các dạng toán lớp 1

Bài tập dượt Toán lớp 1

Bạn đang xem: các dạng toán lớp 1

Trọn cỗ Bài tập dượt Toán cơ bạn dạng lớp 1 bao hàm những dạng Toán 1 cơ bạn dạng chung những thầy cô đi ra Bài tập dượt Toán lớp 1 cho những em học viên ôn tập dượt, tập luyện gia tăng kiến thức và kỹ năng lớp 1.

Tài liệu Toán lớp 1

 • Toán lớp 1 Cánh diều MỚI
 • Toán lớp 1 Kết nối trí thức với cuộc sống thường ngày Mới
 • Toán lớp 1
 • Giải Toán lớp 1
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 1
 • Lý thuyết Toán lớp 1
 • Toán Song Ngữ Lớp 1
 • Toán Lớp 1 Nâng Cao
 • Trắc nghiệm Toán lớp 1 Online

Bài tập dượt vào ngày cuối tuần lớp 1

 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều
 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 1 Chân trời sáng sủa tạo
 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức

A. Các dạng Toán lớp 1

Chuyên đề 1: SO SÁNH

Bài 1: Viết lốt <, >, = vô địa điểm chấm.

1 …. 23 … 13 ... 4
3 … 35 … 25 ... 2
5 … 42 … 31 ... 5
2 … 54 … 14 ... 4
4 … 35 … 52 ... 3
3 .... 51 .... 43 .... 1

Bài 2 . Viết lốt <, >, = vô địa điểm chấm.

3 .... 25 ... 62 ... 0
7 .... 40 .... 18 ... 5
8 .... 88 ... 77 .... 9
0 .... 29 ... 96 .... 8
6 .... 52 .... 69 .... 5
9 .... 89 .... 97 .... 7
7 .... 1010 .... 810 ... 6

Bài 3. Điền số tương thích vô địa điểm chấm.

3 < … < 5

6 < ...... < 8

6 > … > 4

10 > … > 8

8 > … > 6

5 < … < 7

4 < ..... < 6

1 < … < 3

3 > … > 1

0 < ..... < 2

9 > … > 7

8 < … < 10

6 > ..... > 4

2 < … < 4

5 > … > 3

Bài 4 *. Số?

7 < .......... > 81 > .....
4 < .....6 > .....8 < .....
7 > .....9 > .....5 > .....
8 = .......... < 3..... < 8
..... < 4..... < 29 > ....

Bài 5: Viết lốt <, >, = vô địa điểm chấm.

10 ….1213 … 83 ... 16
13 … 167 … 1215 ... 2
15 … 192 … 131 ... 15
12 … 159 … 1114 ... 14
14 … 1315 … 512 ... 3
18 .... 1511 .... 43 .... 11

Bài 6. Điền số tương thích vô địa điểm chấm.

13 < … < 15

16 < ...... < 18

16 > … > 14

20 > … > 18

18 > … > 16

15 < … < 17

14 < ..... < 16

11 < … <1 3

13 > … > 11

10 < ..... < 12

19 > … > 17

18 < … < 15

16 > ..... > 14

12 < … < 14

15 > … > 13

Bài 7: > < =

16......18

19...........18

14 ..........17

20...............10

16..........15

20......15

13..............15

10.............6

15...............18

14..........13

11...........14

8.............10

5.............15

13................14

12...........12

12............10

9 .............12

18..........12

7................11

0 .............10

Bài 8. Số?

17 < .......... > 1811 > .....
14 < .....16 > .....18 < .....
17 > .....19 > .....15 > .....
18 = .......... < 13..... < 18

Bài 9. < , > , = ?

3 + 1 .... 4

4 ..... 2 + 1

1 + 3 ..... 2

4 + 1 ..... 1 + 4

6 + 0 ..... 4

1 + 2 ..... 2 + 2

1 + 2 ..... 2

5 ..... 1 + 3

6 + 2 ..... 9

Bài 10. > , =, <?

10 - 2 .... 8 + 1

8 + 2 .... 8 - 2

6 + 3 .... 9 - 0

10 + 0 .... 8 + 2

7 + 3 .... 5 + 3

10 - 5 .... 10 – 3

Bài 11. > , < , =?

Bài ôn tập dượt ở trong nhà vô thời hạn ngủ dịch

Bài 12. Điền lốt >, < , = tương thích vô dù trống trải.

Bài ôn tập dượt ở trong nhà vô thời hạn ngủ dịch Covid-19

Bài 13: Dấu <, =, >

10 … 10 + 3

11 + 2…. 2 + 11

9 … 10 + 9

10 … 10 + 0

17 – 4 … 14 - 3

18 – 4 … 12

15 … 15 – 1

17 + 1… 17 + 2

12+ 5 … 16

16 … 19 - 3

15 – 4 … 10 + 1

19 – 3 … 11

Chuyên đề 2: Viết mặt hàng số, Sắp xếp những số:

Bài 1. Số?

1

5

9

8

2

10

12

5

19

20

18

12

Bài 2. Viết những số: 5 , 2 , 8 , 4 , 9 , 0

- Theo trật tự kể từ nhỏ nhắn cho tới lớn: .............................................................

- Theo trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé: ..............................................................

Bài 3. Xếp những số sau: 1, 5, 9, 6, 3, 8

- Theo trật tự kể từ nhỏ nhắn cho tới lớn: ………………..........................

- Theo trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé: ………………..........................

Bài 4. Viết những số: 16, 18, 13, 11, 10, 15.

 • Theo trật tự kể từ nhỏ nhắn cho tới lớn: .......................................................
 • Theo trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé: ....................................................

Bài 5. Viết những số 13, 7, 11, 10, 18, 5

 • Theo trật tự kể từ nhỏ nhắn cho tới lớn: .....................................................
 • Theo trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé: ....................................................

Bài 6. Viết những số: 12, 19, 11, 17, 10, 14.

- Theo trật tự kể từ nhỏ nhắn cho tới lớn: ...................................................

- Theo trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé:......................................................

Bài 7. Viết những số 7, 15, 19, đôi mươi, 13, 10 theo đòi loại tự:

Từ nhỏ nhắn cho tới lớn: ………………………………………………………………………

Từ rộng lớn cho tới bé: ……………………………………………………

Chuyên đề 3: Tìm số lớn số 1, nhỏ nhắn nhất

Bài 1.

 • Khoanh tròn trặn vô số rộng lớn nhất: 10 ; 7 ; 12 ; 19 ; 15
 • Khoanh tròn trặn vô số nhỏ nhắn nhất: 13 ; 8 ; 14 ; 16 ; 20

Bài 2

 • Khoanh tròn trặn vô số rộng lớn nhất: 15 ; đôi mươi ; 11 ; 8 ; 19
 • Khoanh tròn trặn vô số nhỏ nhắn nhất: 10 ; 16 ; 18 ; 19 ; 12
 • Khoanh tròn trặn vô số rộng lớn nhất: 19 ; 7 ; 14 ; 10 ; 12
 • Khoanh tròn trặn vô số nhỏ nhắn nhất: 13 ; 8 ; 14 ; 16 ; 20

Chuyên đề 4: Các phép tắc tính

Bài 1. Tính.

3 - 1 = ......

0 + 5 = .....

1 + 1 + 3 = .....

2 + 3 = ......

3 - 2 = ......

2 + 2 + 1 = .....

1 + 4 = ......

4 + 0 = ......

3 + 1 + 0 = ......

Bài 2. Tính:

3 + 3 - 2 =.........

6 - 1 + 0 =........

5 - 2 + 3 =.......

2 + 4 - 1 =........

5 - 0 + 1 =........

5 + 0 - 4 =......

4 + 3 - 5 = .....

2 + 6 - 3 = .....

7 - 2 + 3 = .....

6 - 4 + 2 = .....

8 - 6 + 3 = ......

4 + 2 + 3 = ......

3 + 2 + 4 = ....

9 - 4 + 5 = ....

10 - 8 + 6 = ....

5 + 5 - 3 = ....

9 + 1 - 7 = ....

10 - 6 + 4 = ....

Bài 3. Số?

5 - 3 = 1 + .....

6 - 3 = .......+ 0

3 - 1 = 0 + .......

6 - 2 = ...... + 2

.... - 2 = 4 - 1

4 + 2 = ..... + 0

Bài 4. Số?

..... + 5 = 8

7 - 3 = ......

7 - .... = 6

.... + 1 = 8

6 + .... = 7

2 + ..... = 7

Bài 5: Số?

18 = ... + 3

19 = 17 + ....

17 = 14 + ....

15 = .... + 13

19 = ... + 15

16 = 11 + ....

Bài 6. Điền số?

.... = 17 + 3

18 = 13 + ....

19 = .... + 2

10 = .... + 4

10 - ... = 2

... + 2 = 2 + 8

Bài 7. Đặt tính rồi tính.

9 - 6

.........

.........

.........

10 + 0

.........

.........

.........

8 - 5

.........

.........

.........

6 + 4 10 - 2

......... .........

......... .........

.......... .........

5 + 5

.........

.........

.........

5 + 4

.........

.........

.........

10 - 9

.........

.........

.........

7 + 3 9 - 3

.......... .........

........... .........

........... .........

Bài 8. Đặt tính rồi tính.

17 + 2

.........

.........

.........

10 + 6

.........

.........

Xem thêm: alcohol denat

.........

18 + 1

.........

.........

.........

16 + 3 12 + 4

......... .........

......... .........

.......... .........

12 + 5

.........

.........

.........

14 + 4

.........

.........

.........

13 + 5

.........

.........

.........

13 + 3 16 + 3

.......... .........

........... .........

........... .........

Chuyên đề 5: Giải toán đem tiếng văn

Bài 1. Viết phép tắc tính tương thích.

Có: 6 quyển vở.

Mua thêm: 2 quyển vở

Có vớ cả: ..... quyển vở?

Bài 2 . Viết phép tắc tính tương thích.

a) Có:12 cái kẹo

thêm: 3 cái kẹo

Có vớ cả: .... cái kẹo?

b) Có: 9 con cái lợn

Bán: 6 con cái lợn

Còn lại: ..... con cái lợn?

Bài 3. Viết phép tắc tính tương thích.

a, Có: 6 ngược cam

Cho đi: 3 ngược cam

Tất cả có: .... ngược cam?

Có: 10 cái kẹo

Đã ăn: 4 cái kẹo

Còn lại: ..... cái kẹo?

Bài 4:

Bóng xanh: 10 quả……………

Bóng đỏ: 8 quả……………

Tất cả: ……quả……………

Bài 5. Giải Việc theo đòi tóm lược sau:

Có: 15 cây hoa

Trồng thêm: 4 cây

Có vớ cả: ……cây hoa

Bài 6:

Có: 10 cái kẹo

Rơi mất: 8 cái kẹo

Còn lại ….. cái kẹo?

Bài 7.

Thùng loại nhất: đôi mươi gói bánh

Thùng loại hai: 10 gói bánh

Cả nhị thúng đem toàn bộ ….. gói bánh?

Bài 8.

Nam có: 50 viên bi

Cho bạn: đôi mươi viên bi

Nam còn sót lại …….. viên bi?

B. Tổng hợp ý phiếu bài xích tập dượt lớp 1

1. Phiếu bài xích tập dượt lớp 1 môn Toán - Số 1

Bài 1: Viết toàn bộ những số:

a, Từ 1 cho tới 10:

…………………………………………………………………………………..

b, Từ 10 cho tới 20:

…………………………………………………………………………………..

c, Từ đôi mươi cho tới 30:

…………………………………………………………………………………..

Bài 2: Chọn đáp án đúng:

1, Số lớn số 1 trong số số: 10, 12, 15, 17 là:

A. 10

B. 12

C. 15

D. 17

2, Số nhỏ nhắn nhất trong số số: 10 , 12, 15, 17 là:

A. 10

B. 12

C. 15

D. 17

3, Số ngay lập tức trước của số 16 là số nào?

A. 14

B. 15

C. 17

D. 18

4, Số ngay lập tức sau của số 10 là số nào?

A. 8

B. 9

C. 11

D. 12

5, quý khách Lan đem 2 cái cây viết chì, u mua sắm thêm vào cho Lan 3 cái cây viết chì nữa. Hỏi Lan đem toàn bộ bao nhiêu cái cây viết chì? ( lựa chọn phép tắc tính đích nhất)

A. 2 + 3 = 5 ( cái cây viết chì)

B. 3 – 2 = 1 ( cái cây viết chì)

C. 2 + 2 = 4 ( cái cây viết chì).

2. Phiếu bài xích tập dượt lớp 1 môn Toán - Số 2

Bài 1: Viết những số:

Mười ba: ……

Mười tám: ………

Mười một: …….

Chín: …….

Mười bảy: ………

Mười bốn: …….

Mười lăm: …..

Hai mươi: ………

Tám: …………..

Sáu: ……..

Mười chín: ……..

Mười hai: ……..

Bài 2: Điền vô địa điểm trống:

a, Số 15 bao gồm …. chục và …. đơn vị chức năng.

Số đôi mươi bao gồm …. chục và …. đơn vị chức năng.

Số 17 bao gồm …. chục và …. đơn vị chức năng.

Số 9 bao gồm …. chục và …. đơn vị chức năng.

b, Số ….gồm một chục và 0 đơn vị chức năng.

Số ….gồm một chục và 8 đơn vị chức năng.

Số ….gồm một chục và 2 đơn vị chức năng.

Số ….bao gồm 2 chục và 0 đơn vị chức năng.

Bài 3: Tính:

4 + 2 = ....

10 – 6 = ....

3 + 4 = ....

14 + 4 = ....

8 – 5 = ....

19 + 0 = ....

2 + 8 =....

18 – 5 =....

3 + 6 = ....

17 – 6 =....

10 – 7 =....

12 + 7 =....

Bài 4: Cho những số: 6, 9, 19, đôi mươi, 1 bố trí những số đang được mang đến

a, Theo trật tự kể từ nhỏ nhắn cho tới lớn: …………………………………………….

b, Theo trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé: …………………………………………….

Bài 5: Tìm một số trong những hiểu được lấy số tê liệt cùng theo với 2 rồi trừ lên đường 1 thì được sản phẩm vị 3?

Số cần thiết mò mẫm là: …...

Vì : ………………………….

3. Phiếu bài xích tập dượt lớp 1 môn Toán - Số 3

Bài 1: Khoanh tròn trặn vô vần âm bịa đặt trước câu vấn đáp đúng:

1, Một con kê đem bao nhiêu cái chân?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

2, Số ngay lập tức trước của số 18 là số nào?

A. 17

B. 16

C. 19

D. 20

3, Hình vẽ mặt mũi đem bao nhiêu điểm?

Phiếu bài xích tập dượt lớp 1

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

4, Nam đem 17 quyển vở, Nam mang đến em 2 quyển. Hỏi

Nam còn sót lại bao nhiêu quyển vở?

A. 12 quyển

B. 15 quyển

C. 13 quyển

D. 16 quyển

5, Số bao gồm 2 chục và 0 đơn vị chức năng là số nào?

A. 20

B. 12

C. 14

D. 18

Bài 2: Đặt tính rồi tính:

12 – 1 17 – 3 15 + 2 11 + 4 19 – 3

Bài 3: Viết phép tắc tính mến hợp:

Phiếu bài xích tập dượt lớp 1

Bài 4:
Tìm một số trong những hiểu được lấy 17 trừ lên đường 2 rồi nằm trong thêm một thì tiếp tục đi ra số đó?

….…………………………………………………………………………….

….…………………………………………………………………………….

4. Phiếu bài xích tập dượt lớp 1 môn Toán - Số 4

Câu 1: Dấu tương thích nhằm điền vô địa điểm chấm 80 … 75 là:

Câu 2: Kết ngược của phép tắc tính 45 + 5 - 25 là

Câu 3: Đọc số 90

A. Chín mươiB. Chín khôngC. Không chínD. Chín chín

Bài 4: Tính

a, 43 +6

b, 60 - 20

c, 50 + 30

d, 29 - 9

Bài 5: Đoạn trực tiếp AB nhiều năm 7 centimet, đoạn trực tiếp CD nhiều năm 12cm. Hỏi cả nhị đoạn trực tiếp nhiều năm từng nào xăng - ti - mét?

Lời giải, đáp án đề 4:

Bài 4:

a, 43 +6 = 49

b, 60 - đôi mươi = 40

c, 50 + 30 = 80

d, 29 - 9 = 20

Bài 5:

Cả nhị đoạn trực tiếp nhiều năm số xăng - ti - mét là:

7 + 12 = 19 (cm)

Đáp số: 19cm.

5. Phiếu bài xích tập dượt lớp 1 môn Toán - Số 5

Câu 1: 2 điểm

Nói địa điểm những loài vật.

Phiếu bài xích tập dượt lớp 1 môn Toán - Số 5

Câu 2: (2 điểm): Đúng ghi Đ, sai ghi S vô dù trống:

45 – 12 = 14 ☐

20 + 30 = 50 ☐

34 – 22 = 11 ☐

35 + 13 = 48 ☐

Câu 3 (3 điểm): Cho những số 82, 14, 69, 0:

a) Tìm số lớn số 1 và số nhỏ nhắn nhất trong số số bên trên.

b) Sắp xếp những số theo đòi trật tự kể từ rộng lớn cho tới nhỏ nhắn.

Câu 4 (3 điểm): Viết phép tắc tính tương thích và vấn đáp câu hỏi:

Một đoạn dây tương đối dài 87cm. quý khách Lan sút giảm đoạn chạc tê liệt 25cm. Hỏi đoạn chạc còn sót lại nhiều năm từng nào xăng-ti-mét?

Lời giải:

Câu 1:

a) + Chú chim màu xanh lá cây ở phía trái chú chim red color.

+ Chú chim red color ở phía bên phải chú chim màu xanh lá cây.

b) + Con khỉ phía trên cây. Con sói ở bên dưới cây.

c) + Chú chó phía trên xe lửa màu xanh lá cây.

+ Chú mèo phía trên xe lửa red color.

+ Chú heo phía trên xe lửa màu xanh lá cây nước hải dương.

d) + Gấu bông color tím ở trước gấu bông gold color.

Câu 2:

45 – 12 = 14 [S]

20 + 30 = 50 [Đ]

34 – 22 = 11 [S]

35 + 13 = 48 [Đ]

Câu 3:

a) Số lớn số 1 là số 82, số nhỏ nhắn nhất là số 0

b) Sắp xếp: 82, 14, 69, 0

Câu 4:

Phép tính: 87 – 25 = 62

Trả lời: Đoạn chạc còn sót lại nhiều năm 62 xăng-ti-mét.

C. Bài tập dượt tự động luyện Toán lớp 1

Bài 1. Điền lốt >, <, = vô địa điểm chấm;

2 … 3 + 3

5 … 3 + 2

6 … 4 + 1

7 … 1 + 5

6 + 1 … 3 + 5

2 + 3 … 4 + 2

Bài 2. Viết những số 0, 3, 9, 6, 4:

a) Theo trật tự kể từ nhỏ nhắn cho tới lớn: .........................................................................................

b) Theo trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé: ..........................................................................................

Bài 3: Điền lốt và số vô lốt …

7 … 2 = 5

8 - … = 8

3 + 5 … 9 - 1

10 – 6 + … = 6

Bài 4: Giải bài xích Toán

Có: 10 cây cam

Thêm: 5 cây cam

Có vớ cả: ... cây cam?

Đáp án: 

Có toàn bộ số lượng km cam là:

10 + 5 = 15 cây cam

Câu 5: Mẹ phân chia kẹo mang đến nhị đồng đội. Em được 8 cái kẹo, anh được thấp hơn em 3 cái kẹo. Hỏi anh được bao nhiêu cái kẹo?

Đáp án: Anh được u phân chia mang đến 5 cái kẹo.

Bài 6: Tìm nhị số sao mang đến khi nằm trong lại được sản phẩm vị 9, lấy số rộng lớn trừ số nhỏ nhắn cũng đều có sản phẩm vị 9.

Đáp án bài xích 6:

Ta có: 9 = 0 + 9 = 1 + 8 = 2 + 7 = 3 + 6 = 4 + 5

Vì 9 - 0 = 9 nên nhị số cần thiết mò mẫm là 9.

Bài 7:

Điền số tương thích vô địa điểm chấm:

Toán lớp 1

Bút dạ có tính nhiều năm vị ….cm.

Đáp án: 16cm

Bài 8: Viết phép tắc tính rồi phát biểu câu trả lời:

Bạn Hoa đem 10 ngược táo. quý khách Hà đem 15 ngược táo. Hai các bạn đem toàn bộ từng nào ngược táo?

Đáp án: Cả nhị các bạn có: 10 + 15 = 25 ngược táo

Bài 9: Viết phép tắc tính rồi phát biểu câu trả lời:

Bạn Lan đem 11 viên kẹo. quý khách Hùng đem 14 viên kẹo. Hỏi nhị các bạn đem toàn bộ từng nào viên kẹo?

Đáp án: 25 viên kẹo

Bài 10: Viết phép tắc tính rồi phát biểu câu trả lời:

Mẹ đem 48 ngược táo. Mẹ mang đến Lan 11 ngược táo. Hỏi u còn sót lại từng nào ngược táo?

Đáp án: 48 - 12 = 36 ngược táo

Bài 11: Hình bên:

Bài Toán lớp 1

 • Có.......hình tam giác
 • Có ......hình chữ nhật.

Đáp án:

 • Có 2 hình tam giác
 • Có 1 hình chữ nhật.

Bài 12: Viết phép tắc tính mến hợp:

Toán lớp 1

Đáp án:  4 + 1 = 5

Bài 13: Lan chất vấn Hoa: “Năm ni chị các bạn từng nào tuổi?” Hoa đáp: “Tuổi bản thân là 7 tuổi hạc. Mình kém cỏi chị bản thân 2 tuổi hạc.” Hỏi chị của chúng ta Hoa trong năm này từng nào tuổi?

Đáp án: 

Chị của chúng ta Hoa trong năm này đem số tuổi hạc là: 7 + 2 = 9 (tuổi)

Bài 14: Hùng chất vấn Hà: “Năm ni các bạn bao nhiêu tuổi” ? Hà đáp: Anh tôi vừa tròn trặn chục tuổi hạc. Anh bản thân rộng lớn bản thân 4 tuổi”. Hỏi Hà bao nhiêu tuổi?.......................................................

Đáp án: Anh một vừa hai phải tròn trặn chục tuổi hạc Tức là anh 10 tuổi hạc Vậy tuổi hạc Hà trong năm này là: 10 – 4 = 6 (tuổi)

Bài 15: Hùng chất vấn Dũng: “Em nhỏ nhắn của chúng ta bao nhiêu tuổi hạc rồi”? Dũng đáp: “Nếu vứt chữ số là số nhỏ nhất mang trong mình một chữ số ở số nhỏ nhất đem nhị chữ số thì được tuổi hạc em mình”. Hỏi em nhỏ nhắn của Dũng bao nhiêu tuổi?

Đáp án: 

Số nhỏ nhất có một chữ số là: 0 Số nhỏ nhất đem nhị chữ số là: 10

Bỏ lên đường chữ số 0 của số 10 thì còn số 1. Vậy em nhỏ nhắn của Dũng 1 tuổi

Bài 16: Năm phô bày với Bốn: “Ba năm nữa thì bản thân đem số tuổi hạc ngay số lớn số 1 mang trong mình một chữ số”. Hỏi các bạn Năm bao nhiêu tuổi?

Đáp án:

Số lớn số 1 có một chữ số là: 9

Tuổi của chúng ta NĂm là: 9 – 3 = 6 (tuổi)

..................................

Các bậc bố mẹ nên kế hoạch dậy con những kĩ năng học tập toán lớp 1. Trên phía trên là: Trọn cỗ Bài tập dượt Toán cơ bạn dạng lớp 1 đem không thiếu thốn những dạng Việc lớp 1 và những phiếu ôn tập dượt lớp 1 cho những em thực hiện thẳng. Các chúng ta cũng có thể tìm hiểu thêm tư liệu Tổng hợp ý những dạng bài xích tập dượt toán lớp 1 kể từ cơ bạn dạng cho tới nâng lên đem đáp án:

 • 272 Việc lớp 1 ôn tập dượt theo đòi ngôi nhà đề
 • 20 đề ôn luyện học viên chất lượng môn Toán lớp 1 Có đáp án
 • Trọn cỗ Bài tập dượt Toán lớp 1 kể từ cơ bạn dạng cho tới nâng cao
 • Các dạng Bài tập dượt Toán cơ bạn dạng lớp 1
 • Bài tập dượt kiểm đếm và đối chiếu dành riêng cho lớp 1
 • Đề ôn tập dượt môn Toán nâng lên lớp 1

Trọn cỗ Bài tập dượt Toán cơ bạn dạng lớp 1 bao hàm những dạng kể từ cơ bạn dạng cho tới nâng lên chung những bố mẹ đi ra bài xích tập dượt Toán lớp 1 mang đến con cái ôn tập dượt, tập luyện gia tăng kiến thức và kỹ năng lớp 1. Các bố mẹ chuyển vận về nhằm nằm trong con cái ôn luyện thường ngày nhé!

Ngoài Trọn cỗ Bài tập dượt Toán cơ bạn dạng lớp 1 trên, những em học viên hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm môn Toán lớp 1 nâng lên và bài xích tập dượt vào ngày cuối tuần môn Toán lớp 1 không thiếu thốn không giống, nhằm học tập chất lượng môn Toán rộng lớn và sẵn sàng cho những bài xích thi đua đạt sản phẩm cao. Chúc những em học tập tốt!

Xem thêm: chú trọng hay trú trọng