đề kiểm tra 1 tiết toán 11 chương 1 đại số trắc nghiệmĐề đánh giá Toán 11 Đại số Chương 1 sở hữu đáp án

Câu 1: Tìm tập dượt xác lập D của hàm số Bài tập dượt trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu chất vấn trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 .

Bạn đang xem: đề kiểm tra 1 tiết toán 11 chương 1 đại số trắc nghiệm

Bài tập dượt trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập dượt và Câu chất vấn trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Quảng cáo

Câu 2: Trong những hàm số sau, hàm số nào là là hàm số chẵn?

A. nó = - sin x

B. nó = cosx - sinx

C. nó = cosx + sin2x

D. nó = cosx. sin x

Câu 3: Tìm chu kì T của hàm số Bài tập dượt trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập dượt và Câu chất vấn trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Bài tập dượt trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập dượt và Câu chất vấn trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Câu 4: Tìm chu kì T của hàm số Bài tập dượt trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập dượt và Câu chất vấn trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Bài tập dượt trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập dượt và Câu chất vấn trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Câu 5: Tìm chu kì T của hàm số nó = 2sin2 + 3cos23x

A. T = π

B. T = 2π

C. T = 3π

D. T = π/3

Quảng cáo

Câu 6: Trong những hàm số sau, hàm số nào là đồng đổi mới bên trên khoảng tầm Bài tập dượt trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập dượt và Câu chất vấn trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 ?

Bài tập dượt trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập dượt và Câu chất vấn trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Câu 7: Đường cong nhập hình bên dưới đấy là loại thị của một hàm số nhập tư hàm số được liệt kê ở tư phương án A, B, C, D.

Bài tập dượt trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập dượt và Câu chất vấn trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Hỏi hàm số này đó là hàm số nào?

Bài tập dượt trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập dượt và Câu chất vấn trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Câu 8: Cho hàm số Bài tập dượt trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập dượt và Câu chất vấn trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 . Mệnh đề nào là sau đấy là đúng?

Bài tập dượt trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập dượt và Câu chất vấn trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Câu 9: Tìm độ quý hiếm lớn số 1 M của hàm số Bài tập dượt trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập dượt và Câu chất vấn trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11.

A. M = √2

B. M = √2 - 1

C. M = √2 + 1

D. M = √2 + 2

Câu 10: Giải phương trình Bài tập dượt trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập dượt và Câu chất vấn trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11.

Bài tập dượt trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập dượt và Câu chất vấn trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Câu 11: Số nghiệm của phương trình sin(2x - 40°) = √3/2 với -180° ≤ x ≤ 180° là?

A. 2.

B. 4.

C. 6.

D. 7.

Câu 12: Giải phương trình tan 3x. cot2x = 1

Bài tập dượt trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập dượt và Câu chất vấn trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Câu 13: Gọi S là tụ hội toàn bộ những độ quý hiếm nguyên vẹn của thông số m nhằm phương trình Bài tập dượt trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập dượt và Câu chất vấn trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 sở hữu nghiệm. Tính tổng T của những thành phần nhập S.

A T= 6

B. T = - 6

C. T = 2

D. T = - 4

Câu 14: Số nghiệm của phương trình sin 2x + √3 cos 2x = √3 bên trên khoảng tầm (0; π/2) là?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Quảng cáo

Câu 15: Tính tổng T những nghiệm của phương trình cos2x - sin2x = √2 + sin2x bên trên khoảng tầm (0; 2π)

Bài tập dượt trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập dượt và Câu chất vấn trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Câu 16: Hỏi bên trên [0; π/2) , phương trình 2sin2x - 3sinx + 1 = 0 sở hữu từng nào nghiệm?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 17: Số nghiệm của phương trình Bài tập dượt trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập dượt và Câu chất vấn trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 bên trên (0; π) là

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 18:Gọi S là tập dượt nghiệm của phương trình 2sin2x + 3√3sinxcosx - cos2x = 2. Khẳng ấn định nào là sau đấy là đúng?

Bài tập dượt trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập dượt và Câu chất vấn trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Câu 19: Giải phương trình sinxcosx + 2(sinx + cosx) = 2.

Bài tập dượt trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập dượt và Câu chất vấn trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Câu 20: Cho x vừa lòng phương trình sin2x + sinx - cosx = 1 . Tính sin(x - π/4).

Bài tập dượt trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập dượt và Câu chất vấn trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Hướng dẫn giải và Đáp án

12345 678910
D C A A A C D C D D
1112131415 1617181920
B D B A C A B B B B

Câu 1:

Bài tập dượt trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập dượt và Câu chất vấn trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Chọn đáp án D

Câu 2:

Bài tập dượt trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập dượt và Câu chất vấn trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Chọn đáp án C

Xem thêm: khám sức khoẻ xin việc

Câu 3:

Bài tập dượt trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập dượt và Câu chất vấn trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Chọn đáp án A

Câu 4:

Bài tập dượt trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập dượt và Câu chất vấn trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Chọn đáp án A

Câu 5:

Bài tập dượt trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập dượt và Câu chất vấn trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Chọn đáp án A

Câu 6:

Bài tập dượt trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập dượt và Câu chất vấn trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Câu 7:

Tại x = 0 thì nó = 0 . Do ê loại B và C. Tại x = π thì nó = -1. Thay nhập nhì đáp án sót lại chỉ mất D vừa lòng.

Chọn đáp án D

Câu 8:

Bài tập dượt trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập dượt và Câu chất vấn trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Chọn đáp án C

Câu 9:

Bài tập dượt trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập dượt và Câu chất vấn trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Chọn đáp án D

Câu 10:

Bài tập dượt trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập dượt và Câu chất vấn trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Chọn đáp án D

Câu 11:

Bài tập dượt trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập dượt và Câu chất vấn trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Chọn đáp án B

Câu 12:

Bài tập dượt trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập dượt và Câu chất vấn trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Chọn đáp án D

Câu 13:

Bài tập dượt trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập dượt và Câu chất vấn trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Chọn đáp án B

Câu 14:

Bài tập dượt trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập dượt và Câu chất vấn trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Chọn đáp án A

Câu 15:

Bài tập dượt trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập dượt và Câu chất vấn trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Chọn đáp án C

Câu 16:

Bài tập dượt trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập dượt và Câu chất vấn trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Vậy phương trình sở hữu độc nhất một nghiệm bên trên [0; π/2).

Chọn đáp án A

Câu 17:

Bài tập dượt trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập dượt và Câu chất vấn trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Chọn đáp án B

Câu 18:

Bài tập dượt trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập dượt và Câu chất vấn trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Vậy tập dượt nghiệm của phương trình chứa chấp những nghiệm π/6 và π/2.

Chọn đáp án B

Câu 19:

Bài tập dượt trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập dượt và Câu chất vấn trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Chọn đáp án B

Câu 20:

Bài tập dượt trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập dượt và Câu chất vấn trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Chọn đáp án B

Xem tăng Bài tập dượt trắc nghiệm Toán 11 Đại số và Giải tích sở hữu điều giải hoặc khác:

  • 20 câu trắc nghiệm Quy tắc điểm (phần 1)
  • 20 câu trắc nghiệm Quy tắc điểm (phần 2)
  • 24 câu trắc nghiệm Hoán vị - Chỉnh ăn ý - Tổ ăn ý (phần 1)
  • 24 câu trắc nghiệm Hoán vị - Chỉnh ăn ý - Tổ ăn ý (phần 2)
  • 14 câu trắc nghiệm Nhị thức Niu - Tơn

Săn SALE shopee mon 7:

  • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá rất mềm
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề ganh đua giành riêng cho nghề giáo và gia sư giành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu ứng dụng VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài xích tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Nhóm tiếp thu kiến thức facebook không lấy phí mang đến teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.
Giải bài xích tập dượt lớp 11 sách mới mẻ những môn học

Xem thêm: cơ quan sinh sản của thực vật có hoa