toán lớp 4 trang 176

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải thời gian nhanh hơn

Bạn đang xem: toán lớp 4 trang 176

Sơ đồ gia dụng suy nghĩ việc tổng - hiệu, hiệu - tỉ

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

Viết số tương thích vô dù trống: 

Tổng nhị số

\(91\)

\(170\)

\(216\)

Tỉ số của nhị số

 $${1 \over 6}$$

 $${2 \over 3}$$

$${3 \over 5}$$

Số bé

Số lớn

Phương pháp giải:

- Tìm tổng số phần đều bằng nhau.

- Tìm độ quý hiếm của một phần bằng phương pháp lấy tổng nhị số phân chia cho tới tổng số phần đều bằng nhau.

- Tìm số nhỏ xíu (lấy độ quý hiếm một trong những phần nhân với số phần của số bé).

- Tìm số rộng lớn (lấy tổng nhị số trừ chuồn số nhỏ xíu, …).

Lời giải chi tiết:

+) Cột loại hai: 

Coi số nhỏ xíu bao gồm \(1\) phần thì số rộng lớn bao gồm \(6\) phần như vậy.

Tổng số phần đều bằng nhau là:

\(1 + 6 = 7\) (phần)

Số nhỏ xíu là:

\(91 : 7 \times  1 = 13\)

Số rộng lớn là:

\(91-13=78\) 

+) Cột loại ba:

Coi số nhỏ xíu bao gồm \(2\) phần đều bằng nhau thì số rộng lớn bao gồm \(3\) phần như vậy.

Tổng số phần đều bằng nhau là:

\( 2+ 3=5\) (phần)

Số nhỏ xíu là:

\(170:5 \times 2 = 68\)

Số rộng lớn là:

\( 170-68 =102 \) 

+) Cột loại tư:

Coi số nhỏ xíu bao gồm \(3\) phần đều bằng nhau thì số rộng lớn bao gồm \(5\) phần như vậy.

Tổng số phần đều bằng nhau là: 

\( 3+5=8 \) (phần)

Số nhỏ xíu là:

\(216: 8\times 3 = 81\)

Số rộng lớn là:

\( 216- 81= 135\) 

 Vậy tao đem bảng thành phẩm như sau :

Tổng nhị số

\(91\)

\(170\)

\(216\)

Tỉ số của nhị số

 $${1 \over 6}$$

 $${2 \over 3}$$

$${3 \over 5}$$

Số bé

 \(13\)

 \(68\)

 \(81\)

Số lớn

\( 78\)

 \(102\)

\(135\)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Viết số tương thích vô dù trống:

Hiệu nhị số

\(72\)

\(63\)

\(105\)

Tỉ số của nhị số

 $${1 \over 5}$$

 $${3 \over 4}$$

 $${4 \over 7}$$

Số bé

Số lớn

Phương pháp giải:

1. Tìm hiệu số phần đều bằng nhau.

2. Tìm độ quý hiếm của một trong những phần bằng phương pháp lấy hiệu nhị số phân chia cho tới hiệu số phần đều bằng nhau.

3. Tìm số nhỏ xíu (lấy độ quý hiếm một trong những phần nhân với số phần của số bé).

4. Tìm số rộng lớn (lấy số nhỏ xíu cùng theo với hiệu của nhị số ...).

Lời giải chi tiết:

+) Cột loại hai:

Coi số nhỏ xíu bao gồm \(1\) phần thì số rộng lớn bao gồm \(5\) phần như vậy.

Hiệu số phần đều bằng nhau là:

\(5 - 1 = 4\) (phần)

Số nhỏ xíu là:

\(72 : 4 \times 1 = 18\)

Số rộng lớn là:

\(18 + 72 = 90\)

+) Cột loại ba:

Coi số nhỏ xíu bao gồm \(3\) phần đều bằng nhau thì số rộng lớn bao gồm \(4\) phần như vậy.

Xem thêm: các loại bảo hiểm hiện nay

Hiệu số phần đều bằng nhau là:

\(4 - 3 = 1\) (phần)

Số nhỏ xíu là:

\(63 : 1 \times 3 = 189\)

Số rộng lớn là:

\(189 + 63 = 252\)

+) Cột loại tư:

Coi số nhỏ xíu bao gồm \(3\) phần đều bằng nhau thì số rộng lớn bao gồm \(7\) phần như vậy.

Hiệu số phần đều bằng nhau là:

\(7 - 4 = 3\) (phần)

Số nhỏ xíu là:

\(105 : 3 \times 4 = 140\)

Số rộng lớn là:

\(140 + 105 = 245\)

Ta đem bảng thành phẩm như sau: 

Hiệu nhị số

\(72\)

\(63\)

\(105\)

Tỉ số của nhị số

 $${1 \over 5}$$

 $${3 \over 4}$$

 $${4 \over 7}$$

Số bé

 \(18\)

 \(189\)

 \(140\)

Số lớn

\( 90\)

\( 252\)

\(245\)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Hai kho chứa chấp \(1350\) tấn thóc. Tìm số thóc của từng kho, hiểu được số thóc của kho loại nhất bằng \(\dfrac{4}{5}\) số thóc của kho loại nhị.

Phương pháp giải:

1. Vẽ sơ đồ

2. Tìm tổng số phần đều bằng nhau.

3. Tìm độ quý hiếm của một phần bằng phương pháp lấy tổng nhị số phân chia cho tới tổng số phần đều bằng nhau.

4. Tìm số nhỏ xíu (lấy độ quý hiếm một trong những phần nhân với số phần của số bé).

5. Tìm số rộng lớn (lấy tổng nhị số trừ chuồn số nhỏ xíu, …).

Lời giải chi tiết:

Ta đem sơ đồ:

Theo sơ đồ gia dụng, tổng số phần đều bằng nhau là:

\(4 + 5 = 9\) (phần)

Số thóc của kho loại nhất là:

\(1350 : 9 \times 4 = 600\) (tấn)

Số thóc của kho loại nhị là:

\(1350 - 600 = 750\) (tấn)

         Đáp số: Kho loại nhất: \(600\) tấn thóc;

                    Kho loại hai: \(750\) tấn thóc.

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Một siêu thị bán tốt \(56\) vỏ hộp kẹo và vỏ hộp bánh, vô bại số vỏ hộp kẹo bằng \(\dfrac{3}{4}\) số vỏ hộp bánh. Hỏi siêu thị bán tốt từng nào vỏ hộp từng loại ?

Phương pháp giải:

1. Vẽ sơ đồ

2. Tìm tổng số phần đều bằng nhau.

3. Tìm độ quý hiếm của một trong những phần bằng phương pháp lấy tổng nhị số phân chia cho tới tổng số phần đều bằng nhau.

4. Tìm số nhỏ xíu (lấy độ quý hiếm một trong những phần nhân với số phần của số bé).

5. Tìm số rộng lớn (lấy tổng nhị số trừ chuồn số nhỏ xíu, …).

Lời giải chi tiết:

Ta đem sơ đồ:

Theo sơ đồ gia dụng, tổng số phần đều bằng nhau là:

\( 3 + 4 = 7\) (phần)

Số vỏ hộp kẹo là:

\(56 : 7 \times  3 = 24\) (hộp)

Số vỏ hộp bánh là:

\(56 - 24 = 32\) (hộp)

          Đáp số: Kẹo: \(24 \) hộp;

                      Bánh: \(32\) vỏ hộp.

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

Mẹ rộng lớn con cái \(27\) tuổi hạc. Sau \(3\) năm nữa tuổi hạc u tiếp tục cấp \(4\) phiên tuổi hạc con cái. Tính tuổi hạc của từng người lúc bấy giờ.

Phương pháp giải:

1. Vẽ sơ đồ: Coi tuổi hạc con cái sau \(3\) năm nữa (vai trò là số bé) bao gồm \(1\) phần thì tuổi hạc u sau \(3\) năm nữa (vai trò là số lớn\) bao gồm \(4\) phần như vậy.

2. Tìm hiệu số phần đều bằng nhau.

3. Tìm độ quý hiếm của một trong những phần bằng phương pháp lấy hiệu nhị số phân chia cho tới hiệu số phần đều bằng nhau.

4. Tìm số nhỏ xíu và số lớn

5. Tìm số tuổi hạc lúc bấy giờ tao lấy số tuổi hạc sau \(3\) năm nữa trừ chuồn \(3\) tuổi hạc.

Lời giải chi tiết:

Hiệu số tuổi hạc không bao giờ thay đổi theo đòi thời hạn. Mẹ rộng lớn con cái \(27\) tuổi hạc thì sau \(3\) năm nữa u rộng lớn con cái \(27\) tuổi hạc.

Ta đem sơ đồ gia dụng số tuổi hạc sau \(3\) năm nữa:

Theo sơ đồ gia dụng,hiệu số phần đều bằng nhau là:

\(4 - 1 =  3\) (phần)

Tuổi con cái sau 3 năm nữa là:

\(27 : 3 = 9\) (tuổi)

Tuổi con cái lúc bấy giờ là:

\(9 - 3 = 6\) (tuổi)

Tuổi u lúc bấy giờ là:

\(27 + 6 = 33\) (tuổi)

                 Đáp số: Mẹ: \(33\) tuổi;

                             Con: \(6\) tuổi hạc.

Loigiaihay.com

Xem thêm: bảo vệ môi trường tranh vẽ