đóng thuế thu nhập cá nhân

Hàng năm những cá thể đem khoản thu nhập kể từ chi phí lộc và chi phí công vô ngưỡng nên nộp thuế thu nhập cá thể tiếp tục nên triển khai quyết toán thuế TNCN mang lại phòng ban Thuế bám theo quy quyết định. Cách tính thuế thu nhập cá thể giản dị và đơn giản và dễ dàng triển khai sau đây tiếp tục giúp người nộp thuế hiểu rằng nấc thuế bản thân rất cần phải nộp là từng nào.

Bạn đang xem: đóng thuế thu nhập cá nhân

Cách tính thuế thu nhập cá thể nên nộp mang lại phòng ban thuế

Cách tính thuế thu nhập cá thể nên nộp mang lại phòng ban Thuế

1.Thuế thu nhập cá thể là gì?

Thuế thu nhập cá thể là khoản tiền phải trích nộp từ một phần chi phí lộc và nguồn thu không giống của những người tạo nên thu nhập đóng cho phòng ban Thuế nhằm nộp vào ngân sách tổ quốc sau thời điểm và được rời trừ. Thuế TNCN hiện nay nay không vận dụng đối với các cá thể đem thu nhập trung bình bên dưới nấc quy quyết định định nên đóng góp thuế.

Người lao động nộp thuế thu nhập cá thể đem người dựa vào cũng sẽ tiến hành rời trừ thuế bám theo quy quyết định.

Như vậy rất có thể thấy người dân có thu nhập càng tốt thì nấc thuế TNCN nên nộp tiếp tục càng rộng lớn.

1.1 Đối tương vận dụng tính thuế thu nhập cá thể kể từ chi phí lộc và chi phí công

Căn cứ bám theo điều 2 luật, Thuế thu nhập cá thể sửa thay đổi năm 2012 quy quyết định về đối tượng người dùng nộp thuế bao gồm 2 group đối tượng người dùng sau:

(1) Cá nhân cư trú là cá thể đem điểm ở/ căn nhà thuê thường xuyên bên trên VN bám theo quy quyết định của pháp luật với thời hạn của những thích hợp đồng mướn căn nhà kể từ 183 ngày trở lên trên vô năm tính thuế hoặc cá thể đem điểm ở thông thường xuyên, xuất hiện bên trên VN kể từ 183 ngày trở lên trên vô một năm dương lịch hoặc vô 12 mon liên tiếp Tính từ lúc ngày thứ nhất xuất hiện bên trên VN. Trong số đó, ngày cho tới và ngày cút sẽ tiến hành tính là 1 trong ngày.

02 tình huống vận dụng tính thuế TNCN của cá thể trú ngụ là:

 • Cá nhân ký thích hợp đồng làm việc kể từ 03 mon trở lên trên,

 • Cá nhân ký thích hợp đồng làm việc bên dưới 03 mon hoặc không ký thích hợp đồng làm việc.

(2) Cá nhân ko cư trú là người không đáp ứng nhu cầu đầy đủ ĐK của cá thể trú ngụ thì được xác lập là cá thể ko trú ngụ thông thường là kẻ quốc tế thao tác làm việc bên trên VN.

1.2 Căn cứ pháp luật về thuế thu nhập cá nhân

 1. Luật Thuế TNCN năm 2007

 2. Luật sửa thay đổi, bổ sung cập nhật Luật thuế thu nhập cá thể năm 2012

 3. Thông tư 111/2013/TT-BTC

 4. Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14

2. Cách tính thuế thu nhập cá thể năm 2023

Trước Lúc tính thuế TNCN, người nộp thuế cần thiết xác lập được là cá nhân trú ngụ hoặc cá thể ko trú ngụ vị phương pháp tính thuế thu nhập cá thể được vận dụng đối 2 đối tượng người dùng này là không giống nhau. Cụ thể:

2.2 Cách tính thuế thu nhập cá thể so với cá thể cư trú

Trường thích hợp 1: cá thể cư trú ký thích hợp đồng làm việc kể từ 03 mon trở lên và đem thu nhập nhập kể từ chi phí lộc, chi phí công.

Các công thức áp dụng tính thuế thu nhập cá nhân

(1): Thuế thu nhập cá thể cần thiết nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất.

(2): Thu nhập tính thuế = Thu nhập nên chịu đựng thuế - các khoản rời trừ.

(3): Thu nhập nên chịu đựng thuế = Tổng chi phí lộc có được - Các khoản được miễn thuế.

Người nộp thuế áp dụng các công thức tính số (1),(2),(3), nhằm tính nấc thuế thu nhập cá thể nên nộp bám theo công việc như sau:

Bước 1: Tính tổng thu nhập (tiền lương) có được.

Bước 2: Tính những khoản được miễn thuế  

Các khoản thu nhập được miễn thuế (nếu có) kể từ chi phí lộc chi phí công gồm:

- Khoản chi phí lộc thực hiện thêm thắt giờ, làm việc đêm hôm được trả cao hơn nữa đối với chi phí lộc thao tác làm việc vô thời gian hành chủ yếu.

- Thu nhập của thuyền viên là kẻ VN thao tác làm việc mang lại thương hiệu tàu VN vận tải đường bộ quốc tế hoặc thương hiệu tàu của nước ngoài.

Bước 3: Tính thu nhập phải chịu thuế áp dụng công thức số (3)

Bước 4: Tính những khoản rời trừ 

Các khoản giảm trừ bao hàm

- Giảm trừ gia đạo so với bạn dạng thân thiện người nộp thuế là 132 triệu đồng/năm tương đương 11 triệu/ mon và đối với từng người dựa vào là 4,4 triệu đồng/tháng.

- Giảm trừ những khoản đóng góp bảo đảm, đóng hùn kể từ thiện, khuyến học tập, nhân đạo và quỹ hưu trí tự động nguyện.

Bước 5: Tính thu nhập tính thuế bám theo công thức (2)

Để tính thuế suất người tính thuế áp dụng bảng biểu thuế lũy tiến thủ từng phần được quy quyết định bên trên Điều 22, Luật Thuế TNCN trong năm 2007 bám theo bảng sau:

Bảng: Biểu thuế luỹ tiến thủ từng phần

Bậc thuế

Phần thu nhập tính thuế/năm

(triệu đồng)

Phần thu nhập tính thuế/tháng

(triệu đồng)

Thuế suất (%)

1

Đến 60

Đến 5

5

2

Trên 60 cho tới 120

Trên 5 cho tới 10

10

3

Trên 120 cho tới 216

Trên 10 cho tới 18

15

4

Trên 216 cho tới 384

Trên 18 cho tới 32

20

5

Trên 384 cho tới 624

Trên 32 cho tới 52

25

6

Trên 624 cho tới 960

Trên 52 cho tới 80

30

7

Trên 960

Trên 80

35

Các bậc tính thuế thu nhập cá thể bám theo Luật thuế TNCN

Như vậy các bạn địa thế căn cứ bám theo phần thu nhập tính thuế/tháng/năm của tôi nhằm xác lập nấc thuế suất tương ứng

Áp dụng công thức (1) khi chúng ta đang được hiểu rằng thu nhập tính thuế và thuế suất các bạn sẽ tính đi ra được thuế thu nhập cá thể cần thiết nộp.

Như vậy Lúc đang được hiểu rằng "thu nhập tính thuế" và "thuế suất" sẽ sở hữu 2 cách thức tính thuế thu nhập cá thể cần thiết nộp như sau:

1 - Phương pháp lũy tiến thủ bằng phương pháp tính số thuế nên nộp bám theo từng bậc thuế, tiếp sau đó nằm trong lại bám theo theo bảng thuế lũy tiến

2 - Phương pháp rút gọn gàng các bạn tính thu nhập tính thuế và vận dụng bảng sau đây nhằm tính đi ra số thuế TNCN nên nộp:

Bảng: Cách tính số thuế TNCN nên nộp bám theo cách thức tối giản

Bậc 

Thu nhập tính thuế 

Thuế suất

Cách tính số thuế TNCN nên nộp

Cách tính 1

Cách tính 2

1

Đến 5 triệu 

5%

0 triệu + 5% thu nhập tính thuế 

5% thu nhập tính thuế

2

Trên 5 triệu - 10 triệu

10%

0,25 triệu + 10% thu nhập tính thuế bên trên 5 triệu

10% thu nhập tính thuế - 0,25 triệu

3

Trên 10 triệu - 18 triệu

15%

Xem thêm: tác dụng của biện pháp ẩn dụ

0,75 triệu + 15% thu nhập tính thuế bên trên 10 triệu

15% thu nhập tính thuế - 0,75 triệu

4

Trên 18 triệu - 32 triệu

20%

1,95 triệu + 20% thu nhập tính thuế bên trên 18 triệu

20% thu nhập tính thuế - 1,65 triệu

5

Trên 32 triệu - 52 triệu

25%

4,75 triệu + 25% thu nhập tính thuế bên trên 32 triệu

25% thu nhập tính thuế - 3,25 triệu

6

Trên 52 triệu - 80 triệu

30%

9,75 triệu + 30% thu nhập tính thuế bên trên 52 triệu

30 % thu nhập tính thuế - 5,85 triệu

7

Trên 80 triệu

35%

18,15 triệu + 35% TNTT bên trên 80 triệu

35% TNTT - 9,85 triệu

Trường thích hợp 2: Cá nhân trú ngụ ko ký thích hợp đồng làm việc hoặc ký thích hợp đồng làm việc bên dưới 03 tháng

Căn cứ điểm i khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy quyết định như sau:

"Cá nhân trú ngụ ký thích hợp đồng làm việc bên dưới 03 mon hoặc ko ký thích hợp đồng làm việc tuy nhiên đem tổng nấc trả thu nhập kể từ 02 triệu đồng/lần trở lên trên thì nên khấu trừ thuế bám theo nấc 10% bên trên thu nhập (khấu trừ luôn luôn trước lúc trả tiền)".

Lưu ý: Trừ những tình huống thực hiện khẳng định bám theo Mẫu 08/CK-TNCN nếu như đầy đủ ĐK bên trên.

Công thức tính thuế TNCN nên nộp áp dụng như sau:

Thuế thu nhập cá thể nên nộp = 10% x Tổng thu nhập trước lúc trả

Xem thêmMức lộc từng nào thì đóng thuế thu nhập cá nhân

2.2 Cách tính thuế thu nhập cá thể so với cá thể cư trú

Theo quy quyết định thì những cá thể ko trú ngụ sẽ không còn được xem khoản rời trừ gia đạo nên có thể cần phải có thu nhập chịu đựng thuế > 0 tiếp tục nên nộp thuế thu nhập với nấc thuế suất 20%/thu nhập chịu đựng thuế;

Các khoản được rời trừ gồm: khoản đóng góp bảo đảm, quỹ hưu trí tự động nguyện, đóng góp khuyến học tập, nhân đạo, làm từ thiện.

Căn cứ bám theo Khoản 1 Điều 18 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy quyết định số thuế TNCN nên nộp so với cá thể ko trú ngụ sẽ tiến hành tính bám theo công thức sau:

Thuế thu nhập cá thể nên nộp = 20% x Thu nhập chịu đựng thuế

Trong cơ, thu nhập chịu đựng thuế bằng tổng chi phí lộc, chi phí công và các khoản thu nhập không giống tuy nhiên cá thể nộp thế nhận được vô kỳ tính thuế và được xác lập như thu nhập chịu đựng thuế của cá thể trú ngụ.

3. Cách tính thuế thuế thu nhập cá thể online năm 2023

Thay vì vậy vận dụng những công thức tính như đang được rằng bên trên, hiện ni người nộp thuế có thể tính thuế TNCN trực tuyến trên khối hệ thống tính thuế thu nhập cá nhân như sau:

3.1 Cách tính thuế TNCN online trên luatVietNam

Cách tính thuế TNCN online bên trên khối hệ thống của Luatvietnam

Cách tính thuế TNCN online bên trên khối hệ thống của Luatvietnam

Bước 1: Truy cập vô khối hệ thống tính thế TNCN của LuatVietNam - https://luatvietnam.vn/tinh-thue-thu-nhap-ca-nhan.html (1)

Bước 2: Nhập tổng thu nhập (bắt buộc). Ví dụ Tổng thu nhập của công ty là đôi mươi triệu/ mon (2)

Bước 3: Nhập số người dựa vào. Ví dụ là 2 (3)

Bước 4: Nhận thành phẩm về Thuế TNCN nên nộp của cá thể. Như vậy thuế thu nhập các bạn nên nộp vô mon này là 10.000 VNĐ (4)

Lưu ý: (*) Tổng thu nhập: bao gồm lộc mon (đã trừ bảo đảm bắt buộc) và thưởng.

 • Áp dụng so với tổng thu nhập kể từ chi phí lộc, chi phí công

 • Áp dụng so với người nhận lộc net (lương có được đang được trừ bảo đảm 10.5%)

Diễn giải phương pháp tính thuế TNCN bên trên như sau

 • Giảm trừ bạn dạng thân thiện = 11.000.000 vnđ

 • Giảm trừ người dựa vào = 2 x 4.400.000 = 8.800.000 vnđ

 • Thu nhập chịu đựng thuế = đôi mươi.000.000 - 11.000.000 - 8.800.000 = 200.000 vnđ

+ Bậc 1: Thu nhập tính thuế cho tới 05 triệu đồng, thuế suất 5%: 200.000 × 5% = 10.000 vnđ

Như vậy, Thuế thu nhập cá thể của những người nộp thuế = 10.000 vnđ

3.2 Cách tính thuế thu nhập cá thể trên Thuvienphapluat

Để triển khai tính thuế thu nhập cá nhân online dùng tiện lợi tính thuế TNCN của thuvienphapluat, bạn triển khai công việc như chỉ dẫn sau:

Tính thuế thu nhập cá thể online bên trên trang thuvienphapluat

Tính thuế thu nhập cá thể online bên trên trang thuvienphapluat

Bước 1: quý khách hàng tru cập tiện lợi tính thuế TNCN của Thuvienphapluat - https://thuvienphapluat.vn/tien-ich/tinh-thue-thu-nhap-ca-nhan.html (1)

Bước 2: Nhập thu nhập mon,thông thường tính vị chi phí lộc ghi bên trên thích hợp đồng. Ví dụ là đôi mươi triệu/ mon (2)

Bước 3: Nhập lộc đóng góp bảo đảm, nếu như bạn ko tự động nộp bảo đảm thì nấc đóng góp này =0 (3)

Bước 4: Nhập số người dựa vào. Ví dụ người nộp thuế đem 2 người dựa vào là vợ/con thì điền là 2 (4)

Bước 5: Nhận kết qua loa thuế TNCN nên nộp (5)

Lưu ý: Thu nhập mon thông thường tính vị chi phí lộc ghi bên trên thích hợp đồng của tiện lợi này là tổng thu nhập chịu đựng thuế quy quyết định bên trên Điều 10 và Điều 11 của Luật thuế TNCN, đang được tính những khoản rời trừ sau:

 • Các khoản đóng góp bảo đảm, quỹ hưu trí tự động nguyện.

 • Các khoản góp sức kể từ thiện, nhân đạo, khuyến học tập.

Mức chi phí lộc mon thấp nhất nhằm đóng góp BHXH ko được thấp rộng lớn nấc ít nhất vùng bên trên thời khắc đóng góp so với người làm việc thực hiện việc làm hoặc chức vụ giản đơn nhất vô ĐK làm việc thông thường.

Diễn giải phương pháp tính thuế TNCN trên thuvienphapluat như sau:

 1. Mức đóng: BHXH (8%), BHYT (1,5%), BHTN (1%)

 2. Bảo hiểm nên = 0 x 8% + 0 x 1,5% + 0 x 1% = 0đ

 3. Giảm trừ bạn dạng thân thiện = 11.000.000 vnđ

 4. Giảm trừ người dựa vào = 2 x 4.400.000 = 8.800.000 vnđ

 5. Thu nhập tính thuế = đôi mươi.000.000 - 0 - 11.000.000 - 8.800.000 = 200.000 vnđ

 6. Mức thuế vận dụng so với 200.000 bám theo bảng biểu thuế lũy tiến thủ từng phần là 5%

 7. Thuế thu nhập cá thể nên nộp = 200.000 x 5% = 10.000 vnđ

Như vậy với 2 phương pháp tính thế thu nhập cá thể online bên trên phía trên người nộp thuế có thể đơn giản dễ dàng tính được nấc thuế TNCN nên nộp của tôi một cơ hội đơn giản dễ dàng và thuận tiện.

cách tính thuế TNCN và những khoản rời trừ

Xác quyết định những khoản rời trừ nhằm tính thu nhập tính thuế

4. Thu nhập chịu đựng thuế và những khoản rời trừ thuế TNCN

Thu nhập chịu đựng thuế là tổng thu nhập tuy nhiên cá thể được chi trả, ko bao hàm những khoản bên dưới đây:

 1. Tiền ăn trưa, ăn Một trong những ca thao tác làm việc.

 2. Tiền phụ cung cấp điện thoại thông minh.

 3. Tiền phụ cung cấp phục trang.

 4. Tiền công tác làm việc phí.

 5. Thu nhập kể từ phần chi phí lộc hoặc chi phí công tuy nhiên làm việc thực hiện thêm thắt giờ, thực hiện tối.

4.1 Các khoản rời trừ thuế TNCN

(1) Giảm trừ gia đạo.

Theo Luật Thuế TNCN rời trừ gia cảnh là số chi phí được trừ vô thu nhập chịu đựng thuế trước lúc tính thuế đối với thu nhập kể từ marketing, chi phí lộc, chi phí công của đối tượng người dùng chịu đựng thuế là cá thể trú ngụ.

Căn cứ bám theo Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 nấc rời trừ gia đạo năm 2023 như sau:

Giảm trừ gia đạo cho bản thân thiện người nộp thuế là 11 triệu/ tháng (132triệu/năm) và rời trừ so với người dựa vào là 4,4 triệu/người/tháng.

(2) Các khoản BHXH nên (BHXH, BHYT, BHTN) và bảo đảm vô một trong những nghành công việc và nghề nghiệp quan trọng đặc biệt.

(3) Các khoản cá thể góp sức mang lại kể từ thiện, khuyến học tập hoặc nhân đạo: Mức rời trừ tối nhiều ko vượt lên trên quá thu nhập tính thuế và nên có tài năng liệu chứng tỏ.

Trong cơ, ĐK nhằm tính rời trừ gia đạo cho những người dựa vào là:

- Người nộp thuế sẽ tiến hành tính rời trừ gia đạo cho những người dựa vào nếu như đang được ĐK và được cung cấp mã số thuế.

- Người nộp thuế cần phải có làm hồ sơ chứng tỏ người dựa vào.

5. Cách rời thuế thu nhập cá thể nên nộp

Hiện ni đem quá nhiều tình huống 2 người làm việc nằm trong thao tác làm việc bên trên 1 doanh nghiệp với nấc lộc 30.000.000 vnđ/tháng mang lại và một chức vụ và và một nấc thăm hỏi gia đóng góp BHXH như nhau tuy nhiên nấc thuế TNCN A nên nộp là 2.150.000 vnđ còn B chỉ nên nộp 780.000 vnđ chi phí thuế TNCN.

Cách rời thuế thu nhập cá nhân

Nguyên nhân của việc chênh chênh chếch chi phí thuế TNCN nên nộp của B không nhiều hơn so với A như bên trên là vì sự không giống nhau về mức giảm trừ gia đạo người dựa vào. Cụ thể:

Lao động B đem 2 người dựa vào (có thể là u, phu nhân, con cái hoặc người không giống bám theo quy quyết định của Pháp luật) trong những khi A không tồn tại người dựa vào.

Do cơ Lúc đem người dựa vào người nộp thuế nên thực hiện tờ khai ĐK người dựa vào và để được rời trừ gia đạo và rời số chi phí thuế TNCN nên nộp.

Như vậy vô nội dung bài viết bên trên đây Bảo hiểm xã hội năng lượng điện tử eBH đang được gửi cho tới độc giả những vấn đề update tiên tiến nhất đem tương quan cho tới thuế thu nhập cá thể và những phương pháp tính thuế TNCN giản dị và đơn giản và dễ dàng triển khai. Mong rằng rất có thể tạo nên mang lại Quý người hâm mộ những vấn đề hữu ích nhất.

Xem thêm: tầm quan trọng của việc học