toán lớp 4 trang 116 117 tiếp theo

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: toán lớp 4 trang 116 117 tiếp theo

Video chỉ dẫn giải

Quy đồng kiểu số những phân số :

a) \(\dfrac{7}{9}\) và \(\dfrac{2}{3}\)                  b) \(\dfrac{4}{10}\) và \(\dfrac{11}{20}\)               c) \(\dfrac{9}{25}\) và \(\dfrac{16}{75}\)

Phương pháp giải:

Khi quy đồng kiểu số nhì phân số, vô cơ kiểu số của 1 trong những nhì phân số là kiểu số công cộng tớ thực hiện như sau:

- Xác quyết định kiểu số công cộng.

- Tìm thương của kiểu số công cộng và kiểu số của phân số cơ.

- Lấy thương tìm ra nhân với tử số và kiểu số của phân số cơ. Giữ nguyên vẹn phân số sở hữu kiểu số là kiểu số công cộng.

Lời giải chi tiết:

a) \(\dfrac{7}{9}\) và \(\dfrac{2}{3}\) quy đồng kiểu số trở thành : 

\(\dfrac{2}{3}=\dfrac{2 \times 3 }{3×3}=\dfrac{6}{9}\) ;                              Giữ nguyên vẹn phân số \(\dfrac{7}{9}\).

b) \(\dfrac{4}{10}\) và \(\dfrac{11}{20}\) quy đồng kiểu số thành:

\(\dfrac{4}{10}=\dfrac{4 × 2}{10 × 2}=\dfrac{8}{20}\);                               Giữ nguyên phân số \(\dfrac{11}{20}\).

c) \(\dfrac{9}{25}\) và \(\dfrac{16}{75}\) quy đồng kiểu số thành:

\(\dfrac{9}{25}=\dfrac{9 × 3}{25×3}=\dfrac{27}{75}\);                               Giữ nguyên phân số \(\dfrac{16}{75}\).

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Quy đồng kiểu số những phân số :

a) \(\dfrac{4}{7}\) và \(\dfrac{5}{12}\)                 b) \(\dfrac{3}{8}\) và \(\dfrac{19}{24}\)                 c) \(\dfrac{21}{22}\) và \(\dfrac{7}{11}\)

d) \(\dfrac{8}{15}\) và \(\dfrac{11}{16}\)              e) \(\dfrac{4}{25}\) và \(\dfrac{72}{100}\)               g) \(\dfrac{17}{60}\) và \(\dfrac{4}{5}\)

Phương pháp giải:

Khi quy đồng kiểu số nhì phân số, vô cơ kiểu số của 1 trong những nhì phân số là kiểu số công cộng tớ thực hiện như sau:

- Xác quyết định kiểu số công cộng.

- Tìm thương của kiểu số công cộng và kiểu số của phân số cơ.

- Lấy thương tìm ra nhân với tử số và kiểu số của phân số cơ. Giữ nguyên vẹn phân số sở hữu kiểu số là kiểu số công cộng.

Lời giải chi tiết:

a) \(\dfrac{4}{7}\) và \(\dfrac{5}{12}\) quy đồng kiểu số thành: 

\( \dfrac{4}{7}= \dfrac{4\times 12}{7\times12 }=\dfrac{48}{84}\)  ;       \( \dfrac{5}{12}= \dfrac{5\times 7}{12\times 7}=\dfrac{35}{84}\)         

b) \(\dfrac{3}{8}\) và \(\dfrac{19}{24}\) quy đồng kiểu số thành:

\( \dfrac{3}{8}= \dfrac{3\times 3}{8\times 3}=\dfrac{9}{24}\)  ;                              Giữ nguyên phân số \(\dfrac{19}{24}\).         

c) \(\dfrac{21}{22}\) và \(\dfrac{7}{11}\) quy đồng kiểu số thành:

Xem thêm: điện thoại thông minh khác điện thoại thường ở điểm nào

\( \dfrac{7}{11}= \dfrac{7\times 2}{11\times 2 }=\dfrac{14}{22}\)   ;                      Giữ nguyên phân số \(\dfrac{21}{22}\).

d) \(\dfrac{8}{15}\) và \(\dfrac{11}{16}\) quy đồng kiểu số thành:

\( \dfrac{8}{15}= \dfrac{8\times 16}{15\times 16}=\dfrac{128}{240}\) ;        \( \dfrac{11}{16}= \dfrac{11\times15 }{16 \times 15}=\dfrac{165}{240}\)        

e) \(\dfrac{4}{25}\) và \(\dfrac{72}{100}\) quy đồng kiểu số thành:  

\( \dfrac{4}{25}= \dfrac{4\times 4}{25 \times 4}=\dfrac{16}{100}\)  ;                       Giữ nguyên phân số \(\dfrac{72}{100}\)

Hoặc :  \( \dfrac{72}{100}= \dfrac{72:4}{100: 4}=\dfrac{18}{25}\)  ;                       Giữ nguyên phân số \(\dfrac{4}{25}\)

g) \(\dfrac{17}{60}\) và \(\dfrac{4}{5}\) quy đồng kiểu số thành:

 \( \dfrac{4}{5}= \dfrac{4\times 12}{5\times 12}=\dfrac{48}{60}\) ;                          Giữ nguyên phân số \(\dfrac{17}{60}\) 

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Viết những phân số theo thứ tự bằng \(\dfrac{5}{6};\dfrac{9}{8}\) và kiểu số công cộng là \(24\).

Phương pháp giải:

Bước 1: Lấy kiểu số công cộng phân chia cho tới kiểu số của những phân số \(\dfrac{5}{6};\dfrac{9}{8}\).

Bước 2: Nhân cả tử số và kiểu số của phân số \(\dfrac{5}{6};\dfrac{9}{8}\) với số vừa phải tìm ra ở bước 1.

Lời giải chi tiết:

+) Xét phân số \(\dfrac{5}{6}\). Vì \(24 : 6 = 4\) nên tớ có:

            \(\dfrac{5}{6}= \dfrac{5×4}{6×4}=\dfrac{20}{24}\)

+ Xét phân số \(\dfrac{9}{8}\). Vì  \(24:8=3\) nên tớ có:

            \(\dfrac{9}{8}=\dfrac{9×3}{8×3}=\dfrac{27}{24}\)

Lý thuyết

1. Cách quy đồng kiểu số những phân số:

Nếu kiểu số của phân số loại nhì tuy nhiên phân chia không còn cho tới kiểu số của phân số loại nhất thì tớ rất có thể quy đồng kiểu số nhì phân số như sau:

Lấy kiểu số công cộng là kiểu số của phân số loại nhì.

Tìm quá số phụ bằng phương pháp lấy kiểu số loại nhì phân chia cho tới kiểu số loại nhất.

Nhân cả tử số và kiểu số của phân số loại nhất với quá số phụ ứng.

Giữ nguyên vẹn phân số loại nhì.

Chú ý: Ta thông thường lấy kiểu số công cộng là số đương nhiên nhỏ nhất không giống \(0\) và nằm trong phân chia không còn cho tới toàn bộ những kiểu.

2. Ví dụ

Quy đồng kiểu số nhì phân số \(\dfrac{7}{6}\) và \(\dfrac{5}{{12}}\).

Ta thấy kiểu số của phân số \(\dfrac{5}{{12}}\) phân chia không còn cho tới kiểu số của phân số \(\dfrac{7}{6}\,\,\,(12:6 = 2)\).

Chọn kiểu số công cộng là \( 12\).

Xem thêm: viêm tuyến nước bọt có lây không

Ta rất có thể quy đồng đồng kiểu số nhì phân số \(\dfrac{7}{6}\) và \(\dfrac{5}{{12}}\) như sau:

            \(\dfrac{7}{6} = \dfrac{{7 \times 2}}{{6 \times 2}} = \dfrac{{14}}{{12}}\)  và không thay đổi phân số \(\dfrac{5}{{12}}\).

Vậy quy đồng đồng kiểu số nhì phân số \(\dfrac{7}{6}\) và \(\dfrac{5}{{12}}\) được nhì phân số \(\dfrac{{14}}{{12}}\) và \(\dfrac{5}{{12}}\).