tích có hướng của 2 vectơ oxyzBài ghi chép Công thức tính Tích sở hữu vị trí hướng của nhị vecto nhập không khí với cách thức giải cụ thể chung học viên ôn tập luyện, biết phương pháp thực hiện bài xích tập luyện Công thức tính Tích sở hữu vị trí hướng của nhị vecto nhập không khí.

Bạn đang xem: tích có hướng của 2 vectơ oxyz

Công thức tính Tích sở hữu vị trí hướng của nhị vecto nhập không khí vô cùng hay

Bài giảng: Các dạng bài xích tập luyện hệ trục tọa chừng nhập không khí - Cô Nguyễn Phương Anh (Giáo viên VietJack)

A. Phương pháp giải & Ví dụ

Quảng cáo

1. Định nghĩa:

Trong không khí Oxyz mang lại nhị vecto a=(a1;a2;a3 ) và b=(b1;b2;b3 ). Tích sở hữu vị trí hướng của nhị vecto ab , kí hiệu là [a , b ], được xác lập bởi

Các dạng bài xích tập luyện Toán lớp 12 ôn đua trung học phổ thông Quốc gia sở hữu điều giải

Các dạng bài xích tập luyện Toán lớp 12 ôn đua trung học phổ thông Quốc gia sở hữu điều giải

Chú ý: Tích sở hữu vị trí hướng của nhị vecto là một trong vecto, tích vô vị trí hướng của nhị vecto là một số trong những.

2. Tính chất

+ [a, b ]⊥ a ; [a , b ]⊥ b

+ [a , b ]=-[b, a ]

+ [i, j ]=k ; [ j , k ]= i ; [k , i ]= j

+ |[ a , b ]|=| a |.| b |.sin⁡( a , b )

+ a , b nằm trong phương ⇔ [a , b ]= 0 (chứng minh 3 điểm trực tiếp hàng)

Quảng cáo

3. Ứng dụng của tích được đặt theo hướng (chương trình nâng cao)

+ Điều khiếu nại đồng phẳng phiu của phụ thân vecto:

    a , bc đồng phẳng phiu ⇔[ a , b ]. c =0

+ Diện tích hình bình hành ABCD:

    SABCD=|[AB ; AD ]|

Các dạng bài xích tập luyện Toán lớp 12 ôn đua trung học phổ thông Quốc gia sở hữu điều giải

+ Diện tích tam giác ABC:

    SABC=1/2 |[AB ; AC ]|

Các dạng bài xích tập luyện Toán lớp 12 ôn đua trung học phổ thông Quốc gia sở hữu điều giải

+ Thể tích khối vỏ hộp ABCD.A’B’C’D’:

    VABCD.A'B'C'D'=|[AB; AD ]. AA' |

Các dạng bài xích tập luyện Toán lớp 12 ôn đua trung học phổ thông Quốc gia sở hữu điều giải

+ Thể tích tứ diện ABCD

    VABCD=1/3 |[AB ; AC ]. AD |

Các dạng bài xích tập luyện Toán lớp 12 ôn đua trung học phổ thông Quốc gia sở hữu điều giải

Ví dụ minh họa

Quảng cáo

Bài 1: Trong không khí với hệ trục tọa chừng Oxyz, mang lại 4 điểm A(1; 0; 1), B(-1; 1; 2), C(-1; 1; 0), D(2; -1; -2).

a) Chứng minh rằng A, B, C, D là 4 đỉnh của một tứ diện.

b) Tính thể tích tứ diện ABCD. Suy đi ra chừng nhiều năm lối cao của tứ diện qua quýt đỉnh A

Lời giải:

AB =(-2;1;1); AC =(-2;1; -1); AD =(1; -1; -3)

⇒[AB , AC ]=(-2;-4;0) ⇒[ AB , AC ]. AD =2≠0

AB , AC , AD ko đồng phẳng phiu.

Vậy A, B, C, D là 4 đỉnh của một tứ diện.

b) VABCD=1/6 |[AB , AC ]. AD |=2/6=1/3

Ta có: BC =(0;0; -2), BD =(3; -2; -4)

⇒[ BC , BD ]=(-4; -6;0)⇒SBCD=1/2 |[BC , BD ]|=√13

VABCD=1/3 d(A;(BCD)).SBCD

⇒d(A;(BCD))Các dạng bài xích tập luyện Toán lớp 12 ôn đua trung học phổ thông Quốc gia sở hữu điều giải

Bài 2: Trong không khí hệ trục tọa chừng Oxyz, mang lại 4 điểm A(-3; 5; 15), B(0; 0; 7), C(2; -1; 4), D(4; -3; 0). Chứng minh AB và CD hạn chế nhau.

Lời giải:

+ Ta có: AB =(3; -5; -8); AC =(5; -6; -11);

AD =(7; -8; -15), CD =(2; -2; -4)

⇒[ AB , AC ]=(7;-7;7) ⇒[ AB ,(AC) ⃗ ].(AD) ⃗=0

AB , AC , AD đồng phẳng phiu.

⇒ A, B, C, D nằm trong phụ thuộc một phía phẳng phiu (1)

+ [AB , CD ]=(4; -4;4) ≠0AB , CD ko nằm trong phương (2)

Từ (1) và (2) suy đi ra AB và CD hạn chế nhau.

Quảng cáo

Bài 3: : Trong không khí với hệ trục tọa chừng Oxyz, mang lại hình vỏ hộp ABCD.EFGH với A(1; 1; 1), B(2; 1; 2), E(-1; 2; -2), D(3; 1; 2). Tính khoảng cách kể từ A cho tới mặt mày phẳng phiu (DCGH)

Lời giải:

Các dạng bài xích tập luyện Toán lớp 12 ôn đua trung học phổ thông Quốc gia sở hữu điều giải

+ AB=(1;0;1), AD=(2;0;1), AE=(-2;1; -3)

⇒[ AB , AD ]=(0;1;0)⇒[ AB , AD ]. AE=1

⇒VABCD.EFGH=|[ AB , AD ]. AE |=1

+ SAEFB=|[ AB , AE ]|=√3

⇒SDCGH=SAEFB=√3

VABCD.EFGH=d(A;(DCGH)).SDCGH

⇒d(A;(DCGH))Các dạng bài xích tập luyện Toán lớp 12 ôn đua trung học phổ thông Quốc gia sở hữu điều giải

B. Bài tập luyện vận dụng

Bài 1: Trong không khí với hệ toạ chừng Oxyz, mang lại phụ thân điểm A(-2;2;1), B(1;0;2), C(-1;2;3). Diện tích tam giác ABC là:

   A. (3√5)/2   B. 3√5

   C. 4√5   D. 5/2

Lời giải:

Đáp án : B

Giải quí :

AB =(3; -2;1); AC =(1;0;2)⇒[AB , AC ]=(-4; -5;2)

SABC=1/2 |[AB , AC ]|=(3√5)/2

Bài 2: Trong không khí với hệ toạ chừng Oxyz, mang lại tư điểm A(1;0;0), B(0;1;0), C(0;0;1) và D(-2;1;-1). Thể tích của tứ diện ABCD là:

   A. 1   B. 2

   C. 1/3   D. 1/2

Lời giải:

Đáp án : D

Giải quí :

AB =(-1; 1;0); AC=(-1;0;1); AD=(-3;1; -1)

⇒[AB , AC ]=(1;1;1)⇒ AD . [AB , AC ]=-3

VABCD=1/6 |AD . [AB , AC ]|=1/2

Bài 3: Trong không khí với hệ toạ chừng Oxyz, mang lại tam giác ABC biết A(2;-1;6), B(-3;-1;-4), C(5;-1;0). Bán kính lối tròn trĩnh nội tiếp tam giác ABC là:

   A. √5   B. √3

   C. 4√2   D. 2√5

Lời giải:

Đáp án : A

Giải quí :

AB=(-5; 0;-10); AC=(3;0;-6); BC=(8;0;4)

AB=5√5;AC=3√5;BC=4√5

SABC=1/2 |[ AB , AC ]|=30

Gọi r là nửa đường kính lối tròn trĩnh nội tiếp tam giác ABC, p là nửa chu vi tam giác

Ta có:

S=pr

⇒rCác dạng bài xích tập luyện Toán lớp 12 ôn đua trung học phổ thông Quốc gia sở hữu điều giải=√5

Bài 4: Trong không khí với hệ toạ chừng Oxyz, mang lại tứ diện ABCD biết A(2;-1;1), B(5;5;4), C(3;2;-1), D(4;1;3). Thể tích tứ diện ABCD là:

   A. 3   B. 4

   C. 9   D. 6

Lời giải:

Đáp án : C

Giải quí :

AB=(3; 6;3); AC=(1;3;-2); AD=(2;-2; 2)

⇒[ AB , AC ]=(-21;9;3)⇒ AD . [AB , AC ]=-54

VABCD=1/6 |AD . [AB , AC ]|=9

Bài 5: Trong không khí Oxyz mang lại tứ diện ABCD. Độ nhiều năm lối cao vẽ kể từ D của tứ diện ABCD mang lại bởi vì công thức này sau đây:

   A. Các dạng bài xích tập luyện Toán lớp 12 ôn đua trung học phổ thông Quốc gia sở hữu điều giải

   B. Các dạng bài xích tập luyện Toán lớp 12 ôn đua trung học phổ thông Quốc gia sở hữu điều giải

   C. Các dạng bài xích tập luyện Toán lớp 12 ôn đua trung học phổ thông Quốc gia sở hữu điều giải

   D. Các dạng bài xích tập luyện Toán lớp 12 ôn đua trung học phổ thông Quốc gia sở hữu điều giải

Lời giải:

Đáp án : D

Bài 6: Trong không khí với hệ toạ chừng Oxyz, mang lại tam giác ABC biết A(1;0;0), B(0;0;1), C(2;1;1). Độ nhiều năm lối cao của tam giác ABC kẻ kể từ A là:

   A. (2√30)/5   B. (√30)/5

   C. (√10)/5   D. (√6)/2

Lời giải:

Đáp án : B

Giải quí :

AB=(-1; 0;1); AC=(1;1;1)⇒[AB , AC ]=(-1;2;-1)

SABC=1/2 |[ AB , AC ]|=√6/2

BC=| BC |=√5

SABC=1/2 h.BC ⇒h=(2S)/BC=√(30)/5

Bài 7: Trong không khí với hệ toạ chừng Oxyz, mang lại hình chóp S.OAMN với S(0;0;1), A(1;1;0), M(m;0;0), N(0;n;0). Trong số đó m>0, n>0 và m+n=6. Thể tích hình chóp S.OAMN là:

   A. 1   B. 2

   C. 4   D. 6

Lời giải:

Đáp án : A

Giải quí :

OA=(1;1;0), OM=(m;0;0), ON=(0;n;0), OS=(0;0;1)

[ OA , OM ]=(0;0; -m)⇒ OS . [ OA , OM ]=(0;0; -m)

⇒VS.OAM=1/6 |OS . [OA , OM ]|=m/6

[OA , ON ]=(0;0; m)⇒ OS . [OA , OM ]=(0;0; n)

⇒VS.OAN=1/6 |OS . [OA , ON ]|=n/6

Xem thêm: cúng thái tuế vào ngày nào

Ta có:

VS.OAMN=m/6+n/6=(m+n)/6=1

Bài 8: Cho A(1;-2;0), B(3;3;2), C(-1;2;2), D(3;3;1). Thể tích của tứ diện ABCD bằng

   A. 3   B. 4

   C. 5   D. 6

Lời giải:

Đáp án : A

Giải quí :

AB=(2;5-;2); AC=(-2;4;2); AD=(2;5;1)

⇒[AB , AC ]=(2; -8;18) ⇒ AD . [AB , AC ]=-18

VABCD=1/6 |AD . [AB , AC ]|=3

Bài 9: Trong không khí với hệ toạ chừng Oxyz, mang lại tứ diện ABCD biết A(2;-1;6), B(-3;-1;-4), C(5;-1;0), D(1;2;1). Độ nhiều năm lối cao AH của tứ diện ABCD là:

   A. 5   B. 6

   C. 7   D. 9

Lời giải:

Đáp án : D

Giải quí :

Áp dụng công thức:

Các dạng bài xích tập luyện Toán lớp 12 ôn đua trung học phổ thông Quốc gia sở hữu điều giải

tính được: h= 9

Bài 10: Trong không khí với hệ toạ chừng Oxyz, mang lại A(1; 0; 0); B(0; 1; 0), C(0; 0; 1), D(1; 1; 1). Trong những mệnh đề sau, mệnh đề này sai ?

   A. Bốn điểm A, B, C, D ko đồng phẳng phiu.

   B. Tam giác ABD là tam giác đều.

   C. AB⊥CD

   D. Tam giác BCD là tam giác vuông.

Lời giải:

Đáp án : D

Bài 11: Trong không khí với hệ toạ chừng Oxyz, cho những điểm A(4;0;0), B(x0;y0;0) với x0>0, y0>0 sao mang lại OB=8 và góc AOBˆ=600 . Gọi C(0;0;c) với c>0. Để thể tích tứ diện OABC bởi vì 16√3 thì độ quý hiếm phù hợp của c là:

   A. 6   B. 3

   C. √3   D. 6√3

Lời giải:

Đáp án : A

Giải quí :

OA=(4;0;0), OB=(x0;y0;0); OC=(0;0;c)

Các dạng bài xích tập luyện Toán lớp 12 ôn đua trung học phổ thông Quốc gia sở hữu điều giải

Các dạng bài xích tập luyện Toán lớp 12 ôn đua trung học phổ thông Quốc gia sở hữu điều giải

OB=√(x02+y02 )=8 ⇒y0=4√3

OA=(4;0;0); OB=(4;4√3;0) ⇒[ OA , OB ]=(0;0;16√3)

OC[ OA , OB ]=16c√3

VABCD=1/6 |OC [ OA , OB]|=1/6.16c√3=16√3 ⇒c=6

Bài 12: Trong không khí với hệ toạ chừng Oxyz, mang lại A(2;-1;6), B(-3;-1;-4), C(5;-1;0), D(1;2;1). Thể tích của tứ diện ABCD bằng:

   A. 30   B. 40

   C. 50   D. 60

Lời giải:

Đáp án : A

Giải quí :

VABCD=1/6 |AD . [ AB , AC ]|=30

Bài 13: Trong không khí với hệ toạ chừng Oxyz, mang lại A(2;1;-1), B(3;0;1), C(2;-1;3) điểm D nằm trong Oy và thể tích tứ diện ABCD bởi vì 5. Tọa chừng của D là:

Các dạng bài xích tập luyện Toán lớp 12 ôn đua trung học phổ thông Quốc gia sở hữu điều giải

Lời giải:

Đáp án : C

Giải quí :

D nằm trong Oy ⇒ D(0;y;0)

AB=(1;-1;2); AC=(0;-2;4); AD=(-2;y-1;1)

⇒ [AB , AC ]=(0; -4;-2) ⇒ AD . [AB , AC ]=2-4y

VABCD=1/6 |AD . [ AB , AC ]|=|2-4y|/6=5

⇒ |2-4y|=30Các dạng bài xích tập luyện Toán lớp 12 ôn đua trung học phổ thông Quốc gia sở hữu điều giải

Bài 14: Trong không khí với hệ toạ chừng Oxyz, mang lại A(0;0;2), B(3;0;5), C(1;1;0), D(4;1;2). Độ nhiều năm lối cao của tứ diện ABCD hạ kể từ đỉnh D xuống (ABC) là:

   A. √(11)   B. √(11)/11

   C. 1   D. 11

Lời giải:

Đáp án : B

Giải quí :

Ta sở hữu AB(3;0;3), AC(1;1;-2), và AD(4;1;0).

Dễ thấy [AB, AC]Các dạng bài xích tập luyện Toán lớp 12 ôn đua trung học phổ thông Quốc gia sở hữu điều giải=(-3;9;3),

nên SABC=1/2|[AB, AC]|Các dạng bài xích tập luyện Toán lớp 12 ôn đua trung học phổ thông Quốc gia sở hữu điều giải

Các dạng bài xích tập luyện Toán lớp 12 ôn đua trung học phổ thông Quốc gia sở hữu điều giải

Vậy độ cao hạ kể từ đỉnh D của tứ diện là Các dạng bài xích tập luyện Toán lớp 12 ôn đua trung học phổ thông Quốc gia sở hữu điều giải

Bài 15: Trong không khí với hệ toạ chừng Oxyz, mang lại A(0; 2; -2); B(-3; 1; -1);

C(4; 3; 0), D(1; 2; m). Tìm m nhằm tư điểm A, B, C, D đồng phẳng phiu.

Một học viên giải như sau:

   Bước 1: AB=(-3;-1;1), AC=(4;1;2), AD= (1;0;m+2)

   Bước 2: [AB, AC]Các dạng bài xích tập luyện Toán lớp 12 ôn đua trung học phổ thông Quốc gia sở hữu điều giải=(-3;10;1)

    [AB , AC ]. AD= 3+m+2 = m+5

   Bước 3: A, B, C, D đồng phẳng⇔[AB, AC]. AD= 3+m+2 = m+5 = 0 ⇔ m= -5.

Bài giải bên trên trúng hoặc sai? Nếu sai thì sai kể từ bước nào?

   A. Đúng.   B. Sai kể từ bước 1.

   C. Sai kể từ bước 2.   D. Sai kể từ bước 3.

Lời giải:

Đáp án : C

Giải quí :

Bước 2 sai. Phép tính trúng ở phía trên nên là [AB, AC] . AD = -3+m +2= m -1.

Bài 16: Trong không khí với hệ toạ chừng Oxyz, mang lại tam giác ABC sở hữu A(1;0;1), B(0;2;3), C(2;1;0). Độ nhiều năm lối cao của tam giác kẻ kể từ C là:

   A. √(26)   B. √(26)/2

   C. √(26)/3   D. 26

Lời giải:

Đáp án : C

Giải quí :

AB(-1;2;2), AC(1;1;-1). Độ nhiều năm lối cao kẻ kể từ C của tam giác ABC là:

d(C, AB)Các dạng bài xích tập luyện Toán lớp 12 ôn đua trung học phổ thông Quốc gia sở hữu điều giải

Bài 17: Cho hình chóp S.ABCD biết A(-2;2;6), B(-3;1;8), C(-1;0;7), D(1;2;3). Gọi H là trung điểm của CD, SH⊥(ABCD). Để khối chóp S.ABCD hoàn toàn có thể tích bởi vì 27/2(đvtt) thì sở hữu nhị điểm S1, S2 thỏa mãn nhu cầu đòi hỏi Việc. Tìm tọa chừng trung điểm I của S1S2

   A. (0; 1; 5)    B. (1; 0; 5)

   C. (0; -1; -5)    D. (-1; 0; -5)

Lời giải:

Đáp án : A

Giải quí :

Ta có: AB=(-1;-1;2); AC=(1; -2;1) ⇒ [AB; AC ]=(3;3;3)

⇒SABC=1/2 |[AB ; AC ]|=(3√3)/2

DC=(-2; -2;4); AB=(-1;-1;2) ⇒ DC=2 AB

⇒ ABCD là hình thang và SABCD=3SABC=(9√3)/2

VABCD=1/3 SH.SABCD=27/2 ⇒SH=3√3

Lại sở hữu H là trung điểm của CD ⇒H (0;1;5)

Gọi S (a; b; c) ⇒ SH=(-a;1-b;5-c)

Do SH⊥(ABCD) nên SH=k[ AB ; AC]=(3k;3k;3k)

⇒3√3Các dạng bài xích tập luyện Toán lớp 12 ôn đua trung học phổ thông Quốc gia sở hữu điều giải⇒k=±1

Với k = 1 ⇒ SH=(3;3;3)⇒S(-3; -2;2)

Với k = -1 ⇒ SH=(-3;-3;-3)⇒S(3; 4;8)

⇒I(0;1;5)

Bài 18: Trong không khí với hệ toạ chừng Oxyz, mang lại tư điểm A(-1;-2;4), B(-4;-2;0), C(3;-2;1), D(1;1;1). Độ nhiều năm lối cao của tứ diện kẻ kể từ D là:

   A. 3   B. 1

   C. 2   D. 1/2

Lời giải:

Đáp án : A

Bài 19: Trong không khí với hệ toạ chừng Oxyz, mang lại tam giác ABC sở hữu A(1;0;1), B(0;2;3), C(2;1;0). Độ nhiều năm lối cao của tam giác kẻ kể từ C là:

   A. √(26)   B. √(26)/2

   C. √(26)/3   D. 26

Lời giải:

Đáp án : C

Bài 20: Trong không khí Oxyz, mang lại tứ diện ABCD sở hữu A(2;1;-1), B(3;0;1), C(2;-1;3) và D nằm trong trục Oy. sành VABCD=5 và sở hữu nhị điểm D1(0;y1;0), D2(0;y2;0) thỏa mãn nhu cầu đòi hỏi Việc. Khi ê y1+y2 bằng

   A. 1   B. 0

   C. 2   D. 3

Lời giải:

Đáp án : A

Giải quí :

D nằm trong trục Oy ⇒D(0;y;0)

AB=(1; -1;2), AC=(0; -2;4), AD=(-2;y-1;1)

⇒[ AB; AC ]=(0; -4; -2)⇒[AB ; AC ] . AD=-4y+2

VABCD=1/6 |[ AB ; AC ] . AD |=1/6 |-4y+2|=5 ⇒y=-7;y=8

⇒D(0; -7;8) và D (0;8;0)

⇒ y1+y2= 1

Săn SALE shopee mon 7:

  • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá cực mềm
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề đua, bài xích giảng powerpoint, khóa huấn luyện giành cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết trí thức, chân mây tạo ra bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


phuong-phap-toa-do-trong-khong-gian.jsp

Xem thêm: công thức tính hình thoi