tìm số phức liên hợp


Cách tìm số phức liên hợp rất rất hoặc, chi tiết

Với Cách tìm số phức liên hợp rất rất hoặc, cụ thể Toán lớp 12 bao gồm tương đối đầy đủ cách thức giải, ví dụ minh họa và bài xích tập luyện trắc nghiệm với điều giải cụ thể sẽ hỗ trợ học viên ôn tập luyện, biết phương pháp thực hiện dạng bài xích tập luyện tìm số phức liên hợp kể từ bại đạt điểm trên cao vô bài xích đua môn Toán lớp 12.

Cách tìm số phức liên hợp rất rất hoặc, chi tiết

Bạn đang xem: tìm số phức liên hợp

Phương pháp giải

Cho số phức z = a + bi. Ta gọi số phức phối hợp của z là Toán lớp 12 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 12 với đáp án = a - bi.

Kết quả: ∀ z ∈ C tớ có:

Toán lớp 12 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 12 với đáp án

Z là số thực Khi z = Toán lớp 12 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 12 với đáp án

Z là số thuần ảo Khi z = -Toán lớp 12 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 12 với đáp án

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Cho số phức z = 1 + 3i Tìm số phức Toán lớp 12 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 12 với đáp án

A. Toán lớp 12 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 12 với đáp án = 1 - 3i.        B. Toán lớp 12 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 12 với đáp án = 3 - i.        C. Toán lớp 12 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 12 với đáp án = 3 + i.         D.Toán lớp 12 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 12 với đáp án = 1 + 3i.

Hướng dẫn:

Với z = 1 + 3i thì Toán lớp 12 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 12 với đáp án = 1 - 3i

.

Chọn A.

Ví dụ 2: Cho số phức z = -2 - 5i Tìm phần thực a và phần ảo b của số phức Toán lớp 12 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 12 với đáp án .

A. a = -2 ; b = 5         B. a = -2; b = -5         C. a = -5; b = 2         D. a = -5; b = -2

Hướng dẫn:

z = a + bi => Toán lớp 12 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 12 với đáp án = a - bi

Nên Toán lớp 12 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 12 với đáp án = -2 + 5i vậy. Phần thực vày a = -2 và phần ảo b = 5

Chọn A.

Ví dụ 3:Tìm số phức phối hợp của số phức Toán lớp 12 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 12 với đáp án

Toán lớp 12 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 12 với đáp án

Hướng dẫn:

Toán lớp 12 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 12 với đáp án

Chọn B.

Ví dụ 4:Tìm số phức z thỏa mãn nhu cầu z - (2 + 3i)Toán lớp 12 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 12 với đáp án = 1 - 9i .

A. z = -3 - i.         B. z = -2 - i.         C. z = 2 - i         . D. z = 2 + i.

Hướng dẫn:

Gọi z = a + bi

z - (2 + 3i)Toán lớp 12 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 12 với đáp án = 1 - 9i <=> a + bi - 2a + 2bi - 3ai - 3b = i - 9i

Toán lớp 12 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 12 với đáp án

Vậy z = 2 - i

Chọn C.

Xem thêm: cách đưa bạn gái lên đỉnh

Ví dụ 5:Cho số phức z = 3 + 4i. Tìm phần thực a và phần ảo b của số phức Toán lớp 12 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 12 với đáp án .

A. a = 3; b = 4         B. a = 3; b = -4         C. a = 4; b = 3         D. a = 4; b = -3

Hướng dẫn:

z = a + bi => Toán lớp 12 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 12 với đáp án = a - bi

vậy Toán lớp 12 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 12 với đáp án = 3 - 4i

= >Phần thực a = 3 và phần ảo vày b = -4

Chọn B.

Ví dụ 6:Cho số phức Toán lớp 12 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 12 với đáp án = 4 - 3i . Tìm phần thực và phần ảo của số phức z.

A. a = 3 ; b = 4        B. a = 3; b = -4        C. a = 4; b = 3        D. a = 4; b = -3

Hướng dẫn:

z = a + bi => Toán lớp 12 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 12 với đáp án = a - bi

vậy z = 4 + 3i

=> Phần thực a = 4 và phần ảo b = 3

Chọn C.

Ví dụ 7:Tìm số phức phối hợp của số phức Toán lớp 12 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 12 với đáp án

Toán lớp 12 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 12 với đáp án

Hướng dẫn:

Toán lớp 12 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 12 với đáp án

Chọn C.

Ví dụ 8:Tìm phần ảo b của số phức z thỏa mãn nhu cầu z + 2Toán lớp 12 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 12 với đáp án = (2 - i)2(1 - i)

A. b = 13        B.b = -13        C. b = -9        D. b = 9

Hướng dẫn:

Đặt z = x + yi

Toán lớp 12 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 12 với đáp án

Chọn A.

Ví dụ 9:Tìm số phức iz + 2Toán lớp 12 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 12 với đáp án = -1 - 8i thỏa mãn nhu cầu .

A. z = 7 + 7i         B. z = 5 - 2i.         C. z = 2 + 5i.         D. z = 1 - 2i.

Hướng dẫn:

Xem thêm: viết bài luận thuyết phục người khác từ bỏ thói quen

Gọi z = a + bi Khi bại Toán lớp 12 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 12 với đáp án = a - bi

Ta có:Toán lớp 12 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 12 với đáp án

Vậy z = 2 + 5i