toán chia cho số có hai chữ số

Toán lớp 4 phân chia cho tới số với 2 chữ số học viên kế tiếp được tạo thân quen với phép tắc tính phân chia và những bài bác tập dượt áp dụng của phép tắc phân chia.

Bài học tập này mamnonbanmaixanh.edu.vn kế tiếp hỗ trợ những kiến thức và kỹ năng trọng tâm, bài bác tập dượt áp dụng của toán lớp 4 phân chia cho tới số với 2 chữ số. Phụ huynh và học sinh nằm trong tìm hiểu thêm nhé.

Bạn đang xem: toán chia cho số có hai chữ số

1. Ôn tập dượt cơ hội phân chia cho tới số có một chữ số 

chia cho tới số có một chữ số

Thực hiện nay phép tắc phân chia theo đòi trật tự kể từ ngược qua chuyện nên.

Áp dụng 3 bước: phép tắc phân chia - nhân - trừ.

 • 2 phân chia 2 bởi vì 1, viết lách 1

1 nhân 2 bởi vì 2, 2 trừ 2 bởi vì 0

 • Hạ 1, 1 ko phân chia được cho tới 2, viết lách 0

  0 nhân 2 bởi vì 0, 1 trừ 0 bởi vì 1

 • Hạ 0 được 10, 10 phân chia 2 được 5, viết lách 5

5 nhân 2 bởi vì 10, 10 trừ 10 bởi vì 0

 • Hạ 2, 2 phân chia 2 được một, viết lách 1

1 nhân 2 được 2, 2 trừ 2 bởi vì 0

 • Hạ 4, 4 phân chia 2 được 2, viết lách 2

2 nhân 2 bởi vì 4, 4 trừ 4 bởi vì 0

Vậy 21024 : 2 = 10512

2. Cách phân chia cho tới số với 2 chữ số

2.1. Ví dụ 1. Phép phân chia không tồn tại số dư

ví dụ phân chia cho tới số với 2 chữ số phân chia hết

Thực hiện nay phép tắc phân chia theo đòi trật tự kể từ ngược qua chuyện nên.

Áp dụng 3 bước: phép tắc phân chia - nhân - trừ.

 • 20 phân chia 14 được một, viết lách 1

1 nhân 14 được 14, đôi mươi trừ 14 được 6, viết lách 6

 • Hạ 1 được 61, 61 phân chia 14 được 4, viết lách 4

4 nhân 14 được 56, 61 trừ 56 bởi vì 5, viết lách 5

 • Hạ 6 được 56, 56 phân chia 14 bởi vì 4, viết lách 4

4 nhân 14 bởi vì 56, 56 trừ 56 bởi vì 0

Vậy năm 2016 : 14 = 144, phép tắc phân chia này là phép tắc phân chia không còn.

2.2. Ví dụ 2. Phép phân chia với số dư

chia cho tới số với nhị chữ số với dư

Thực hiện nay phép tắc phân chia theo đòi trật tự kể từ ngược qua chuyện nên.

Áp dụng 3 bước: phép tắc phân chia - nhân - trừ.

 • 51 phân chia 19 được 2, viết lách 2

2 nhân 19 được 38, 51 trừ 38 bởi vì 13

 • Hạ 0 xuống được 130 phân chia 19 được 6, viết lách 6

6 nhân 19 được 114, 130 trừ 114 được 16

 • Hạ 1 được 161 phân chia 19 được 8, viết lách 8

8 nhân 19 được 152, 161 trừ 152 được 9

 • Hạ 9 được 99 phân chia 19 bởi vì 5, viết lách 5

5 nhân 19 được 95, 99 trừ 95 bởi vì 4

Vậy 51019 : 19 = 2685 dư 4

2.3.3. Nhận xét phép tắc phân chia cho tới số với 2 chữ số

Những cảnh báo khi tiến hành phép tắc phân chia số với nhị chữ số

 • Phép phân chia không còn là phép tắc phân chia với số dư bởi vì 0

 • Phép phân chia với dư là phép tắc phân chia với số dư không giống 0

 • Phép phân chia với dư thì số dư luôn luôn nhỏ rộng lớn số chia

3. Ôn tập dượt sản phẩm và phần bên trong số tự động nhiên 

Bảng phân biệt sản phẩm và lớp

 • Hàng đơn trăm, hàng trăm, sản phẩm đơn vị chức năng hợp ý trở thành lớp đơn vị
 • Hàng trăm ngàn, hàng trăm ngàn, sản phẩm ngàn hợp ý trở thành lớp nghìn

4. Bài tập dượt áp dụng toán lớp 4 phân chia cho tới số với 2 chữ số

4.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 361 : 19

b) 5304 : 24

c) 20520 : 72

d) 168840 : 56

Bài 2: Đặt tính rồi tính

a) 569 : 35

b) 2052 : 45

c) 22885 : 46

d) 459476 : 57

Bài 3: Tính độ quý hiếm của biểu thức

a) 3628 x 24 - 46372

b) 55477- 1258 : 34

c) 22776 : 78 x 25

d) 9841 + 3904 : 64

Bài 4: Tìm x, hắn biết

a) 85 x Y = 4760

b) 13345 : x = 85

Bài 5: Một nông trại gà thường ngày gà đẻ được 3000 trứng phân thành những tá trứng, từng tá 12 ngược. Hỏi với từng nào tá trứng?

4.2. Bài giải

Bài 1:

đặt tính và tính

 • 36 phân chia 19 được một, viết lách 1

       1 nhân 19 được 19, 36 trừ 19 được 17

 • Hạ 1 được 171, 171 phân chia 19 bởi vì 9, viết lách 9

       9 nhân 19 được 171, 171 trừ 171 bởi vì 0

Vậy 361 : 19 = 19

đặt tính và tính

 • 53 phân chia 24 bởi vì 2, viết lách 2

       2 nhân 24 được 48, 53 trừ 48 bởi vì 5

 • Hạ 0 được 50, 50 phân chia 24 bởi vì 2, viết lách 2

       2 nhân 24 được 48, 50 trừ 48 bởi vì 2

 • Hạ 4 được 24, 24 phân chia 24 bởi vì 1

       1 nhân 24 được 24, 24 trừ 24 bởi vì 0

Vậy 3304 : 24 = 221 là phép tắc phân chia hết

đặt tính và tính

 • 205 phân chia 72 được 2, viết lách 2

2 nhân 72 bởi vì 144, 205 trừ 144 bởi vì 61

 • Hạ 2 được 612 phân chia 72 được 8, viết lách 8

8 nhân 72 bởi vì 576, 612 trừ 576 được 36

 • Hạ 0 được 360 phân chia 72 bởi vì 5, viết lách 5

5 nhân 72 bởi vì 360, 360 trừ 360 bởi vì 0

Vậy 20320 : 72 = 285 là phép tắc phân chia hết

đặt tính và tính

3 nhân 56 bởi vì 168, 168 trừ 168 bởi vì 0

 • 0 phân chia 56 bởi vì 0, viết lách 0

 • Hạ 84 phân chia 56 bởi vì 1, viết lách 1

1 nhân 56 bởi vì 56, 84 trừ 56 bởi vì 28

 • Hạ 0 được 280 phân chia 56 bởi vì 5, viết lách 5

5 nhân 56 bởi vì 280, 280 trừ 280 bởi vì 0

Vậy 168840 : 56 = 3015 là phép tắc phân chia không còn.

Bài 2:

đặt tính và tính

 • 56 phân chia 35 bởi vì 1, viết lách 1

1 nhân 35 được 35, 56 trừ 35 bởi vì 21

 • Hạ 9 được 219 phân chia 35 bởi vì 6, viết lách 6

6 nhân 35 bởi vì 210, 219 trừ 210 bởi vì 9

Vậy 569 : 35 = 16 dư 9 là phép tắc phân chia với số dư

đặt tính và tính

 • 205 phân chia 45 bởi vì 4, viết lách 4

4 nhân 45 bởi vì 180, 205 trừ 180 bởi vì 25

Hạ 2 được 252 phân chia 45 bởi vì 5, viết lách 5

5 nhân 45 bởi vì 225, 252 trừ 225 bởi vì 27

Vậy 2052 : 45 = 45 dư 27 là phép tắc phân chia với số dư

đặt tính và tính

 • 228 phân chia 46 bởi vì 4, viết lách 4

4 nhân 46 bởi vì 184, 228 trừ 184 bởi vì 44

 • Hạ 8 được 448 phân chia 46 bởi vì 9, viết lách 9

9 nhân 46 bởi vì 414, 448 trừ 414 bởi vì 34

 • Hạ 5 được 345 phân chia 46 bởi vì 7, viết lách 7

7 nhân 46 bởi vì 322, 345 trừ 322 bởi vì 23

Vậy 22885 : 46 = 497 dư 23 là phép tắc phân chia với số dư

đặt tính và tính

 • 459 phân chia 57 bởi vì 8, viết lách 8

8 nhân 57 bởi vì 456, 459 trừ 456 bởi vì 3

 • 3 ko phân chia được cho tới 57 viết lách 0

 • Hạ 47 được 347 phân chia 57 bởi vì 6, viết lách 6

6 nhân 57 bởi vì 342, 347 trừ 342 bởi vì 5

 • Hạ 6 được 56 phân chia 57 ko phân chia không còn viết lách 0

0 nhân 57 bởi vì 0, 56 trừ 0 bởi vì 56

Vậy 459476 : 57 = 8060 dư 56 là phép tắc phân chia với số dư

Bài 3:

Thực hiện nay biểu thức theo đòi quy tắc ưu tiên: phép tắc nhân phân chia trước, nằm trong trừ sau

Biểu thức chỉ mất phép tắc nhân, phân chia thì tiến hành trật tự kể từ ngược qua chuyện nên.

a) 3628 x 24 - 46372 = (3628 x 24) - 46372 = 87072 - 46372 = 40700

b) 55477- 1258 : 34 = 55477- (1258 : 34) = 55477 - 37 = 55440

c) 22776 : 78 x 25 = 292 x 25 = 7300

d) 9841 + 3904 : 64 =  9841 + (3904 : 64) = 9841 + 61 = 9902

Bài 4:

a) 85 x Y = 4760

Y = 4760 : 85

Y = 56

b) 13345 : x = 85

x = 13345 : 85

x = 157

Bài 5:

Mỗi ngày nông trại đóng góp được số tá trứng là:

3000 : 12 = 250 (tá trứng)

Vậy thường ngày gà đẻ được 250 tá trứng

5. Bài tập dượt thực hành

5.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính và tính

a) 2957 : 23

b) 198475 : 56

c) 9285 : 27

d) 68395 : 36

Bài 2: Tìm x biết

a) 4578 : x = 42

b) 50496 : x = 48

Bài 3: Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 2647 + 675 : 45

b) 5797 - 2890 : 34

c) 68 x 234 : 52

d) 15 x 5312 : 40

Bài 4: Vườn cây ăn ngược căn nhà Bác Tư với 800 cây ăn ngược những loại được trồng nhập 16 sản phẩm. Hỏi từng sản phẩm với từng nào cây ăn quả?

5.2. Đáp án

Bài 1:

a) 128 dư 13

b) 3544 dư 11

c) 343 dư 24

d) 1899 dư 31

Bài 2:

a) x = 109

b) x = 1052

Bài 3:

a) 2662

b) 5712

c) 306

d) 1992

Xem thêm: béo phì độ 1

Bài 4:

Đáp án: 50 hàng

Học đảm bảo chất lượng toán lớp 4 phân chia cho tới số với 2 chữ số, học viên rất cần được cần cù thực hiện bài bác tập dượt nhằm trở thành thục công việc tính phép tắc phân chia. Tiếp tục theo đòi dõi mamnonbanmaixanh.edu.vn và để được hỗ trợ tăng nhiều kiến thức và kỹ năng hữu ích nhé.