tiếng anh 12 trang 47Với tiếng giải bài xích luyện Unit 4 lớp 12: Getting started nhập Unit 4: The mass truyền thông media Tiếng Anh 12 sách mới nhất (chương trình thí điểm) hoặc nhất, cụ thể sẽ chung học viên lớp 12 đơn giản thực hiện bài xích luyện Tiếng Anh 12 Unit 4.

Unit 4 lớp 12: Getting started

1 (trang 46-SGK giờ đồng hồ anh 12). Nam and Lan are talking about the use of mobile devices and the Internet. Listen and read. (Nam và Lan đang được nói tới việc dùng những vũ trang địa hình và Internet. Nghe và phát âm.)

Bạn đang xem: tiếng anh 12 trang 47

Quảng cáo

Bài nghe:

Nội dung bài xích nghe:

Lan: Nam, just look around. All the people I see on their smartphones or tablet PCs.

Nam: Yeah. Maybe they are chatting, sends messages or searching for news. I don't see many people reading print newspapers.

Lan: Remember Minh? He said his dad had reduce the number of subscribed print newspaper and magazines.

Nam: I'm not surprised! Everyone in his hoi can now read the news on their digital devices

Lan: Did you mean Minh's grandpa can read online newspapers?

Nam: Yeah. He had already started using the computers in the local library đồ sộ access the Internet when Minh's dad bought him a tablet PC four months ago.

Lan: That's interesting! Great đồ sộ see that more and more older people are beginning đồ sộ use new technologies.

Nam: Well, my grandparents and most of their friends still read print newspapers, listen đồ sộ the radio, watch TV or DVDs. I think they may find it challenging đồ sộ learn how đồ sộ use the Net.

Lan: I agree, but they can always find someone đồ sộ walk them through the process. I think the problem is that many older people may not understand the benefits of online information.

Nam: Yes, but once they start using the Internet they can also connect with friends and family members any time.

Lan: That's right. The benefits are enormous! I'd be lost without my social networking sites. It would be impossible for u đồ sộ bởi my school projects without the Internet.

Nam: Personally, I think you are addicted đồ sộ social truyền thông media and rely too much on the Internet. You can still use other truyền thông media such as print newspapers, magazines and books, or radio and television for different purposes.

Hướng dẫn dịch:

Quảng cáo

Lan: Nam, chỉ việc coi xung xung quanh. Tất cả những người dân tôi thấy bên trên điện thoại cảm ứng mưu trí hoặc Tablet của mình.

Nam: Vâng. cũng có thể bọn họ đang được truyện trò, nhắn tin nhắn hoặc dò thám kiếm thông tin. Tôi rất ít người lướt web đọc báo in.

Lan: Nhớ Minh? Ông phát biểu phụ vương ông đang được rời con số những báo in và tập san ĐK.

Nam: Tôi ko ngạc nhiên! Mọi người nhập hoi của tớ lúc này rất có thể phát âm thông tin bên trên vũ trang chuyên môn số của mình.

Lan: Ý anh là ông nội của Minh rất có thể lướt web đọc báo trực tuyến không?

Nam: Vâng. Ông đang được chính thức dùng những PC nhập tủ sách địa hạt nhằm truy vấn nhập Internet Lúc phụ vương của Minh mua sắm mang đến anh một Tablet từ thời điểm cách đó 4 mon.

Lan: Thật thú vị! Tuyệt vời trong khi thấy rằng càng ngày càng có khá nhiều người già nua chính thức dùng những technology mới nhất.

Nam: Vâng, các cụ tôi và đa số bè bạn Shop chúng tôi vẫn lướt web đọc báo in, nghe radio, coi TV hoặc DVD. Tôi cho là bọn họ rất có thể nhìn thấy nó đặc biệt khó khăn nhằm dò thám hiểu cơ hội dùng Net.

Lan: Tôi đồng ý, tuy nhiên bọn họ luôn luôn rất có thể nhìn thấy ai cơ nhằm chỉ dẫn bọn họ qua loa quy trình này. Tôi cho là yếu tố là nhiều người rộng lớn tuổi hạc rất có thể không hiểu biết được quyền lợi của vấn đề trực tuyến.

Nam: Vâng, tuy nhiên một Lúc bọn họ chính thức dùng Internet, bọn họ cũng rất có thể liên kết với bè bạn và member mái ấm gia đình bất kể khi nào là.

Lan: Đúng rồi. Những quyền lợi đặc biệt lớn! Tôi có khả năng sẽ bị rơi rụng nhưng mà không tồn tại những trang web social của tôi. Tôi ko thể thực hiện những dự án công trình ngôi trường học tập của tôi nhưng mà không tồn tại Internet.

Nam: Cá nhân tôi cho là các bạn đang được nghiện những phương tiện đi lại truyền thông xã hội và dựa rất nhiều nhập Internet. Quý Khách vẫn rất có thể dùng những phương tiện đi lại khác ví như báo in, tập san và sách, hoặc đài phân phát thanh và truyền hình cho những mục tiêu không giống nhau.

2 (trang 46-SGK giờ đồng hồ anh 12). Answer the following questions. (Trả tiếng những thắc mắc bên dưới đây)

1. What are the people around Nam and Lan doing?

2. Why did Minh's father subscribe đồ sộ fewer newspapers and magazines?

3. How had Minh's grandpa accessed the lnternet before he was given a tablet PC?

4. What is the reason that older people don't want đồ sộ use the Internet according đồ sộ Lan?

5. What does Nam think of Lan's use of social truyền thông media and the Internet?

6. How bởi you usually tương tác your friends and get information for your school projects?

Đáp án:

Quảng cáo

1. They are chatting, sending messages or searching for news.

2. Because everyone in his house can read the news on digital devices.

3. He had used the computers in the local library đồ sộ access the Internet.

4. She thinks that they may not understand the benefits of online information.

5. He thinks that she is addicted đồ sộ social truyền thông media and relies too much on the Internet.

6. Students'answers.

Hướng dẫn dịch:

1. Họ đang được truyện trò, nhắn tin nhắn hoặc dò thám kiếm thông tin.

2. Vì quý khách nhập căn nhà anh ấy đều rất có thể phát âm thông tin bên trên những vũ trang chuyên môn số.

3. Anh tớ đang được dùng PC nhập tủ sách địa hạt nhằm truy vấn Internet.

4. Cô ấy cho là bọn họ rất có thể không hiểu biết những quyền lợi của vấn đề trực tuyến.

5. Anh ấy nhận định rằng cô ấy nghiện social và dựa vào rất nhiều nhập Internet.

Xem thêm: c2h4 cộng br2

6. Tôi hay được sử dụng một vài phương tiện đi lại xã hội như: facebook, instagram hoặc twitter nhằm liên hệ với bè bạn của tôi. Tại ngôi trường tôi, rất giản đơn lấy vấn đề về những dự án công trình của ngôi trường vì thế Shop chúng tôi mang trong mình 1 trang web cởi nhằm từng học viên đều rất có thể truy vấn.

3 (trang 46-SGK giờ đồng hồ anh 12). Complete the table with the appropriate words and phrases in the box. (Hoàn trở nên bảng với kể từ và cụm kể từ phù hợp nhập vỏ hộp.)

smartphones

chatting

radio

reading online newspapers

social media

newspapers

tablet PCs

TV

accessing the Internet

searching for news

magazines

sending messages

DVDs

computers

the Internet


Digital devices

The mass media

Online activities

smartphones

newspapers

chatting

Đáp án:

Digital devicesThe mass mediaOnline activities
smartphones, tablet PCs, computersnewspapers, magazines, radio, TV, DVDs, social truyền thông media, the Internetchatting, sending messages, reading online newspapers, accessing the Internet, searching for news

4 (trang 46-SGK giờ đồng hồ anh 12). Match each verb with the correct preposition. Discuss their meanings with a partner. (Khớp từng động kể từ với giới kể từ đích thị. Thảo luận về chân thành và ý nghĩa của bọn chúng với cùng 1 người các bạn.)

1. search

a. with

2. connect

b. for

Đáp án:

search for: dò thám dò thám.

connect with: liên kết với.

5 (trang 46-SGK giờ đồng hồ anh 12). Read the following sentence. Underline the verbs. What tenses are they in? (Đọc câu tại đây. Gạch bên dưới những động kể từ. Chúng đang được ở thì nào?)

He had already started using the computers in the local library đồ sộ access the Internet when Minh's dad bought him a tablet PC four months ago.

Hướng dẫn thực hiện bài:

He had already started using the computers in the local library đồ sộ access the Internet when Minh's dad bought him a tablet PC four months ago. 

Tham khảo những bài xích giải bài xích luyện Tiếng Anh 12 Unit 4 khác:

 • Unit 4 Từ vựng Tiếng Anh 12 mới: Liệt kê những kể từ vựng cần thiết học tập nhập bài

 • Getting Started (trang 46-47 SGK Tiếng Anh 12 mới) 1. Nam and Lan are talking ... 2. Answer the following questions

 • Language (trang 48-49 SGK Tiếng Anh 12 mới) 1. Match the words/ phrases ... 2. Complete the sentences ...

 • Skills: bao gồm 4 phần

 • Reading (trang 50-51 SGK Tiếng Anh 12 mới) 1. Work in pairs ... 2. Quickly read the text ...

 • Speaking (trang 51-52 SGK Tiếng Anh 12 mới) 1. Complete the following ... 2. Put the following ...

 • Listening (trang 52-53 SGK Tiếng Anh 12 mới) 1. Read about how three ... 2. Listen đồ sộ a conversation ...

 • Writing (trang 53 SGK Tiếng Anh 12 mới) 1. Work in pairs ... 2. The pie chart below ...

 • Communication and Culture (trang 54-55 SGK Tiếng Anh 12 mới) 1. Listen đồ sộ a conversation ... 2. Work in groups ...

 • Looking Back (trang 55-56 SGK Tiếng Anh 12 mới) 1. Put the verbs ... 2. Listen đồ sộ the sentences ...

 • Project (trang 57 SGK Tiếng Anh 12 mới) Gulding questión ...

  Xem thêm: nói với con sáng tác năm bao nhiêu

Xem tăng những tư liệu chung học tập chất lượng Tiếng Anh lớp 12 mới:

 • Giải sách bài xích luyện Tiếng Anh 12 mới
 • Bộ Đề thi đua Tiếng Anh 12 mới nhất năm 2021 đem đáp án
 • 600 bài xích luyện trắc nghiệm Tiếng Anh 12 mới nhất năm 2021 đem đáp án

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá cả tương đối mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi đua, bài xích giảng powerpoint, khóa đào tạo giành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết học thức, chân mây phát minh bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


unit-4-the-mass-media.jsp