tiếng anh 7 unit 12 communication


1. Listen and read the conversations, paying attention to tướng the highlighted parts. 2. Work in pairs. Make similar dialogues with the following situations, using expressions of amazement. 3. Work in groups. Discuss and write the name of the country next to tướng the fact. 4. Work in pairs. Read some facts about English-speaking countries and tick (✓) the column true for you. Then role play by one person saying one statement aloud and the other responding to tướng it. 5. Work in groups. Share with your group

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh 7 unit 12 communication

Everyday English

Expressing amazement 

1. Listen and read the conversations, paying attention to tướng the highlighted parts.

(Nghe và hiểu những đoạn đối thoại, xem xét cho tới những phần được tạo nổi trội.)

Mark: Scottish men wear kilts, short skirts at their traditional festivals

Lan: Wow...I didn't know that!

Lan: In 2019, Walt Disney World in California attracted nearly 21 million visitors.

Tom: Amazing!

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Mark: Đàn ông Scotland đem váy bên trên những liên hoan truyền thống lịch sử của mình.

Lan: Wow ... Tôi ko biết điều đó!

Lan: Năm 2019, Walt Disney World ở California tiếp tục thú vị ngay gần 21 triệu lượt khách hàng.

Tom: Thật tuyệt vời!

Bài 2

2. Work in pairs. Make similar dialogues with the following situations, using expressions of amazement.

(Làm việc theo gót cặp. Hãy hội thoại tương tự động với những trường hợp sau, dùng biểu cảm kinh ngạc.)

1. New Zealand has the cleanest and safest air on the planet.

2. There are no snakes in New Zealand.

3. More phàn nàn half of all the lakes in the world are in Canada.

Lời giải chi tiết:

1. Minh: New Zealand has the cleanest and safest air on the planet.

Nam: Amazing!

2. Minh: There are no snakes in New Zealand.

Nam: Wow...I didn't know that!

3. Minh: More phàn nàn half of all the lakes in the world are in Canada.

Nam: Really? ...I didn't know that! 

Tạm dịch:

1. Minh: New Zealand sở hữu không gian tinh khiết và đáng tin cậy nhất hành tinh anh.

Nam: Thật tuyệt vời!

2. Minh: Không sở hữu rắn ở New Zealand.

Nam: Wow ... Tôi ko biết điều đó!

3. Minh: Hơn 50% số hồ nước bên trên toàn cầu là ở Canada.

Nam: Thật ư? ... Tôi ko biết điều đó

Bài 3

3. Work in groups. Discuss and write the name of the country next to tướng the fact.

(Làm việc group. Thảo luận và ghi chép thương hiệu vương quốc kề bên thực tiễn.)

Fact

Country

1. This country is famous for its kangaroos.

 

2. This country has a large population, only smaller phàn nàn that of Trung Quốc and India.

 

3. This country lies close to tướng the North Pole and is very cold in winter.

 

4. This country is famous for its royal family.

 

5. This is a small island country in the Pacific Ocean.

 

Lời giải chi tiết:

Fact

Country

1. This country is famous for its kangaroos.

Australia

2. This country has a large population, only smaller phàn nàn that of Trung Quốc and India.

The USA

3. This country lies close to tướng the North Pole and is very cold in winter.

Canada

4. This country is famous for its royal family.

The UK

5. This is a small island country in the Pacific Ocean.

New Zealand

Tạm dịch:

Sự thật

Đất nước

1. Đất nước này phổ biến với những chú loài chuột túi.

Australia

2. Đất nước này còn có số lượng dân sinh sầm uất, chỉ nhỏ rộng lớn Trung Quốc và chặn Độ.

The USA

3. Đất nước này ở sát Bắc Cực và vô cùng rét nhập ngày đông.

Canada

4. Đất nước này phổ biến với mái ấm gia đình hoàng thất của chính nó.

The UK

5. Đây là một trong những quốc hòn đảo nhỏ ở Tỉnh Thái Bình Dương.

New Zealand

Bài 4

4. Work in pairs. Read some facts about English-speaking countries and tick () the column true for you. Then role play by one person saying one statement aloud and the other responding to tướng it.

(Làm việc theo gót cặp. Đọc một vài vấn đề về những vương quốc phát biểu giờ đồng hồ Anh và khắc ghi (✓) nhập cột đích với chúng ta. Sau tê liệt, vào vai bằng phương pháp một người phát biểu to tướng một câu và người tê liệt vấn đáp câu tê liệt.)

Example:

A: Thủ đô New York is the biggest đô thị but not the capital of the USA.

B: I know this.

A: The state of Alaska in the USA has over 2,600 islands.

B: This is new to tướng bu.

 

This is new to tướng bu.

I know this.

1. There are more sheep phàn nàn people in New Zealand, around 6 sheep per person.

Xem thêm: on tập các phép tính lớp 3

2. The Statue of Liberty is in Thủ đô New York.

3. Canada has the longest coastline in the world.

4. About 90% of Australians live on the coast.

5. Football is the most popular sport in England.

   

Phương pháp giải:

Ví dụ:

A: Thủ đô New York là TP. Hồ Chí Minh lớn số 1 tuy nhiên ko nên là thủ đô của Hoa Kỳ

B: Tôi biết điều này.

A: Bang Alaska của Hoa Kỳ sở hữu rộng lớn 2.600 quần đảo.

B: Vấn đề này là mới mẻ so với tôi.

 

Điều này là mới mẻ so với tôi.

Tôi biết điều này.

1. Có nhiều chiên rộng lớn số đứa ở New Zealand, khoảng chừng 6 con cái chiên /người.

2. Tượng Nữ thần Tự bởi ở Thủ đô New York.

3. Canada sở hữu đàng bờ đại dương lâu năm nhất toàn cầu.

4. Khoảng 90% người Úc sinh sống ven bờ biển.

5. Bóng đá là môn thể thao thông dụng nhất ở Anh.

   

Lời giải chi tiết:

 

This is new to tướng bu.

I know this.

1. There are more sheep phàn nàn people in New Zealand, around 6 sheep per person.

 

2. The Statue of Liberty is in Thủ đô New York.

 

3. Canada has the longest coastline in the world.

 

4. About 90% of Australians live on the coast.

 

5. Football is the most popular sport in England.

 

A: There are more sheep phàn nàn people in New Zealand, around 6 sheep per person.

B: This is new to tướng bu.

A: The Statue of Liberty is in Thủ đô New York.

B: I know this.

A: Canada has the longest coastline in the world.

B: Wow…This is new to tướng bu.

A: About 90% of Australians live on the coast.

B: Right. I know this.

A: Football is the most popular sport in England.

B: I know this.

Tạm dịch:

A: Có nhiều chiên rộng lớn số đứa ở New Zealand, khoảng chừng 6 con cái chiên từng người.

B: Vấn đề này là mới mẻ so với tôi.

A: Tượng Nữ thần Tự bởi ở Thủ đô New York.

B: Tôi biết điều này.

A: Canada sở hữu đàng bờ đại dương lâu năm nhất toàn cầu.

B: Wow… Vấn đề này mới mẻ so với tôi.

A: Khoảng 90% người Úc sinh sống ven bờ biển.

B: Đúng vậy Tôi biết về điều này.

A: Bóng đá là môn thể thao thông dụng nhất ở Anh.

B: Tôi tiếp tục biết điều này.

Bài 5

5. Work in groups. Share with your group some interesting facts you know about English-speaking countries. The group takes notes and presents their findings to tướng the class.

(Làm việc group. Chia sẻ với group của công ty một vài vấn đề thú vị tuy nhiên chúng ta biết về những vương quốc phát biểu giờ đồng hồ Anh. Nhóm biên chép và trình diễn thành quả của mình trước lớp.)

Lời giải chi tiết:

Gợi ý:

- The United States doesn’t have an official language. (Hoa Kỳ không tồn tại ngữ điệu đầu tiên.)

- 80% of the animals are unique to tướng nước Australia. (80% những loại động vật hoang dã là độc nhất của Úc.)

- New Zealand was the last country in the world to tướng be inhabited by humans. (New Zealand là vương quốc sau cuối bên trên toàn cầu sở hữu nhân loại sinh sinh sống.)

- New Zealand is the first country to tướng see the sunrise. (New Zealand là vương quốc thứ nhất bắt gặp mặt mày trời đâm chồi.)

- Six Canadian cities have more phàn nàn 1 million residents. (Sáu TP. Hồ Chí Minh của Canada sở hữu rộng lớn 1 triệu người dân.)

- There are millions of lakes in Canada. (Có sản phẩm triệu hồ nước ở Canada.)

Từ vựng

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.


Bình luận

Chia sẻ

 • Tiếng Anh 7 Unit 12 Skills 1

  1. Work in pairs. Discuss and choose the correct answer A, B, or C. 2. Read the passage and match the words in bold from the passage (1-4) with their meanings (a-d). 3. Read the passage again and choose the correct answer A, B, or C. 4. Work in pairs. Note two things you lượt thích about New Zealand. Share it with your partner. 5. Work in groups. Prepare a short introduction of Scotland and present it to tướng the class.

 • Tiếng Anh 7 Unit 12 Skills 2

  1. Work in groups. Match the phrases to tướng the pictures. 2. A tour guide is talking about the schedule for a day trip in London. Listen and fill in the times. 3. Listen again and complete each sentence with ONE word. 4. Work in pairs. Fill in the table with information about the London tour. 5. Imagine that you took the tour of London. Write a diary entry of about 70 words about your tour, based on the table in 4 or use your imagination.

 • Tiếng Anh 7 Unit 12 Looking back

  1. Look at the pictures and write the correct words or phrases to tướng complete the sentences. 2. Choose the best answer A, B, or C to tướng complete each sentence. 3. Complete the sentences with a/an or the. 4. Underline and correct the article mistakes in the sentences below.

 • Tiếng Anh 7 Unit 12 Project
 • Tiếng Anh 7 Unit 12 A Closer Look 2

  1. Complete the sentences with a/an or the. 2. Put in the where necessary. 3. Put in a/ an or the. 4. Complete the sentences with a/an or the. 5. Tick (✓) if the underlined articles are correct. If they aren't, write the correct ones in the space provided.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 - Global Success - Xem ngay

Xem thêm: sự khác biệt giữa xuất bào và nhập bào là

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định canh ty học viên lớp 7 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả chi phí khóa học nếu như học tập ko hiệu suất cao.