toán lớp 4 nâng cao

Bài tập luyện toán nâng lên lớp 4

Bạn đang xem: toán lớp 4 nâng cao

Các mục chính tu dưỡng học viên xuất sắc môn Toán lớp 4 là tư liệu tổ hợp những bài bác tập luyện toán nâng lên lớp 4 hoặc, hữu ích. Toán lớp 4 nâng lên này bao hàm những câu hỏi về 11 mục chính, được bố trí kể từ dễ dàng cho tới khó khăn giành riêng cho những em học viên, bố mẹ và thầy gia sư xem thêm và học hành.

Chuyên đề 1: Tìm bộ phận không biết của phép tắc tính

Bài 1: Tìm x

x + 678 = 2813

4529 + x = 7685

x - 358 = 4768

2495 - x = 698

x × 23 = 3082

36 × x = 27612

x : 42 = 938

4080 : x = 24

Bài 2: Tìm x

a. x + 6734 = 3478 + 5782

b. 2054 + x = 4725 - 279

c. x - 3254 = 237 x 145

d. 124 - x = 44658 : 54

Bài 3: Tìm x

a. x × 24 = 3027 + 2589

b. 42 × x = 24024 - 8274

c. x : 54 = 246 ×185

d. 134260 : x = 13230 : 54

Bài 4*: Tìm x

a. ( x + 268) x 137 = 48498

b. ( x + 3217) : 215 = 348

c. ( x - 2048) : 145 = 246

d. (2043 - x) x 84 = 132552

Bài 5*: Tìm x

a. X x 124 + 5276 = 48304

b. X x 45 - 3209 = 13036

c. x : 125 x 64 = 4608

d. x : 48 : 25 = 374

e. 12925 : x + 3247 = 3522

f. 17658 : x - 178 = 149

g. 15892 : x x 96 = 5568

h. 117504 : x : 72 = 48

Bài 6*: Tìm x

a. 75 x ( x + 157) = 24450

69 x ( x - 157) = 18837

b. 14700 : ( x + 47) = 84

41846 : ( x - 384) = 98

c. 7649 + x x 54 = 33137

4057 + ( x : 38) = 20395

d. 35320 - x x 72 = 13072

21683 - ( x : 47) = 4857

Bài 7*: Tìm x

a. 75 x ( x + 157) = 24450

69 x ( x - 157) = 18837

b. 14700 : ( x + 47) = 84

41846 : (x - 384) = 98

c. 7649 + x x 54 = 33137

4057 + (x : 38) = 20395

d. 35320 - x x 72 = 13072

21683 - (x : 47) = 4857

Bài 8*: Tìm x

a. 327 x (126 + x) = 67035

10208 : (108 + x) = 58

b. 68 x (236 - x) = 9860

17856 : (405 - x) = 48

c. 4768 + 85 x x = 25763

43575 - 75 x x = 4275

d. 3257 + 25286 : x = 3304

3132 - 19832 : x = 3058

Bài 9*: Tìm x

X x 62 + X x 48 = 4200

X x 186 - X x 86 = 3400

X x 623 - X x 123 = 1000

X x 75 + 57 x X = 32604

125 x X - X x 47 = 25350

216 : x + 34 : x = 10

2125 : x - 125 : x = 100

Chuyên đề 2: Thứ tự động tiến hành những phép tắc tính vô biểu thức. Tính độ quý hiếm của biểu thức

Bài 1: Tính độ quý hiếm biểu thức:

234576 + 578957 + 47958

41235 + 24756 - 37968

324586 - 178395 + 24605

254782 - 34569 - 45796

Bài 2: Tính độ quý hiếm biểu thức:

a. 967364 + (20625 + 72438)

420785 + (420625 - 72438)

b. (47028 + 36720) + 43256

(35290 + 47658) - 57302

c. (72058 - 45359) + 26705

(60320 - 32578) - 17020

Bài 3: Tính độ quý hiếm biểu thức:

25178 + 2357 x 36

42567 + 12328 : 24

100532 - 374 x 38

2345 x 27 + 45679

12348 : 36 + 2435

134415 - 134415 : 45

235 x 148 - 148

115938 : 57 - 57

Bài 4: Tính độ quý hiếm biểu thức:

324 x 49 : 98

4674 : 82 x 19

156 + 6794 : 79

7055 : 83 + 124 784 x 23 : 46 1005 - 38892 : 42

Bài 4.1: Tính độ quý hiếm biểu thức:

427 x 234 - 325 x 168

16616 : 67 x 8815 : 43

67032 : 72 + 258 x 37

324 x 127 : 36 + 873

Bài 4.2: Tính độ quý hiếm biểu thức:

213933 - 213933 : 87 x 68

15275 : 47 x 204 - 204

13623 -13623 : 57 - 57

93784 : 76 - 76 x 14

Bài 5.1*: Tính độ quý hiếm biểu thức:

48048 - 48048 : 24 - 24 x 57

10000 - (93120 : 24 - 24 x 57)

100798 - 9894 : 34 x 23 - 23

425 x 103 - (1274 : 14 - 14 )

(31 850 - 730 x 25) : 68 - 68

936 x 750 - 750 : 15 - 15

Bài 5.2*: Tính độ quý hiếm biểu thức:

17464 - 17464 : 74 - 74 x 158

32047 - 17835 : 87 x 98 - 98

( 34044 - 324 x 67) : 48 - 48

167960 - (167960 : 68 - 68 x 34 )

Bài 6: Cho biểu thức P.. = m + 527 x n

a. Tính P.. Khi m = 473, n = 138.

Bài 7: Cho biểu thức P.. = 4752 : ( x - 28 )

a. Tính P.. Khi x = 52.

b. Tìm x nhằm P.. = 48.

Bài 8*: Cho biểu thức P.. = 1496 : ( 213 - x ) + 237

a. Tính P.. Khi x = 145.

b. Tìm x nhằm P.. = 373.

- Cho biểu thức B = 97 x ( x + 396 ) + 206

a. Tính B Khi x = 57.

b. Tìm x nhằm B = 40849.

Bài 9*: Hãy đối chiếu A và B biết :

a. A = 1a26 + 4b4 + 57c

B = ab9 + 199c

b. A = a45 + 3b5

B = abc + 570 - 15c

c. A = abc + pq + 452

B = 4bc + 5q + ap3

Bài 10*: Viết từng biểu thức sau kết quả những quá số:

a. 12 + 18 + 24 + 30 + 36 + 42

b. milimet + pp + xx + yy

c. 1212 + 2121 + 4242 + 2424

Bài 11*: Cho biểu thức: A = 3 x 15 + 18 : 6 + 3. Hãy bịa vết ngoặc vô địa điểm phù hợp nhằm biểu thức A có mức giá trị là: (chú ý trình diễn quá trình thực hiện).

a, 47

b, Số bé bỏng nhất rất có thể.

c, Số lớn số 1 rất có thể.

Bài 12*: Cho sản phẩm số : 3 3 3 3 3 (5 5 5 5 5). Hãy điền thêm thắt những vết phép tắc tính và vết ngoặc vô sản phẩm số để sở hữu sản phẩm là :

a. 1

b. 2

c. 3

d. 4

Chuyên đề 3: Vận dụng đặc thù của những phép tắc tính nhằm tính thời gian nhanh, tính thuận tiện

Bài 1.1: Tính nhanh:

237 + 357 + 763

2345 + 4257 - 345

5238 - 476 + 3476

1987 - 538 - 462

4276 + 2357 + 5724 + 7643

3145 + 2496 + 5347 + 7504 + 4653

2376 + 3425 - 376 - 425

3145 - 246 + 2347 - 145 + 4246 - 347

4638 - 2437 + 5362 - 7563

3576 - 4037 - 5963 + 6424

Bài 1.2: Tính nhanh:

5+ 5 + 5 + 5+ 5 + 5 +5+ 5 + 5 +5

25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25 +25 + 25

45 + 45 + 45 + 45 + 15 + 15 + 15 + 15

2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18

125 + 125 + 125 + 125 - 25 - 25 - 25 - 25

Bài 2: Tính nhanh:

425 x 3475 + 425 x 6525

234 x 1257 - 234 x 257

3876 x 375 + 375 x 6124

1327 x 524 - 524 x 327

257 x 432 + 257 x 354 + 257 x 214

325 x 1574 - 325 x 325 - 325 x 249

312 x 425 + 312 x 574 + 312

175 x 1274 - 175 x 273 - 175

Bài 3: Tính nhanh:

4 x 125 x 25 x 8

2 x 8 x 50 x 25 x 125

2 x 3 x 4 x 5 x 50 x 25

25 x đôi mươi x 125 x 8 - 8 x đôi mươi x 5 x 125

Bài 4*: Tính nhanh:

8 x 427 x 3 + 6 x 573 x 4 6 x 1235 x đôi mươi - 5 x 235 x 24

(145 x 99 + 145 ) - ( 143 x 102 - 143 ) 54 x 47 - 47 x 53 - đôi mươi - 27

Bài 5*: Tính nhanh:

10000 - 47 x 72 - 47 x 28 3457 - 27 x 48 - 48 x 73 + 6543

Bài 6*: Tính nhanh:

326 x 728 + 327 x 272

2008 x 867 + 2009 x 133

1235 x 6789x ( 630 - 315 x 2 )

(m : 1 - m x 1) : (m x 2008 + m + 2008)

Bài 7*: Tính nhanh:

\frac{399 \times 45+55 \times 399}{1995 \times 1996-1991 \times 1995}

\frac{1995 \times 1993-18}{1975 \times 1993 \times 1994}

\frac{1996 \times 1995-996}{1000+1996 \times 1994}

Bài 8*: Cho A = 2009 x 425 B = 575 x 2009 Không tính A và B, em hãy tính thời gian nhanh sản phẩm của A - B ?

Chuyên đề 4: Mối mối liên hệ trong những bộ phận của phép tắc tính

A/ Vận dụng quan hệ nhằm Tìm những bộ phận của phép tắc tính:

Câu 1- Tìm một trong những hiểu được nếu như nằm trong số cơ với 1359 thì được tổng là 4372.

- Tìm một trong những hiểu được nếu như lấy 2348 cùng theo với số cơ thì được tổng là 5247.

Xem thêm: xôi bát bửu

- Tìm một trong những hiểu được nếu như trừ số cơ mang lại 3168 thì được 4527.

- Tìm một trong những hiểu được nếu như lấy 7259 trừ lên đường số cơ thì được 3475.

Câu 2- Hai số với hiệu là 1536. Nếu thêm vô số trừ 264 đơn vị chức năng thì hiệu mới nhất vì thế bao nhiêu?

- Hai số với hiệu là 1536. Nếu bớt ở số trừ 264 đơn vị chức năng thì hiệu mới nhất vì thế bao nhiêu?

- Hai số với hiệu là 3241. Nếu bớt số bị trừ 81 đơn vị chức năng thì hiệu mới nhất vì thế bao nhiêu?

- Hai số với hiệu là 3241. Nếu thêm vô số bị trừ 81 đơn vị chức năng thì hiệu mới nhất vì thế bao nhiêu?

Câu 3- Hai số với hiệu là 4275. Nếu thêm vô số bị trừ 1027 đơn vị chức năng và bớt ở số trừ 2148 đơn vị chức năng thì được hiệu mới nhất vì thế từng nào ?

- Hai số với hiệu là 5729. Nếu thêm vô số trừ 2418 đơn vị chức năng và bớt ở số bị trừ 1926 đơn vị chức năng thì được hiệu mới nhất vì thế từng nào ?

Câu 4- Cho một phép tắc trừ. Nếu thêm vô số bị trừ 3107 đơn vị chức năng và bớt ở số trừ 1738 đơn vị chức năng thì được hiệu mới nhất là 7248. Tìm hiệu ban sơ của phép tắc trừ.

Cho một phép tắc trừ. Nếu thêm vô số trừ 1427 đơn vị chức năng và bớt ở số bị trừ 2536 đơn vị chức năng thì được hiệu mới nhất là 9032. Tìm hiệu ban sơ của phép tắc trừ.

Câu 5- Tìm một trong những hiểu được nếu như nhân số cơ với 45 thì được 27045.

- Tìm một trong những hiểu được nếu như lấy 72 nhân với số cơ thì được 14328.

- Tìm một trong những hiểu được nếu như phân tách số cơ mang lại 57 thì được 426.

- Tìm một trong những hiểu được nếu như lấy 57024 phân tách mang lại số cơ thì được 36.

Câu 6- Tìm nhị số biết số rộng lớn vội vàng 7 phiên số bé bỏng và số bé bỏng vội vàng 5 phiên thương. (hơn, kém)

- Tìm nhị số biết số rộng lớn vội vàng 9 phiên thương và thương vội vàng 4 phiên số bé bỏng.

- Tìm nhị số biết số số bé bỏng vì thế 1/5 số rộng lớn và số rộng lớn vội vàng 8 phiên thương.

- Tìm nhị số biết thương vì thế 1/4 số rộng lớn và vội vàng 8 song số bé bỏng.

- Tìm nhị số biết số số bé bỏng vì thế 1/3 thương và thương vì thế 1/9 số rộng lớn.

Câu 7- Trong một phép tắc phân tách không còn, 9 phân tách mang lại bao nhiêu nhằm được:

a, Thương lớn số 1.

b, Thương bé bỏng nhất.

Câu 8-Tìm một trong những biết nếu như phân tách số cơ mang lại 48 thì được thương là 274 và số dư là 27.

- Trong một phép tắc phân tách với số phân tách vì thế 59, thương vì thế 47 và số dư là số lớn số 1 rất có thể với. Tìm số bị phân tách.

- Tìm một trong những hiểu được nếu như rước số cơ phân tách mang lại 74 thì được thương là 205 và số dư là số dư lớn số 1.

- Tìm số bị phân tách của một phép tắc phân tách biết thương vội vàng 24 phiên số phân tách và với số dư lớn số 1 là 78.

B/ Vận dụng kỹ năng tính nhằm giải toán:

Câu 1, Tổng của nhị số là 82. Nếu vội vàng số hạng loại nhất lên 3 phiên thì được tổng mới nhất là 156. Tìm nhị số cơ.

- Tổng của nhị số là 123. Nếu vội vàng số hạng loại nhị lên 5 phiên thì được tổng mới nhất là 315. Tìm nhị số cơ.

Câu 2, Hiệu của nhị số là 234. Nếu vội vàng số bị trừ lên 3 phiên thì được hiệu mới nhất là 1058. Tìm nhị số cơ.

- Hiệu của nhị số là 387. Nếu vội vàng số trừ lên 3 phiên thì được hiệu mới nhất là 113. Tìm nhị số cơ.

- Hiệu của nhị số là 57. Nếu ghi chép thêm thắt chữ số 0 vô tận ở bên phải số bị trừ thì được hiệu mới nhất là 2162. Tìm số bị trừ và số trừ.

- Hiệu của nhị số là 134. Nếu ghi chép thêm 1 chữ số vô tận ở bên phải số bị trừ thì được hiệu mới nhất là 2297. Tìm số bị trừ , số trừ và chữ số ghi chép thêm thắt.

Câu 3, Tổng của nhị số là 79. Nếu tăng số loại nhất lên 4 phiên và tăng số loại nhị lên 5 phiên thì được tổng mới nhất là 370. Tìm nhị số cơ.

- Tổng của nhị số là 270. Nếu tăng số loại nhất lên gấp đôi và tăng số loại nhị lên 4 phiên thì tổng mới nhất gia tăng 370 đơn vị chức năng. Tìm nhị số cơ.

Câu 4, Tích của nhị số là 1932. Nếu thêm vô quá số loại nhất 8 đơn vị chức năng thì được tích mới nhất là 2604. Tìm nhị số cơ.

- Tích của nhị số là 1692. Nếu bớt ở quá số loại nhị 17 đơn vị chức năng thì được tích mới nhất là 893. Tìm nhị số cơ.

Câu 5 - Khi nằm trong một trong những ngẫu nhiên với 107, một chúng ta học viên đang được chép sai sót 107 trở thành 1007 nên được sản phẩm là 1996. Tìm tổng chính của phép tắc nằm trong.

- Khi nằm trong 2009 với một trong những ngẫu nhiên, một chúng ta học viên đang được chép sai sót 2009 trở thành 209 nên được sản phẩm là 684. Tìm số hạng không biết.

Câu 6, Khi trừ một trong những với 3 chữ số mang lại một trong những có một chữ số, vì thế đãng trí, một chúng ta học viên đang được bịa số trừ trực tiếp với chữ số hàng nghìn nên và đã được sản phẩm là 486 nhưng mà đáng ra sản phẩm chính nên là 783. Tìm số bị trừ và số trừ.

Chuyên đề 5: Dấu hiệu phân tách hết

Kiến thức cần thiết nắm:

- Học sinh cầm được 2 group tín hiệu cơ bản:

+ Dấu hiệu phân tách không còn mang lại 2 ; 5. (xét chữ số tận cùng)

+ Dấu hiệu phân tách không còn mang lại 3 ; 9. (xét tổng những chữ số)

+ Nắm được những tín hiệu phân tách không còn mang lại 4 ; 8

+ Nắm được những tín hiệu phân tách không còn mang lại 6 ; 12 ; 15 ; 18 ; 24 ; 36 ; 45 ; 72 ...

+ Nắm được một trong những đặc thù của phép tắc phân tách không còn và phép tắc phân tách với dư.

- tường phụ thuộc tín hiệu phân tách không còn nhằm xác lập số dư trong số phép tắc phân tách.

- tường phụ thuộc tín hiệu phân tách không còn nhằm dò la số và lập những số theo đuổi đòi hỏi.

Bài tập luyện vận dụng

1- Viết 5 số với 5 chữ số không giống nhau:

a. Chia không còn mang lại 2 ; b. Chia không còn mang lại 3 ; c. Chia không còn mang lại 5;

d. Chia không còn mang lại 9. g. Chia không còn cho tất cả 5 và 9. (mỗi dạng ghi chép 5 số).

2* Viết 5 số với 5 chữ số không giống nhau:

a. Chia không còn mang lại 6 ; b. Chia không còn mang lại 15 ; c. Chia không còn mang lại 18 ; d. Chia không còn mang lại 45.

3* Viết 5 số với 5 chữ số không giống nhau:

a. Chia không còn mang lại 12 ; b. Chia không còn mang lại 24 ; c. Chia không còn mang lại 36 ; d. Chia không còn mang lại 72.

4- Với 3 chữ số: 2; 3; 5. Hãy lập toàn bộ những số với 3 chữ số: (3, 4, 5)

a. Chia không còn mang lại 2. b. Chia không còn mang lại 5. c. Chia không còn mang lại 3.

5 - Với 3 chữ số: 1; 2; 3; 5 (1, 3, 8, 5). Hãy lập toàn bộ những số với 3 chữ số không giống nhau:

a. Chia không còn mang lại 2. b. Chia không còn mang lại 5. c. Chia không còn mang lại 3.

Chuyên đề 6: Bài toán về mối liên hệ tỉ số

Dạng 1: Tìm phân số của một trong những.

1 - Lớp 4B với 35 học viên. Số học viên nữ giới vì thế 2/5 số học viên cả lớp. Hỏi lớp 4A với từng nào học viên phái mạnh. (2 cách)

2 - Lớp 4A với 18 học viên phái mạnh. Số học viên nữ giới vì thế 2/3 số học viên phái mạnh. Hỏi lớp 4A với từng nào học viên ? (2 cách)

3 - Một mảnh đất nền hình chữ nhật với chiều lâu năm 36m, chiều rộng lớn vì thế 2/3 chiều lâu năm. Tính chu vi và diện tích S mảnh đất nền.

4 - Một hình chữ nhật với chiều lâu năm 3/5m, chiều rộng lớn vì thế 3/4 chiều lâu năm. Tính chu vi và diện tích S hình chữ nhật cơ.

5- Một cửa hàng với 15 tạ gạo. Đã buôn bán 2/3 số gạo. Hỏi cửa hàng sót lại ? kilogam gạo?

- Một mảnh đất nền hình chữ nhật với chiều lâu năm 25m, rộng lớn 18m. Người tao dùng 2/5 diện tích S nhằm xẻ ao, phần khu đất sót lại nhằm thực hiện vườn. Tính diện tích S phần khu đất thực hiện vườn.

6- Hùng với một trong những chi phí, Hùng đang được chi phí không còn 45000 đồng. Như vậy số chi phí sót lại vì thế 3/5 số chi phí đang được chi phí. Hỏi khi đầu Hùng với từng nào tiền?

Dạng 2: Tìm một trong những lúc biết độ quý hiếm phân số của nó

3 - Lớp 4A với 18 học viên phái mạnh. Số học viên phái mạnh vì thế 2/3 số học viên cả lớp. Hỏi lớp 4A với từng nào học viên nữ giới.(2 cách)

4 - Lớp 4B với 12 học viên nữ giới. Số học viên nữ giới vì thế 2/3 số học viên phái mạnh. Hỏi lớp 4A với từng nào học viên. (2 cách)

- Lớp 4B với 15 học viên phái mạnh. Số học viên phái mạnh vì thế 5/4 số học viên nữ giới. Hỏi lớp 4B với từng nào học tập sinh? (2 cách)

5 - 3/5 số học viên xuất sắc của lớp 5A là 6 em. Hỏi lớp 5A với từng nào học viên giỏi?

- Tìm chiều lâu năm của một phần đường, biết 3/5 đoạn cơ vì thế 9/10 km.

- Có nhị thùng dầu. tường 2/3 số dầu ở thùng loại nhất là 24 lít. 3/4 số dầu ở thùng loại nhị là 36 lít. Hỏi cả nhị thùng với toàn bộ từng nào lít dầu ?

- Khối 5 với 3 lớp. tường 2/3 số học viên của lớp 5A là 18 học tập sinh; 3/4 số học viên của lớp 5B là 24 học tập sinh; 4/7 số học viên của lớp 5C là 16 học viên. Hỏi khối 5 với toàn bộ từng nào học tập sinh?

6- Hải với một trong những chi phí, Hải đang được chi phí không còn 45000 đồng. Như vậy số chi phí đang được chi phí vì thế 2/3 số chi phí Hải với ban sơ. Hỏi sau thời điểm chi phí, Hải sót lại từng nào tiền?

- Hùng với một trong những chi phí, Hùng đang được chi phí không còn 36000 đồng. Như vậy số chi phí đang được chi phí vì thế 3/4 số chi phí sót lại. Hỏi khi đầu Hùng với từng nào tiền?

Dạng 3: Dạng banh rộng:

1- Lan với 84000 đồng, Lan mua sắm vở không còn 2/7 số chi phí, mua sắm sách không còn 3/5 số chi phí. Hỏi Lan sót lại từng nào tiền? (2 cách)

- Lớp 4A với 35 học viên. Cuối năm học tập, với 2/7 số học viên giành danh hiệu học viên Giỏi, 2/5 số học viên giành danh hiệu học viên Tiên Tiến. Hỏi với ? học viên ko giành danh hiệu. (2 cách)

- Tuổi anh vì thế 2/5 số tuổi tác tía, tuổi tác em vì thế 2/9 số tuổi tác tía. Tính tuổi tác từng người biết tuổi tác tía là 45 tuổi tác.

2- Tuổi anh vì thế 2/5 số tuổi tác tía, tuổi tác em vì thế 50% số tuổi tác anh. Tính tuổi tác từng người biết tuổi tác tía là 45 tuổi tác.

- Số tuổi tác em vì thế 2/9 số tuổi tác tía và vì thế 5/9 số tuổi tác anh. Tính tuổi tác từng người biết tuổi tác tía là 45 tuổi tác.

3- Một cửa hàng với 96kg muối hạt. Buổi sáng sủa bán tốt 24kg muối hạt, giờ chiều buôn bán 3/8 số

muối. Hỏi cả nhị buổi cửa hàng đang được bán tốt từng nào ki-lô-gam muối hạt.

- Một cửa hàng với 196kg gạo. Ngày đầu bán tốt 84kg gạo ngày loại nhị buôn bán 3/4 số gạo sót lại. Hỏi sau nhị ngày buôn bán cửa hàng sót lại từng nào ki-lô -gam gạo.

4- Chị Hồng với 42 cái kẹo, chị mang lại An 2/7 số kẹo, mang lại Bình 3/5 số kẹo sót lại. Hỏi sau cuối chị Hồng sót lại từng nào cái kẹo?

- Mẹ mang lại Hoa 48000 đồng. Hoa mua sắm cặp không còn 2/3 số chi phí, mua sắm cây viết không còn 3/4 số chi phí sót lại. Hỏi Hoa sót lại từng nào tiền?

- Lớp 4A với 40 học viên. Cuối năm học tập, với 3/8 số học viên giành danh hiệu học viên Tiên

Tiến, 2/5 số học viên sót lại giành danh hiệu học viên Giỏi. Hỏi với ? hsinh ko giành danh hiệu.

5- Một tấm vải vóc lâu năm 20m. Đã may áo không còn 4/5 tấm vải vóc cơ. Số vải vóc sót lại người tao rước may những túi,

mỗi túi không còn 2/3m. Hỏi may được toàn bộ từng nào cái túi như vậy?

6- Một mảnh đất nền hình chữ nhật với chiều lâu năm 24m, rộng lớn 15m. Người tao dùng 3/8 diện tích S nhằm trồng hoa, 1/5 diện tích S nhằm thực hiện lối đi, phần diện tích S sót lại nhằm xây bể nước. Tính S bể nước.

Dạng 4: Dạng nâng cao

1- Kết trái khoáy của học tập kì I, lớp 4A với 1/4 số học viên đạt Học sinh Giỏi, 3/8 số học viên đạt Học sinh Tiên tiến thủ. Hỏi số học viên ko được ca ngợi lắc từng nào đối với cả lớp?

2 - Lớp 4B với 18 học viên phái mạnh. Số học viên nữ giới vì thế 2/3 số học viên cả lớp. Hỏi lớp 4A với từng nào học viên nữ giới.

3- Cường với một trong những chi phí, Cường đang được chi phí không còn 45000 đồng. Như vậy số chi phí sót lại vì thế 3/4 số chi phí Cường với ban sơ. Hỏi Cường sót lại từng nào tiền?

4 - Lan với một trong những chi phí. Lan đang được chi phí không còn 3/4 số chi phí thì sót lại 20000 đồng. Hỏi khi đầu Lan với từng nào chi phí ?

5- Nam với một trong những chi phí, sau thời điểm mua sắm vở không còn 5/8 số chi phí thì Nam sót lại 24000 đồng. Hỏi khi đầu Nam với từng nào tiền?

6 - Một thùng chứa chấp ăm ắp dầu trọng lượng 48 kilogam, người tao xối rời khỏi 5/9 số dầu vô thùng thì thùng dầu chỉ từ nặng trĩu 23 kilogam. Hỏi thùng ko nặng trĩu từng nào kilogam ?

- Một thùng chứa chấp ăm ắp mắm trọng lượng 27 kilogam, người tao xối rời khỏi 2/5 số mắm vô thùng thì thùng mắm chỉ từ nặng trĩu 17 kilogam. Hỏi thùng ko nặng trĩu từng nào kilogam ?

7 - Tuổi em vì thế 1/4 tuổi tác u, tuổi tác anh vì thế 3/8 tuổi tác u. tường tổng số tuổi tác của nhị bằng hữu là 30 tuổi tác. Tính số tuổi tác của từng người.

- Số tuổi tác em vì thế 2/9 số tuổi tác tía, sô tuổi tác anh vì thế 2/5 số tuổi tác tía. tường tổng số tuổi tác của nhị bằng hữu là 28 tuổi tác. Tính số tuổi tác của từng người.

8- Một người buôn bán trứng, buổi sớm bán tốt 1/5 số trứng, giờ chiều bán tốt 1/3 số trứng. tường giờ chiều buôn bán nhiều hơn nữa buổi sớm là 30 trái khoáy. Hỏi sót lại từng nào trái khoáy trứng?

- Một máy cày, ngày loại nhất cày được 3/8 diện tích S ruộng, ngày loại nhị cày được 2/5 diện tích S ruộng và như thế, ngày loại nhị đang được cày nhiều hơn nữa ngày loại nhất 100m2. Hỏi thường ngày, máy cày này đã cày được từng nào diện tích S ruộng?

- Qua mùa KTĐK phiên II, lớp 5A với 5/8 số học viên đạt điểm Giỏi, 1/4 số học viên đạt điểm

khá, sót lại đạt điểm tầm. tường số hsinh đạt điểm Giỏi rộng lớn số học viên đạt điểm khá là 12 em.

a. Tính số học viên lớp 5B.

b. Tính số học viên từng loại.

9- Một xe cộ máy lên đường quãng đàng kể từ A cho tới B. Giờ loại nhất lên đường được 2/7 quãng đàng, giờ loại nhị lên đường được 1/7 quãng đàng, giờ loại tía ôtô lên đường 56 km nữa thì không còn quãng đàng. Hỏi quãng đàng AB lâu năm từng nào km?

- Một ôtô lên đường quãng đàng kể từ A cho tới B. Giờ loại nhất lên đường được 2/5 quãng đàng, giờ loại nhị lên đường được 3/7 quãng đàng, giờ loại tía ôtô lên đường 42 km nữa thì không còn quãng đàng. Hỏi quãng đàng AB lâu năm từng nào km?

- Một người buôn bán trứng, phiên loại nhất bán tốt 1/5 số trứng, phiên loại nhị buôn bán 3/8 số trứng thì sót lại 17 trái khoáy. Hỏi người cơ rước buôn bán ? trái khoáy trứng và từng phiên buôn bán từng nào quả?

- Một bác bỏ người công nhân, hàng tháng ăn không còn 50% sô chi phí bổng, trả chi phí mái ấm không còn 1/6 số chi phí bổng, chi phí lặt vặt không còn 1/5 số chi phí bổng, vào cuối tháng bác bỏ còn nhằm dành riêng được 200000 đồng. Tính coi bổng mon của bác bỏ người công nhân là bao nhiêu?

10- Đạt với một trong những chi phí. Đạt mua sắm vở không còn 2/3 số chi phí, mua sắm cây viết không còn 1/5 số chi phí sót lại sau thời điểm mua sắm vở thì sót lại 8000 đồng. Hỏi khi đầu Đạt với từng nào chi phí ?

Chuyên đề 8 - Giải câu hỏi với lời nói văn

- Có 4 thùng dầu như nhau chứa chấp tổng số 112 lít. Hỏi với 16 thùng như vậy thì chứa chấp được từng nào lít ?

- tường 28 bao lúa như nhau thì chứa chấp tổng số 1260 kilogam. Hỏi nếu như với 1665 kilogam lúa thì chứa chấp vô từng nào bao ?

- Xe loại nhất chở 12 bao đàng, xe cộ loại nhị chở 8 bao đàng, xe cộ loại nhị chở thấp hơn xe cộ loại nhất 192 kilogam đàng. Hỏi từng xe cộ chở từng nào kilogam đàng ?

- Hai xe cộ ôtô chở tổng số 4554 kilogam thực phẩm gia súc, xe cộ loại nhất chở 42 bao, xe cộ loại nhị chở nhiều hơn nữa xe cộ loại nhất 15 bao. Hỏi từng xe cộ chở từng nào kilogam ?

- Cửa sản phẩm với 15 túi bi, cửa hàng buôn bán không còn 84 viên bi và sót lại 8 túi bi. Hỏi trước lúc buôn bán cửa hàng với từng nào viên bi ?

- Có một trong những lít nước mắm nam ngư đóng góp vô những can. Nếu từng can chứa chấp 4 lít thì đóng góp được 28 can. Hỏi nếu như từng can chứa chấp 8 lít thì đóng góp được từng nào can ?

II/ Toán tầm cộng:

- Học sinh cần thiết nắm được định nghĩa về số TBC và tìm ra số TBC của 2 -> 5 số.

- Giải được những câu hỏi dò la số TBC dạng:

1- Một kho gạo, ngày loại nhất xuất 180 tấn, ngày loại nhị xuất 270 tấn, ngày loại tía xuất 156 tấn. Hỏi tầm thường ngày cửa hàng đang được xuất được từng nào tấn gạo ?

2 - Hằng với 15000 đồng, Huệ với nhiều hơn nữa Hằng 8000 đồng. Hỏi tầm từng chúng ta với từng nào tiền?

- Hằng với 15000 đồng, Hằng với thấp hơn Huệ 8000 đồng. Hỏi tầm từng chúng ta với từng nào tiền?

3 - Lan với 125000 đồng, Huệ với nhiều hơn nữa Lan 37000 đồng. Hồng với thấp hơn Huệ 25000 đồng. Hỏi tầm từng chúng ta với từng nào chi phí ?

- Lan với 125000 đồng, như thế Lan với nhiều hơn nữa Huệ 37000 đồng tuy nhiên lại thấp hơn Hồng 25000 đồng. Hỏi tầm từng chúng ta với từng nào chi phí ?

4 - Hằng với 15000 đồng, Huệ với số chi phí vì thế 3/5 số tiền bạc Hằng. Hỏi tầm từng chúng ta với từng nào tiền?

- Hằng với 15000 đồng, Hằng với số chi phí vì thế 3/5 số tiền bạc Huệ. Hỏi tầm từng chúng ta với từng nào tiền?

5- Lan với 126000 đồng, Huệ với số chi phí vì thế 2/3 số tiền bạc Lan. Hồng với số chi phí vì thế 3/4 số tiền bạc Huệ. Hỏi tầm từng chúng ta với từng nào chi phí ?

- Lan với 126000 đồng, Huệ với số chi phí vì thế 2/3 số tiền bạc Lan và vì thế 3/4 số tiền bạc Hồng. Hỏi tầm từng chúng ta với từng nào chi phí ?

7 - Một đoàn xe cộ chở sản phẩm. Tốp đầu với 4 xe cộ, từng xe cộ chở 92 tạ hàng; tốp sau với 3 xe cộ, từng xe cộ chở 64 tạ sản phẩm. Hỏi:

a. Trung bình từng tốp chở được từng nào tạ sản phẩm ?

b. Trung bình từng xe cộ chở được từng nào tạ sản phẩm ?

8- Trung bình nằm trong của tía số là 48. tường số loại nhất là 37, số loại nhị là 42. Tìm số loại tía.

- Trung bình nằm trong của tía số là 94. tường số loại nhất là 85 và số loại nhất rộng lớn số loại nhị là 28. Tìm số loại tía.

- Một cửa hàng nhập về tía mùa, tầm các mùa 150 kilogam đàng. Đợt một nhập 170 kilogam và nhập thấp hơn mùa nhị 40 kilogam. Hỏi mùa tía cửa hàng đang được nhập về từng nào kilogam ?

- Một cửa hàng nhập về tía mùa, tầm các mùa 150 kilogam đàng. Đợt một nhập 168 kilogam, và nhập vì thế 4/5 mùa nhị. Hỏi mùa tía cửa hàng đang được nhập về từng nào kilogam ?

- Khối lớp 5 của ngôi trường em với 3 lớp, tầm từng lớp với 32 em. tường lớp 5A với 33 học viên và nhiều hơn nữa lớp 5B là 2 em. Hỏi lớp 5C với từng nào học viên ?

9 - An với 18 viên bi, Bình với 16 viên bi, Hùng với số viên bi vì thế tầm nằm trong số bi của An và Bình. Hỏi Hùng với từng nào viên bi ?

- An với 18 viên bi, Bình với 16 viên bi, Hùng với 23 viên bi. Dũng với số viên bi vì thế tầm nằm trong số bi của An, Bình và Hùng. Hỏi Dũng với từng nào viên bi ?

- An với 18 viên bi, Bình với nhiều hơn nữa An16 viên bi, Hùng với thấp hơn Bình11 viên, Dũng với số viên bi vì thế tầm nằm trong số bi của An, Bình và Hùng. Hỏi Dũng với từng nào viên bi ?

- An với 18 viên bi, Bình với 16 viên bi, Hùng với số viên bi vì thế tầm nằm trong số bi của An và Bình, Dũng với số bi vì thế tầm nằm trong số bi của Bình và Hùng. Hỏi Dũng với từng nào viên bi?

Chuyên đề 9 - Bài toán về việc làm chung

1/ Có nhị người nằm trong thực hiện một việc làm. Người loại nhất thực hiện 1 mình thì nên 3h mới nhất hoàn thành. Người loại nhị thực hiện 1 mình thì nên 4 giờ mới nhất hoàn thành. Hỏi nếu như nhị người nằm trong thực hiện công cộng việc làm cơ thì sau bao lâu tiếp tục hoàn thành ?

- Có nhị vòi vĩnh nước nằm trong chảy vô một chiếc bể. Vòi loại nhất chảy ăm ắp bể vô 4giờ. Vòi loại nhị chảy ăm ắp bể vô 6giờ. Bể không tồn tại nước, nếu như mang lại nhị vòi vĩnh chảy vô bể và một khi thì sau bao lâu bể tiếp tục ăm ắp nước?

2/ Có tía người nằm trong thực hiện một việc làm. Người loại nhất thực hiện 1 mình thì nên 3h mới nhất hoàn thành. Người loại nhị thực hiện 1 mình thì nên 4 giờ mới nhất hoàn thành. Người loại tía thực hiện 1 mình thì chỉ với sau 2 tiếng là hoàn thành Hỏi nếu như cả tía người nằm trong thực hiện công cộng việc làm cơ thì sau bao lâu tiếp tục hoàn thành ?

3/ Hai người nằm trong thực hiện công cộng một việc làm thì sau 2 tiếng tiếp tục hoàn thành. Nếu người loại nhất thực hiện 1 mình thì nên rơi rụng 5 giờ mới nhất hoàn thành. Hỏi nếu như người loại nhị thực hiện 1 mình thì nên cần thiết từng nào thời hạn nhằm thực hiện hoàn thành việc làm cơ ?

- Hai vòi vĩnh nước nằm trong chảy vô bề thì sau 3h tiếp tục ăm ắp bể. Nếu nhằm một vòi vĩnh loại nhất chảy thì nên rơi rụng 8 giờ mới nhất ăm ắp. Hỏi nếu như chỉ banh một vòi vĩnh loại nhị thì sau bao lâu bể tiếp tục ăm ắp ?

4/ Hai người công nhân nằm trong thực hiện công cộng một việc làm thì sau 5 giờ tiếp tục hoàn thành. Sau Khi thực hiện được 3h thì người công nhân cả bận việc nên nhằm người công nhân phụ hoàn thành xong nốt việc làm cơ vô 6 giờ. Hỏi nếu như từng công nhân thực hiện 1 mình thì sau bao lâu tiếp tục hoàn thành việc làm cơ ?

5/ Một cái bể với nhị vòi vĩnh nước, một chảy vô và một chảy rời khỏi. Vòi chảy vô chảy vô 5 giờ thì ăm ắp bể. Vòi chảy rời khỏi tiếp tục thực hiện cạn bể ăm ắp nước vô 7 giờ. Nếu banh cả nhị vòi vĩnh đồng thời thì sau bao lâu bể tiếp tục ăm ắp nước ?

6/ Một cái bể với tía vòi vĩnh nước, nhị chảy vô (V1, V2) và một chảy rời khỏi (V3). Vòi1 chảy ăm ắp bể vô 2 tiếng. Vòi2 chảy ăm ắp bể vô 6 giờ. Vòi chảy rời khỏi tiếp tục thực hiện cạn bể ăm ắp nước vô 4 giờ. Nếu 2/5 bể đang được với VN banh cả tía vòi vĩnh đồng thời thì sau bao lâu bể tiếp tục ăm ắp nước ?

8/ Trâu u ăn một bó cỏ không còn 16 phút. Nhưng trâu mới nhất ăn được 4 phút thì được thêm nghé con cái cho tới nằm trong ăn và cả nhị u con cái chỉ ăn vô 10 phút thì không còn bó cỏ. Hỏi nếu như nghé con cái ăn 1 mình thì sau bao lâu tiếp tục không còn bó cỏ bên trên ?

9*/ Một bể nước với nhị cái vòi vĩnh. Vòi 1 chảy ăm ắp bể vô 2 tiếng 15 phút. Cách lòng bể 1/3 độ cao với vòi vĩnh loại nhị dùng để làm túa nước rời khỏi. Nếu bể ăm ắp nước, tao banh vòi vĩnh nhị vô 3h thì vòi vĩnh nhị không thể chảy nữa. Bể không tồn tại nước, khi 5 giờ người tao banh vòi1 và quên ko khoá vòi vĩnh 2. Hỏi cho tới lúc nào thì bể ăm ắp nước ?

10/ Có tía vòi vĩnh nước nằm trong chảy vô một chiếc bể thì sau nhị giờ bể tiếp tục ăm ắp.

+ Nếu vòi vĩnh 1 và 2 nằm trong chảy thì sau 4 giờ tiếp tục ăm ắp bể.

+ Nếu vòi vĩnh 2 và 3 nằm trong chảy thì sau 4 giờ tiếp tục ăm ắp bể.

Chuyên đề 10: Toán VUI - SUY LUẬN

1. Gà Nâu và gà Mơ ấp trứng. Gà Nâu nói: " Nếu tôi gửi mang lại chị 2 trứng thì số trứng của nhị tao ấp vì thế nhau". Gà Mơ nói: " Nếu tôi gửi mang lại chị 3 trứng thì thì số trứng của tôi chỉ vì thế 50% số trứng của chị ấy ấp ".

Hỏi từng con cái ấp từng nào trứng?

2. 3 chúng ta Hồng, Hoa, Huệ tham gia dự thi học viên xuất sắc lớp 5 đạt 3 giải: Nhất, nhì, tía. Sau lúc nghe tới chúng ta đoán:

+ Tùng giải tía.

+ Lâm ko giành giải tía.

+ Tú ko giành giải nhì.

- Ba chúng ta Tùng, Lâm, Tú thực hiện bài bác đánh giá toán đạt tía điểm: 8 ; 9 ; 10. Trong 3 câu: " Lâm được điểm 10 ", "Tùng ko đạt điểm 10 ", " Tú ko được 9 " thì chỉ có một câu chính.

Tính số điểm của từng chúng ta.

3. Hai chúng ta Tí và Tèo sinh sống bên trên quần đảo thưa thiệt và giả dối. Tí thưa với Tèo: " tối thiểu một trong những nhị tất cả chúng ta với cùng một người giả dối ". Hỏi Tí và Tèo ai là kẻ thưa thiệt, ai là kẻ thưa dối?

4. Có 5 ổ khoá nhìn y sì nhau, những chìa cũng đều có vẻ như thể nhau tuy nhiên từng ổ khoá đều phải có chìa phù hợp. Vì sơ ý người thân đang được nhằm lộn lạo những chìa khoá. Hỏi nên demo tối đa từng nào phiên nhằm dò la rời khỏi chìa khoá phù hợp cho từng ổ khoá.

5. Trong vỏ hộp với 15 viên bi đỏ loét, 14 viên bi xanh rì, 10 viên bi vàng. Hỏi nên kéo ra tối thiểu từng nào viên bi thì thì chắc chắn là vô cơ với 10 viên bi nằm trong color ( ko nhìn vô vỏ hộp ).

6. Người tao nhằm 10 cái cây viết chì đỏ loét, đôi mươi cây viết chì xanh rì và 30 cây viết chì vàng vô một cái vỏ hộp. Hỏi còn nếu không nhìn vô vỏ hộp thì nên kéo ra tối thiểu từng nào cái cây viết chì nhằm vô số cây viết kéo ra có:

a. tối thiểu 1 cái cây viết red color.

b. tối thiểu 2 cái cây viết màu xanh lá cây.

c. tối thiểu 3 cái cây viết gold color.

d. tối thiểu 2 cái cây viết nằm trong color.

g. tối thiểu có một cái cây viết từng loại.

h. tối thiểu 3 cái cây viết red color và 2 cái cây viết màu xanh lá cây.

7. Ba chúng ta Hồng, Cúc, Huệ trồng 3 cây hoa: hồng, cúc, huệ. quý khách trồng cây hồng thưa với Cúc: "Trong cả tía tất cả chúng ta, không tồn tại ai trồng cây trùng với thương hiệu của tôi cả". Hỏi chúng ta nào là đang được trồng cây nào?

8. Có 10 người phi vào chống họp, toàn bộ đều hợp tác cho nhau. Hỏi với toàn bộ từng nào cái bắt tay?

9. Trước Khi vô trận đá bóng, những cầu thủ theo thứ tự hợp tác nhau và hợp tác 3 trọng tài, những trọng tài cũng theo thứ tự hợp tác nhau. Hỏi với toàn bộ từng nào cái hợp tác.

10. Có 9 cái nhẫn hiệ tượng y sì nhau, vô cơ với 8 cái nặng trĩu đều bằng nhau và 1 cái nặng trĩu rộng lớn một ít. Làm thế nào là nhằm tìm ra cái nhẫn nặng trĩu rộng lớn vì thế một cái cân nặng đĩa và chỉ với gấp đôi cân?

11. Có 5 hòm đựng xà chống, vô cơ với cùng một hòm nhưng mà từng gói bị thiếu thốn 10g. Làm thế nào là chỉ sử dụng cái cân nặng đồng hồ thời trang (cân đơn) và với cùng một phiên cân nặng nhằm phân phát sinh ra hòm xà chống bị thiếu thốn. (đánh số trật tự và kéo ra ở từng hòm số gói theo đuổi trật tự của hòm-> cân nặng và địa thế căn cứ vô lượng xà chống thiếu thốn nhằm phân phát sinh ra hòm xà chống thiếu thốn.

12. An với 3 miếng giấy má. Từ 3 miếng giấy má này, An kéo ra một trong những miếng rồi xé từng miếng cơ trở thành 3 miếng nhỏ. Trong số những miếng đạt được An lại kéo ra một trong những miếng rồi lại xé từng miếng trở thành 3 miếng nhỏ rộng lớn. Cứ thực hiện như thế sau cuối An kiểm đếm được toàn bộ 102 miếng giấy má rộng lớn nhỏ. Hỏi An đang được kiểm đếm chính hoặc sai?

Chuyên đề 11: Các câu hỏi về cân nặng - đong - đo

*- Một tấm vải vóc lâu năm 2m 4dm. Muốn hạn chế lấy 6dm vải vóc nhưng mà không tồn tại thước đo thì thực hiện thế nào là nhằm hạn chế mang lại đúng?

- Có một sợi dây rất dài 3m 2dm. Muốn hạn chế lấy một quãng lâu năm 6dm nhưng mà không tồn tại thước đo thì thực hiện thế nào là nhằm hạn chế mang lại đúng?

- Có một sợi dây rất dài 3m 6dm. Muốn hạn chế lấy một quãng lâu năm 9dm nhưng mà không tồn tại thước đo thì thực hiện thế nào là nhằm hạn chế mang lại đúng?

- Có một sợi dây rất dài 1m 2dm. Không với thước đo, thực hiện thế nào là nhằm hạn chế rời khỏi một quãng lâu năm 4dm 5cm?

- Bình với cùng một sợi dây rất dài 1m 2dm, Bình mong muốn hạn chế rời khỏi một quãng dây rất dài 4dm5cm tuy nhiên không tồn tại thước đo nên ko hạn chế được. Em hãy nghĩ về cơ hội hùn Bình.

*- Có 4 kilogam gạo và một cân nặng nhị đĩa, không tồn tại trái khoáy cân nặng. Muốn kéo ra 1kg gạo thì nên thực hiện như vậy nào?

- Có 5 kilogam gạo, một trái khoáy cân nặng 1kg và một cân nặng nhị đĩa. Muốn kéo ra 1kg gạo vì thế một phiên cân nặng thì nên thực hiện như vậy nào?

Có một cân nặng nhị đĩa và một trái khoáy cân nặng 1kg, một trái khoáy cân nặng 2kg. Làm thế nào là nhằm qua quýt nhị phiên cân nặng kéo ra được 9kg gạo?

Các mục chính tu dưỡng học viên xuất sắc lớp 4 môn Toán bao hàm 11 mục chính cho những em học viên cầm được những dạng Toán trọng tâm ôn thi đua học viên xuất sắc môn Toán lớp 4. Các em coi và vận chuyển về cụ thể toàn cỗ tư liệu. Các thầy cô xem thêm tư liệu để mang rời khỏi những bài bác ôn tập luyện lớp 4 cho những em học viên.

Xem thêm:

Xem thêm: hình nền cầu thủ bóng đá

  • 300 bài bác ôn luyện môn Toán lớp 4
  • Chuyên đề tu dưỡng học viên xuất sắc môn Toán lớp 4: Toán tầm cộng