co2+c

CO2 (g) + C (s) 2 CO (g)

Dies ist eine Oxidation-Reduktion (Redox) Reaktion:

C0 - 2 e- CII (Oxidation)

Xem thêm: chức năng màng tế bào

CIV + 2 e- CII (Reduktion)

Xem thêm: có 30 tấm thẻ đánh số từ 1 đến 30

C ist ein Reduktionsmittel, CO2 ist ein Oxidationsmittel (Komproportionierng (Synproportionierung)).

Reaktanten:

 • CO2
  • Namen: Kohlenstoffdioxid Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02, Kohlendioxid Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02, CO2 Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02
  • Erscheinungsbild: Farbloses, geruchloses Gas Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05
 • C
  • Namen: Kienruß Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02

Produkte:

 • CO
  • Namen: Kohlenstoffmonoxid Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02, * Kohlenmonoxid Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05, Kohlenmonoxid Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02
  • Erscheinungsbild: Farb- und geruchloses Gas Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05