đơn xin miễn giảm học phí

Đầu năm học tập là thời khắc những ngôi trường thu chi phí khóa học của học viên, SV. Sau đấy là những khuôn mẫu Đơn van miễn hạn chế chi phí khóa học, tương hỗ ngân sách tiếp thu kiến thức giành riêng cho học viên, SV bám theo Nghị toan 81/2021/NĐ-CP.

1. Mẫu đơn van miễn, hạn chế chi phí khóa học mang lại học viên công lập

Bạn đang xem: đơn xin miễn giảm học phí

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự vì thế - Hạnh phúc

_____________________

ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ

(Dùng mang lại phụ vương u (hoặc người giám hộ) trẻ nhỏ học tập mầm non và học viên phổ thông, học tập viên học tập bên trên hạ tầng dạy dỗ thông thường xuyên công lập)

Kính gửi: Tên hạ tầng dạy dỗ mần nin thiếu nhi và phổ thông công lập.

Họ và thương hiệu (1) :..........................................................................

Là cha/mẹ (hoặc người giám hộ) của em (2) :.........................

Hiện đang được học tập bên trên lớp:..............................................................

Trường:....................................................................................

Thuộc đối tượng: (ghi rõ ràng đối tượng người sử dụng được quy toan bên trên Nghị toan số...)

Căn cứ nhập Nghị toan số …/2021/NĐ-CP của nhà nước, tôi thực hiện đơn này kiến nghị được kiểm tra sẽ được miễn, hạn chế chi phí khóa học bám theo quy toan hiện tại hành.

..., ngày... mon ... năm...

Người thực hiện đơn (3)

(Ký thương hiệu và ghi rõ ràng chúng ta tên)

(1) Đối với đối tượng người sử dụng là trẻ nhỏ mầm non ghi thương hiệu phụ vương u (hoặc người giám hộ), so với học viên phổ thông, học tập viên học tập bên trên hạ tầng dạy dỗ thông thường xuyên ghi thương hiệu của học viên.

(2) Nếu là học viên phổ thông, học tập viên học tập bên trên hạ tầng dạy dỗ thông thường xuyên thẳng viết lách đơn thì ko cần điền loại này.

(3) Cha u (hoặc người giám hộ)/học sinh phổ thông, học tập viên học tập bên trên hạ tầng dạy dỗ thông thường xuyên.

2. Mẫu đơn van miễn, hạn chế chi phí khóa học mang lại SV ngôi trường công

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự vì thế - Hạnh phúc

________________________

ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ

 (Dùng mang lại học viên, SV đang được học tập bên trên những hạ tầng dạy dỗ nghề nghiệp và công việc và dạy dỗ ĐH công lập)

Kính gửi: Tên hạ tầng dạy dỗ nghề nghiệp và công việc và dạy dỗ ĐH công lập.

Họ và tên:............................................................................

Ngày, mon, năm sinh:........................................................

Nơi sinh:.............................................................................

Lớp:...................Khóa:.................... Khoa:.........................

Mã số sinh viên:...................................................................

Thuộc đối tượng: (ghi rõ ràng đối tượng người sử dụng được quy toan bên trên Nghị toan số …/2021/NĐ-CP)

Đã thừa hưởng cơ chế miễn hạn chế chi phí khóa học (ghi rõ ràng thương hiệu hạ tầng đã và đang được tận hưởng cơ chế miễn hạn chế chi phí khóa học, cấp cho học tập và trình độ chuyên môn đục tạo):

Căn cứ nhập Nghị toan số …/2021/NĐ-CP của nhà nước, tôi thực hiện đơn này kiến nghị được Nhà ngôi trường kiểm tra sẽ được miễn, hạn chế chi phí khóa học bám theo quy toan hiện tại hành.

..., ngày... mon ... năm...

Người thực hiện đơn (3)

(Ký thương hiệu và ghi rõ ràng chúng ta tên)

3. Mẫu đơn kiến nghị tương hỗ ngân sách học tập tập
Tải về

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự vì thế - Hạnh phúc

_________________________

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP
(Dùng cho những đối tượng người sử dụng được tương hỗ ngân sách tiếp thu kiến thức bám theo quy toan bên trên Nghị toan số …/2021/NĐ-CP)

Kính gửi: Tên hạ tầng dạy dỗ mần nin thiếu nhi và phổ thông.

Họ và thương hiệu (1):.............................................................................

Là cha/mẹ (hoặc người giám hộ) của em (2):...........................

Hiện đang được học tập bên trên lớp:...............................................................

Trường:......................................................................................

Thuộc đối tượng: (ghi rõ ràng đối tượng người sử dụng được quy toan bên trên Nghị định số …./2021/NĐ-CP)

Căn cứ nhập Nghị định số …/2021/NĐ-CP của nhà nước, tôi thực hiện đơn này kiến nghị được kiểm tra sẽ được cấp cho chi phí tương hỗ ngân sách tiếp thu kiến thức bám theo quy toan hiện tại hành.

..., ngày... mon ... năm...

Người thực hiện đơn (3)

(Ký thương hiệu và ghi rõ ràng chúng ta tên)

(1) Đối với đối tượng người sử dụng là trẻ nhỏ mầm non ghi thương hiệu phụ vương u (hoặc người giám hộ), so với học viên phổ thông, học tập viên học tập bên trên hạ tầng dạy dỗ thông thường xuyên ghi thương hiệu của học viên.

(2) Nếu là học viên phổ thông, học tập viên học tập bên trên hạ tầng dạy dỗ thông thường xuyên thẳng viết lách đơn thì ko cần điền loại này.

(3) Cha u (hoặc người giám hộ)/học sinh phổ thông, học tập viên học tập bên trên hạ tầng dạy dỗ thông thường xuyên.


4. Mẫu đơn kiến nghị miễn, hạn chế chi phí khóa học và tương hỗ ngân sách học tập tập

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự vì thế - Hạnh phúc

______________________

ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN GIẢM HỌC PHÍ VÀ HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP

 (Dùng cho những đối tượng người sử dụng thừa hưởng mặt khác quyết sách miễn, hạn chế chi phí khóa học và tương hỗ ngân sách tiếp thu kiến thức bám theo quy toan bên trên Nghị toan số ..../2021/NĐ-CP)

Kính gửi: Tên hạ tầng dạy dỗ mần nin thiếu nhi và phổ thông.

Họ và thương hiệu (1) :........................................................................

Là cha/mẹ (hoặc người giám hộ) của em (2):........................

Hiện đang được học tập bên trên lớp:............................................................

Trường:..................................................................................

Thuộc đối tượng: (ghi rõ ràng đối tượng người sử dụng được quy toan bên trên Nghị toan số …/2021/NĐ-CP)

Căn cứ nhập Nghị toan số …/2021/NĐ-CP của nhà nước, tôi thực hiện đơn này kiến nghị được kiểm tra sẽ được miễn hạn chế chi phí khóa học và cấp cho chi phí tương hỗ ngân sách tiếp thu kiến thức bám theo quy toan hiện tại hành.

..., ngày... mon ... năm...

Người thực hiện đơn (3)

(Ký thương hiệu và ghi rõ ràng chúng ta tên)

(1) Đối với đối tượng người sử dụng là trẻ nhỏ mầm non ghi thương hiệu phụ vương u (hoặc người giám hộ), so với học viên phổ thông, học tập viên học tập bên trên hạ tầng dạy dỗ thông thường xuyên ghi thương hiệu của học viên.

(2) Nếu là học viên phổ thông, học tập viên học tập bên trên hạ tầng dạy dỗ thông thường xuyên thẳng viết lách đơn thì ko cần điền loại này.

Xem thêm: tả cảnh trường em trước giờ học

(3) Cha u (hoặc người giám hộ)/học sinh phổ thông, học tập viên học tập bên trên hạ tầng dạy dỗ thông thường xuyên.

5. Mẫu Đơn kiến nghị chi trả chi phí miễn, hạn chế chi phí khóa học học viên ngôi trường tư

Tải về

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự vì thế - Hạnh phúc

_____________________

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHI TRẢ TIỀN MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, HỖ TRỢ TIỀN ĐÓNG HỌC PHÍ

(Dùng mang lại phụ vương u (hoặc người giám hộ) trẻ nhỏ mầm non và học viên phổ thông, học tập viên học tập bên trên hạ tầng dạy dỗ thông thường xuyên tư thục, tư thục)

Kính gửi: Tên hạ tầng dạy dỗ mần nin thiếu nhi, phổ thông tư thục, dân lập.

Họ và thương hiệu (1) :......................................................................

Là cha/mẹ (hoặc người giám hộ) của em (2) :.....................

Hiện đang được học tập bên trên lớp:.........................................................

Là học viên trường:.............................................................

Thuộc đối tượng: (ghi rõ ràng đối tượng người sử dụng được quy toan bên trên Nghị toan số …/2021/NĐ-CP)

Căn cứ nhập Nghị toan số …/2021/NĐ-CP của nhà nước, em thực hiện đơn này kiến nghị được kiểm tra sẽ được cấp cho bù chi phí miễn hạn chế chi phí khóa học, cấp cho tương hỗ chi phí đóng góp chi phí khóa học mang lại học viên tè học tập dân lập bám theo quy toan và cơ chế hiện tại hành.

..., ngày... mon ... năm...

Người thực hiện đơn (3)

(Ký thương hiệu và ghi rõ ràng chúng ta tên)

(1) Đối với đối tượng người sử dụng là trẻ nhỏ mầm non ghi thương hiệu phụ vương u (hoặc người giám hộ) so với học viên phổ thông, học tập viên học tập bên trên hạ tầng dạy dỗ thông thường xuyên ghi thương hiệu của học viên.

(2) Nếu là học viên phổ thông, học tập viên học tập bên trên hạ tầng dạy dỗ thông thường xuyên thẳng viết lách đơn thì ko cần điền loại này.

(3) Cha u (hoặc người giám hộ)/học sinh phổ thông, học tập viên học tập bên trên hạ tầng dạy dỗ thông thường xuyên.

6. Mẫu Đơn kiến nghị chi trả chi phí miễn, hạn chế chi phí khóa học SV ngôi trường tư

Tải về

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự vì thế - Hạnh phúc

_____________________

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHI TRẢ TIỀN MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ
(Dùng mang lại học viên, SV đang được học tập bên trên những hạ tầng dạy dỗ nghề nghiệp và công việc và dạy dỗ ĐH tư thục)

Kính gửi: Tên hạ tầng dạy dỗ nghề nghiệp và công việc và dạy dỗ ĐH dân lập.

Họ và tên:........................................................................

Ngày, mon, năm sinh:....................................................

Nơi sinh:..........................................................................

Lớp:......................... Khóa.....................Khoa:................

Họ thương hiệu cha/mẹ học viên, sinh viên:.................................

Hộ khẩu thông thường trú (ghi chan chứa đủ):....................................

Xã (Phường):...................... Huyện (Quận):....................

Tỉnh (Thành phố):............................................................

Thuộc đối tượng: (ghi rõ ràng đối tượng người sử dụng được quy toan bên trên Nghị toan số …/2021/NĐ-CP)

Căn cứ nhập Nghị toan số …./2021/NĐ-CP của nhà nước, tôi thực hiện đơn này kiến nghị được kiểm tra, xử lý sẽ được cấp cho bù chi phí tương hỗ miễn, hạn chế chi phí khóa học bám theo quy toan và cơ chế hiện tại hành.

..., ngày... mon ... năm...

Người thực hiện đơn (3)

(Ký thương hiệu và ghi rõ ràng chúng ta tên)

(1) Đối với đối tượng người sử dụng là trẻ nhỏ mầm non ghi thương hiệu phụ vương u (hoặc người giám hộ), so với học viên phổ thông, học tập viên học tập bên trên hạ tầng dạy dỗ thông thường xuyên ghi thương hiệu của học viên.

(2) Nếu là học viên phổ thông, học tập viên học tập bên trên hạ tầng dạy dỗ thông thường xuyên thẳng viết lách đơn thì ko cần điền loại này.

(3) Cha u (hoặc người giám hộ)/học sinh phổ thông, học tập viên học tập bên trên hạ tầng dạy dỗ thông thường xuyên.

don van mien giam cầm hoc phi

Mẫu đơn xin miễn giảm học phí (Ảnh minh họa)

7. Hồ sơ van miễn, hạn chế học tập phí​ bao gồm những sách vở và giấy tờ gì?

Hồ sơ van miễn, hạn chế học phí, tương hỗ ngân sách tiếp thu kiến thức, tương hỗ chi phí đóng góp chi phí khóa học được quy toan tại Điều 19 Nghị toan 81 bao bao gồm những sách vở và giấy tờ sau:

(1) Đơn kiến nghị miễn, hạn chế chi phí khóa học, tương hỗ ngân sách tiếp thu kiến thức, tương hỗ chi phí đóng góp chi phí khóa học.

(2) Bản sao với xác thực hoặc phiên bản sao kèm cặp phiên bản chủ yếu nhằm so sánh hoặc phiên bản sao kể từ buột gốc sách vở và giấy tờ minh chứng nằm trong đối tượng người sử dụng miễn, hạn chế chi phí khóa học.

- Trường hợp miễn học tập phí

 • Giấy xác nhận nằm trong đối tượng người sử dụng được miễn chi phí khóa học bám theo quy toan bên trên Pháp mệnh lệnh Ưu đãi người dân có công với cách mệnh.
 • Giấy xác nhận tàn tật vì thế Ủy ban quần chúng. # (UBND) xã cấp cho hoặc Quyết toan trợ cấp cho xã hội của Chủ tịch UBND cấp thị xã với đối tượng người sử dụng học viên, SV tàn tật.

 • Quyết toan trợ cấp cho xã hội của Chủ tịch UBND huyện đối với: Trẻ mầm non và học viên bên dưới 16 tuổi hạc không tồn tại mối cung cấp nuôi dưỡng; người kể từ 16 - 22 tuổi hạc đang được học tập phổ thông, đại học tập văn vì thế loại nhất nằm trong đối tượng người sử dụng tận hưởng trợ cấp cho xã hội mặt hàng tháng; Người học trung cấp cho, cao đẳng không cha mẹ cả phụ vương láo nháo u, ko điểm nương tựa.
 • Giấy xác nhận hộ túng thiếu vì thế UBND xã cấp cho mang lại trẻ con mầm non và học viên phổ thông, học tập viên dạy dỗ thông thường xuyên với phụ vương hoặc u hoặc cả cha mẹ hoặc các cụ (trường thích hợp ở với ông bà) nằm trong diện hộ túng thiếu.

 • Giấy ghi nhận thừa hưởng cơ chế miễn chi phí khóa học so với thân ái nhân của hạ sĩ quan tiền, đấu sĩ bên trên ngũ;
 • Giấy khai sinh và giấy má xác nhận hộ túng thiếu hoặc cận túng thiếu vì thế UBND xã cấp cho mang lại học viên, SV người dân tộc bản địa thiểu số với phụ vương hoặc u hoặc cả phụ vương u hoặc các cụ ( tình huống ở với ông bà) nằm trong hộ túng thiếu hoăhộ cận nghèo; học viên, SV người dân tộc bản địa đặc biệt không nhiều người.

 • Giấy khai sinh và buột hộ khẩu thông thường trú hoặc xác nhận của công an về ĐK thông thường trú (trường thích hợp buột hộ khẩu bị thất lạc) đối với: trẻ con mần nin thiếu nhi 05 tuổi hạc, học viên trung học tập hạ tầng ở thôn/bản quan trọng đặc biệt trở ngại, xã chống III vùng dân tộc miền núi, xã quan trọng đặc biệt trở ngại vùng bến bãi ngang ven bờ biển, hải đảo; học viên, SV người dân tộc bản địa thiểu số đặc biệt không nhiều người.
 • Bằng đảm bảo chất lượng nghiệp trung học tập hạ tầng (THCS) hoặc giấy má xác nhận đảm bảo chất lượng nghiệp trong thời điểm tạm thời so với người đảm bảo chất lượng nghiệp trung học cơ sở học tập tiếp lên trình độ chuyên môn trung cấp cho.

- Trường thích hợp hạn chế chi phí khóa học, tương hỗ chi phí đóng góp học tập phí

 • Giấy khai sinh và buột hộ khẩu thông thường trú hoặc xác nhận của ban ngành công an về sự ĐK thông thường trú (trường thích hợp buột hộ khẩu bị thất lạc) đối với: trẻ con mầm non và học viên, SV là kẻ dân tộc bản địa thiểu số ở thôn/bản quan trọng đặc biệt trở ngại, xã chống III dân tộc miền núi, xã vùng bến bãi ngang ven bờ biển hải đảo; học viên tè học tư thục ở địa phận ko đầy đủ ngôi trường công lập được Nhà nước tương hỗ chi phí đóng góp chi phí khóa học.
 • Sổ tận hưởng trợ cấp hàng mon của phụ vương hoặc mẹ bị tai nạn đáng tiếc làm việc hoặc mắc bệnh nghề ngỗng nghiệp đối với trẻ con mầm non và học viên, SV là con cái cán cỗ, công chức, viên chức, người công nhân.

 • Giấy xác nhận hộ cận túng thiếu vì thế Ủy Ban Nhân Dân xã cấp cho mang lại đối tượng người sử dụng trẻ con mầm non và học viên phổ thông, học tập viên dạy dỗ thông thường xuyên với phụ vương hoặc u hoặc cả phụ vương và u hoặc các cụ (trong tình huống ở với ông bà) nằm trong diện hộ cận túng thiếu.

Lưu ý:

- Đối với trẻ con mần nin thiếu nhi và học viên phổ thông, học tập viên dạy dỗ thông thường xuyên vừa mới được miễn, hạn chế chi phí khóa học vừa mới được tương hỗ ngân sách tiếp thu kiến thức, chỉ cần thực hiện 01 cỗ làm hồ sơ những sách vở và giấy tờ tương quan phát biểu bên trên kèm cặp đơn bám theo khuôn mẫu đơn kiến nghị miễn, hạn chế chi phí khóa học và tương hỗ ngân sách tiếp thu kiến thức.

- Đối tượng nằm trong diện được miễn, hạn chế chi phí khóa học và tương hỗ ngân sách tiếp thu kiến thức chỉ cần thực hiện 01 cỗ làm hồ sơ nộp lần thứ nhất cho tất cả thời hạn tiếp thu kiến thức.

Riêng so với người nằm trong diện hộ túng thiếu hoặc hộ cận túng thiếu thì vào cụ thể từng đầu học tập kỳ cần nộp bổ sung cập nhật giấy má xác nhận hộ túng thiếu hoặc hộ cận túng thiếu nhằm thực hiện địa thế căn cứ kiểm tra miễn, hạn chế chi phí khóa học và tương hỗ ngân sách tiếp thu kiến thức mang lại kỳ học tập tiếp theo sau.

- Trường thích hợp với thẻ căn cước công dân và thông tin cẩn về điểm thông thường trú hoàn toàn có thể khai quật từ những việc liên kết và share tài liệu về người ở thì phụ vương u (hoặc người giám hộ) ko cần nộp Giấy khai sinh và Sổ hộ khẩu thông thường trú.

Trên phía trên là mẫu Đơn van miễn hạn chế học tập phí mới nhất mang lại học viên, SV. Nếu còn vướng mắc về khuôn mẫu đơn này, độc giả mừng rỡ lòng contact 1900.6192 sẽ được tương hỗ.

Xem thêm: đề tiếng việt lớp 3