các dạng bài tập logaritCác dạng bài xích tập dượt phương trình lôgarit và cơ hội giải

Với Các dạng bài xích tập dượt phương trình lôgarit và cơ hội giải môn Toán lớp 12 sẽ hỗ trợ học viên nắm rõ lý thuyết, biết phương pháp và cách thức giải những dạng bài xích tập dượt từ cơ lên kế hoạch ôn tập dượt hiệu suất cao nhằm đạt thành phẩm cao trong số bài xích thi đua môn Toán 12.

                           Các dạng bài xích tập dượt phương trình lôgarit và cơ hội giải

Bạn đang xem: các dạng bài tập logarit

I. LÝ THUYẾT

a. Phương trình lôgarit cơ bản: 

Phương trình lôgarit cơ bản có dạng: logax = b, a,b > 0, a ≠ 1  

Theo khái niệm logarit tao sở hữu logax = b ⇔ x = ab 

b. Phương pháp giải phương trình lôgarit

Biến thay đổi, quy về nằm trong cơ số:

 Các dạng bài xích tập dượt phương trình lôgarit và cơ hội giải

Đặt ẩn phụ:

Các dạng bài xích tập dượt phương trình lôgarit và cơ hội giải

Mũ hóa nhị vế: Các dạng bài xích tập dượt phương trình lôgarit và cơ hội giải

Giải vì chưng cách thức đồ vật thị:

Giải phương trình: logax = f(x) (0 < a ≠ 1)  (∗)           

Xem phương trình (∗) là phương trình hoành phỏng giao phó điểm của nhị đồ vật thị hắn = logax (0 < a ≠ 1) và hắn = f(x). Khi cơ tao triển khai nhị bước:

Bước 1. Vẽ đồ vật thị những hàm số y = logax (0 < a ≠ 1) và hắn = f(x)

Bước 2. Kết luận nghiệm của phương trình tiếp tục cho rằng số giao phó điểm của nhị đồ vật thị. 

 Sử dụng tính đơn điệu của hàm số: 

 Sử dụng tiến công giá

II. CÁC DẠNG BÀI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI

Dạng 1. Phương trình loogarit cơ bản

A. Phương pháp giải

Xét phương trình lôgarit cơ bản: logaf(x) = b, a,b > 0, a ≠ 1  

Bước 1: Nêu ĐK nhằm f(x) sở hữu nghĩa

Bước 2: Giải phương trình logaf(x) = b ⇔ f(x) = ab 

Bước 3: Kết luận nghiệm của phương trình. 

B. Ví dụ minh họa

Câu 1Tìm tập dượt nghiệm S của phương trình log4(x - 2) = 2.

A. S = {16} .                 B. S = {18}.                  C. S = {10}.                  D. S = {14}.

Hướng dẫn giải

Chọn B.

Ta có

Các dạng bài xích tập dượt phương trình lôgarit và cơ hội giải

Vậy tập dượt nghiệm của phương trình S = .

Câu 2: Số nghiệm của phương trình log(x-1)2 = 2 .

A. 2 .                  B. 1 .                  C. 0 .                   D. một số không giống.

Hướng dẫn giải

Chọn A.

Điều khiếu nại (x-1)2 > 0 ⇔ x - 1 ≠ 0 ⇔ x ≠ 1 

Ta có log(x-1)2 = 2 = log102(x-1)2 = 100 ⇔ Các dạng bài xích tập dượt phương trình lôgarit và cơ hội giải(thỏa mãn).

Vậy phương trình sở hữu nhị nghiệm.

Câu 3Số nghiệm của phương trình log2[x(x - 1)] = 1 là

A. 1 .                       B. 2 .                      C. 3 .                       D. 0 .

Hướng dẫn giải

Chọn C.

Điều khiếu nại xác định: x(x - 1) > 0 ⇔ Các dạng bài xích tập dượt phương trình lôgarit và cơ hội giải

pt ⇔ x(x - 1) = 2 ⇔ x2 - x - 2 = 0 ⇔ x = -1 hoặc x = 2 (thỏa mãn).

Vậy phương trình sở hữu nhị nghiệm.

Câu 4: Gọi x1,x2 là 2 nghiệm của phương trình log2[x(x + 3)] = 1. Khi cơ x+ x2 bằng:

Các dạng bài xích tập dượt phương trình lôgarit và cơ hội giải

Hướng dẫn giải

Chọn A.

[Phương pháp tự động luận]

Điều kiện: Các dạng bài xích tập dượt phương trình lôgarit và cơ hội giải 

log2[x(x + 3)] = 1 ⇔ x(x + 3) = 2 ⇔ x2 + 3x - 2 = 0 ⇔ Các dạng bài xích tập dượt phương trình lôgarit và cơ hội giải (thỏa mãn)

Vậy x+ x= -3

[Phương pháp trắc nghiệm]

Dùng tính năng SOLVE bên trên PC đuc rút tìm ra 2 nghiệm và lưu 2 nghiệm vô A và B. Tính A + B = – 3.

Câu 5: Gọi x1,x2 là nghiệm của phương trình log2[x(x - 1)] = 1. Khi cơ tích x1.x2 bằng:

A. -2 .                       B. 1.                       C. -1 .                    D. 2.

Hướng dẫn giải

Chọn A.

Điều khiếu nại x < 0 hoặc x > 1 

log2[x(x - 1)] = 1 ⇔ x2 - x - 2 = 0 ⇔ Các dạng bài xích tập dượt phương trình lôgarit và cơ hội giải

Dạng 2. Phương pháp đem về nằm trong cơ số

A. Phương pháp giải

Xét phương trình nằm trong cơ số: logaf(x) = logag(x), 0 < a ≠ 1  

Bước 1: Nêu ĐK Các dạng bài xích tập dượt phương trình lôgarit và cơ hội giải 

Bước 2 Giải phương trình: logaf(x) = logag(x) ⇔ f(x) = g(x) 

Bước 3: So sánh với ĐK và Tóm lại.

B. Ví dụ minh họa

Câu 1: Tập nghiệm của phương trình log2(x2 - 1) = log2(2x) là

A. {1 + √2} .                          B. .     {2; 41}.        

C. {1 + √2; 1 - √2}.                D. Các dạng bài xích tập dượt phương trình lôgarit và cơ hội giải

Hướng dẫn giải.

Chọn A.

Điều kiện: Các dạng bài xích tập dượt phương trình lôgarit và cơ hội giải Khi cơ PT x2 - 1 = 2x ⇔ Các dạng bài xích tập dượt phương trình lôgarit và cơ hội giải

Đối chiếu ĐK tao được tập dượt nghiệm của phương trình là 

Câu 2Cho phương trình Các dạng bài xích tập dượt phương trình lôgarit và cơ hội giải(1). Mệnh đề này tiếp sau đây đúng?

Các dạng bài xích tập dượt phương trình lôgarit và cơ hội giải

Hướng dẫn giải

Chọn A.

Điều khiếu nại của phương trình là Các dạng bài xích tập dượt phương trình lôgarit và cơ hội giải

Khi cơ (1) Các dạng bài xích tập dượt phương trình lôgarit và cơ hội giải  

Các dạng bài xích tập dượt phương trình lôgarit và cơ hội giải

Vậy phương trình tiếp tục mang đến tương tự với Các dạng bài xích tập dượt phương trình lôgarit và cơ hội giải

Câu 3: Số nghiệm của phương trình ln(x2 - 6x + 7) = ln(x - 3) là:

A. 0.                        B. 2.                       C. 3.                       D. 1.

Hướng dẫn giải

Chọn D.

[Phương pháp tự động luận]

Điều khiếu nại Các dạng bài xích tập dượt phương trình lôgarit và cơ hội giải 

Khi cơ, tao có: 

ln(x2 - 6x + 7) = ln(x - 3) ⇔ x2 - 6x + 7 = x - 3 ⇔ x2 - 7x + 10 = 0

Các dạng bài xích tập dượt phương trình lôgarit và cơ hội giải 

Kết phù hợp với ĐK, x = 5 là độ quý hiếm cần thiết lần.

[Phương pháp trắc nghiệm]

Nhập vô màn hình hiển thị PC ln(x2 - 6x + 7) = ln(x - 3) = 0 

Ấn SHIFT CALC nhập X = 4 (chọn X thỏa ĐK xác lập của phương trình), ấn =. Máy hiện tại = 5.

Ấn Alpha X Shift STO A

Ấn AC. Viết lại phương trình: Các dạng bài xích tập dượt phương trình lôgarit và cơ hội giải 

Ấn SHIFT CALC. Máy hỏi A? ẤN = Máy chất vấn X? Ấn 7 =.

Máy ko giải đi ra nghiệm. Vậy đã không còn nghiệm.

Câu 4Phương trình Các dạng bài xích tập dượt phương trình lôgarit và cơ hội giải có tập dượt nghiệm là tập dượt này sau đây?

Các dạng bài xích tập dượt phương trình lôgarit và cơ hội giải

Hướng dẫn giải.

Chọn D.

Các dạng bài xích tập dượt phương trình lôgarit và cơ hội giải

Câu 5: Tìm toàn bộ những độ quý hiếm thực của thông số m để phương trình log3x - log3(x - 2) = log√3m có nghiệm?

A. m > 1 .                               B. m ≥ 1.                C. m < 1.                D. m ≤ 1.

Hướng dẫn giải

Chọn A.

[Phương pháp tự động luận]

Điều khiếu nại x > 2; m > 0 

log3x - log3(x - 2) = log√3m

⇔ x = (x-2)m2 ⇔ x = x.m2 - 2.m2 ⇔ x.(m2 - 1) = 2m2Các dạng bài xích tập dượt phương trình lôgarit và cơ hội giải   

Vì x > 2 nên  

Các dạng bài xích tập dượt phương trình lôgarit và cơ hội giải 

Kết phù hợp với ĐK m > 0, tao được m > 1.

Phương trình sở hữu nghiệm x > 2 khi m > 1,lựa chọn đáp án A

[Phương pháp trắc nghiệm]

Thay m = 0 (thuộc C, D) vô biểu thức log√3m không xác lập, vậy loại C, D,

Thay m = 1 (thuộc B) tao được phương trình tương tự x = x - 2  vô nghiệm

Vậy lựa chọn đáp án A.

Dạng 3. Phương pháp bịa ẩn phụ

A. Phương pháp giải

Xét phương trình: f[logag(x)] = 0 (0 < a ≠ 1) 

Bước 1: Đặt điều kiện: g(x) > 0

Bước 2: Đặt t = logag(x) 

Giải phương trình f(t) = 0, lần t.

Bước 3: Thay vô phương trình: t = logag(x), lần x.

Bước 4: Kết phù hợp với ĐK và Tóm lại.

B. Ví dụ minh họa

Câu 1Nếu bịa t = log2x thì phương trình Các dạng bài xích tập dượt phương trình lôgarit và cơ hội giải trở trở nên phương trình nào?

A. t2 - 5t + 6 = 0 .                   B. t2 + 5t + 6 = 0   

C. t2 - 6t + 5 = 0                     D. t2 + 6t + 5 = 0 

Hướng dẫn giải

Chọn A

Đặt t = log2x 

PTCác dạng bài xích tập dượt phương trình lôgarit và cơ hội giải ⇔ 1 + t + 2(5 - t) = (5 - t)(1 + t)

⇔ 11 - t = 5 +4t - tt2 - 5t + 6 = 0 

Câu 2Gọi x1,x2 là 2 nghiệm của phương trình Các dạng bài xích tập dượt phương trình lôgarit và cơ hội giải. Khi cơ x1,x2 bằng:

Các dạng bài xích tập dượt phương trình lôgarit và cơ hội giải

Hướng dẫn giải

Chọn B.

[Phương pháp tự động luận]

Điều kiện: Các dạng bài xích tập dượt phương trình lôgarit và cơ hội giải

Đặt t = log2x,điều kiện Các dạng bài xích tập dượt phương trình lôgarit và cơ hội giải. Khi cơ phương trình trở thành:

Các dạng bài xích tập dượt phương trình lôgarit và cơ hội giải

[Phương pháp trắc nghiệm]

Dùng tính năng SOLVE bên trên PC đuc rút tìm ra 2 nghiệm là Các dạng bài xích tập dượt phương trình lôgarit và cơ hội giải

Câu 3Phương trình Các dạng bài xích tập dượt phương trình lôgarit và cơ hội giải có tập dượt nghiệm là:

A. {-1;-3} .                           B. {1;3}.                 C. {3;63}.              D. {1;2}.

Hướng dẫn giải

Chọn C.

[Phương pháp tự động luận]

Điều khiếu nại : Các dạng bài xích tập dượt phương trình lôgarit và cơ hội giải 

Các dạng bài xích tập dượt phương trình lôgarit và cơ hội giải 

[Phương pháp trắc nghiệm]

Thay x = 1 (thuộc B, D) vô vế ngược tao được 3 = 0 vô lý, vậy loại B, D,

Thay x = -1 vào log5(2x - 1) ta được log5(-3) không xác lập, nên loại A

Vậy lựa chọn đáp án C.

Câu 4Gọi x1,x2 là những nghiệm của phương trình log22x - 3log2x + 2 = 0. Giá trị của biểu thức Phường = x1+ x22 bằng bao nhiêu?

A. 20 .                       B. 5 .                      C. 36 .                    D. 25 .

Hướng dẫn giải.

Chọn A. 

Điều khiếu nại x > 0. Giải phương trình bậc nhị với ẩn là log2x ta được:

Các dạng bài xích tập dượt phương trình lôgarit và cơ hội giải

Khi cơ, P = x1+ x2= 22 + 42 = 20 .

Câu 5:Tìm toàn bộ những độ quý hiếm của thông số m để phương trình log22x + 2log2x - m = 0 có nghiệm x > 2 

A. m < -1                   B. m ≥ 3                    C. m < 3                    D. m < 3 

Hướng dẫn giải

Chọn D.

log22x + 2log2x - m = 0  (1).

Đặt t = log2x, phương trình (1) trở thành: t2 + 2t - m = 0 ⇔ t2 + 2t = m  (2).

Phương trình (1) sở hữu nghiệm x > 2 phương trình (2) sở hữu nghiệm t > 1 (do t = log2x > log22 = 1) .

Xét hàm số hắn = t2 + 2t => y' = 2t + 2, y' = 0 ⇔ t = -1  ( loại).

Bảng trở thành thiên

Các dạng bài xích tập dượt phương trình lôgarit và cơ hội giải 

Từ Bảng trở thành thiên suy đi ra phương trình (2) sở hữu nghiệm t > 1 ⇔ m > 3 

Xem thêm: cách tẩy nốt ruồi bằng tỏi

                          Các dạng bài xích tập dượt phương trình lôgarit và cơ hội giải

Dạng 4. Phương pháp nón hóa

A. Phương pháp giải

Xét phương trình: logag(x) = f(x) (0 < a ≠ 1)

Bước 1: Đặt ĐK g(x) > 0

Bước 2: Giải phương trình:

logag(x) = f(x) (0 < a ≠ 1) ⇔ g(x) = af(x)

Bước 3: Kết phù hợp với ĐK, Tóm lại nghiệm.

Câu 1: Cho x thỏa mãn phương trình Các dạng bài xích tập dượt phương trình lôgarit và cơ hội giải. Giá trị của biểu thức Phường = xlog24x  là

A. P = 4                      B. P = 1                    C. P = 8                    D. P = 2   

Hướng dẫn giải

Chọn C.

Ta có

Các dạng bài xích tập dượt phương trình lôgarit và cơ hội giải 

Vậy P = 2log24x = 8

Câu 2Phương trình log2(3.2x - 1) = 2x + 1 có từng nào nghiệm?

A. 1.                         B. 2.                         C. 3.                       D. 0.

Hướng dẫn giải

Chọn B.

[Phương pháp tự động luận]

Điều khiếu nại Các dạng bài xích tập dượt phương trình lôgarit và cơ hội giải

Các dạng bài xích tập dượt phương trình lôgarit và cơ hội giải

(thỏa mãn).

Vậy phương trình tiếp tục mang đến sở hữu 2 nghiệm.

[Phương pháp trắc nghiệm]

Nhập vô màn hình hiển thị PC log2(3X2x - 1) - 2X - 1 

Ấn SHIFT CALC nhập X=5, ấn =. Máy hiện tại X=0.

Ấn Alpha X Shift STO A

Ấn AC. Viết lại phương trình: Các dạng bài xích tập dượt phương trình lôgarit và cơ hội giải 

Ấn SHIFT CALC. Máy hỏi A? ẤN = Máy chất vấn X? Ấn 5 =. Máy hiện X=-1.

Ấn Alpha X Shift STO B.

Ấn AC. Viết lại phương trình: Các dạng bài xích tập dượt phương trình lôgarit và cơ hội giải 

Ấn SHIFT CALC. Máy hỏi A? ẤN = Máy chất vấn B? Ấn =. Máy hỏi X? Ấn 1=

Máy ko giải đi ra nghiệm. Vậy đã không còn nghiệm.

Câu 3Số nghiệm vẹn toàn dương của phương trình Các dạng bài xích tập dượt phương trình lôgarit và cơ hội giải là:

A. 2.                              B. 1.                       C. 3.                       D. 0.

Hướng dẫn giải

Chọn B.

Điều kiện: 2x+1 - 3 > 0 ⇔ x > log23 - 1

Ta có: Các dạng bài xích tập dượt phương trình lôgarit và cơ hội giải(1) 

Đặt t = 2x, t > 0 Ta có  

(1) => t2 + 4 = 2t2 - 3t ⇔ t2 - 3t - 4 = 0 ⇔ Các dạng bài xích tập dượt phương trình lôgarit và cơ hội giải 

⇔ 2x = 2x ⇔ x = 2 (thỏa mãn điều kiện)

Vậy nghiệm của phương trình tiếp tục cho rằng x = 2 .

Câu 4Tìm toàn bộ những độ quý hiếm của m để phương trình log5(25x - log5m) có nghiệm độc nhất.

A. Các dạng bài xích tập dượt phương trình lôgarit và cơ hội giải                  B. m = 1 .                C. Các dạng bài xích tập dượt phương trình lôgarit và cơ hội giải              D. m ≥ 1 

Hướng dẫn giải.

Chọn C.

Điều khiếu nại 25x - log5m > 0

PT25x - log5m = 5xCác dạng bài xích tập dượt phương trình lôgarit và cơ hội giải

Xét g(t) = t2 - t trên (0,+∞)  ta sở hữu bảng trở thành thiên:
Các dạng bài xích tập dượt phương trình lôgarit và cơ hội giải

PT tiếp tục mang đến sở hữu nghiệm duy nhất Các dạng bài xích tập dượt phương trình lôgarit và cơ hội giải

Dạng 5. Phương pháp hàm số, đồ vật thị và tiến công giá

A. Phương pháp giải

Giải vì chưng cách thức đồ vật thị:

Giải phương trình: logax = f(x) (0 < a ≠ 1) (∗).           

Xem phương trình (∗) là phương trình hoành phỏng giao phó điểm của nhị đồ vật thị hắn = logax (0 < a ≠ 1) và hắn = f(x). Khi cơ tao triển khai nhị bước:

 • Bước 1. Vẽ đồ vật thị những hàm số y = logax (0 < a ≠ 1) và hắn = f(x)
 • Bước 2. Kết luận nghiệm của phương trình tiếp tục cho rằng số giao phó điểm của nhị đồ vật thị. 

 Sử dụng tính đơn điệu của hàm số:

 Sử dụng tiến công giá

B. Ví dụ minh họa

Câu 1: Phương trình: ln(x2 + x + 1) - ln(2x2 + 1) = x2 - x có tổng bình phương những nghiệm bằng:

A. 5 .                    B. 1 .                       C. 9 .                      D. 25 .

Hướng dẫn giải

Chọn B.

Ta có ln(x2 + x + 1) - ln(2x2 + 1) = x2 - x 

ln(x2 + x + 1) - ln(2x2 + 1) = (2x2 + 1) - (x2 + x + 1)

ln(x2 + x + 1) + (x2 + x + 1) =  ln(2x2 + 1)(2x2 + 1)  

Nhận xét: x2 + x + 1 > 0,∀x ∈ R và 2x2 + 1 > 0, ∀x ∈ R

Xét hàm số f(t) = lnt + t với t ∈ (0,+∞) .

Ta sở hữu Các dạng bài xích tập dượt phương trình lôgarit và cơ hội giải, ∀t ∈ (0,+∞) nên hàm số f(t) = lnt + t  đồng trở thành trên (0,+∞)

Do cơ f(x2 + x + 1) = f(2x2 + 1) ⇔ x2 + x + 1 ⇔ 2x2 + 1 ⇔ Các dạng bài xích tập dượt phương trình lôgarit và cơ hội giải

Vậy tổng bình phương những nghiệm là 1 .

Câu 2:  Tìm toàn bộ những độ quý hiếm của m để phương trình Các dạng bài xích tập dượt phương trình lôgarit và cơ hội giải có phụ thân nghiệm phân biệt.

A. m > 3 .                 B. m < 2                 C. m > 0                D. m = 2

Hướng dẫn gải:

Chọn B.

Điều kiện: -1 ≤ x ≠ 2 

Phương trình tiếp tục mang đến tương tự với Các dạng bài xích tập dượt phương trình lôgarit và cơ hội giải 

Các dạng bài xích tập dượt phương trình lôgarit và cơ hội giải 

Phương trình (∗) là phương trình hoành phỏng giao phó điểm của đồ vật thị hàm số Các dạng bài xích tập dượt phương trình lôgarit và cơ hội giải và lối thẳng (cùng phương vớCác dạng bài xích tập dượt phương trình lôgarit và cơ hội giảii trục hoành).

Xét hàm số Các dạng bài xích tập dượt phương trình lôgarit và cơ hội giải xác tấp tểnh bên trên (-1,2) ∪ (2,+∞) .

Ta có Các dạng bài xích tập dượt phương trình lôgarit và cơ hội giải

Đồ thị

Các dạng bài xích tập dượt phương trình lôgarit và cơ hội giải

Dựa vô đồ vật thị, tao thấy nhằm phương trình (∗) có phụ thân nghiệm phân biệt khi  

Các dạng bài xích tập dượt phương trình lôgarit và cơ hội giải

Chọn B.

Câu 3Cho phương trình Các dạng bài xích tập dượt phương trình lôgarit và cơ hội giải có tổng toàn bộ những nghiệm bằng

A. 5 .                        B. 3 .                       C. √5 .                   D. 2 .

Hướng dẫn giải

Chọn B.

Điều khiếu nại x > 0 và x ≠ 1 

Các dạng bài xích tập dượt phương trình lôgarit và cơ hội giải

Xét hàm số f(t) = log3t + t với t> 0 và t ≠ 1 

Nên Các dạng bài xích tập dượt phương trình lôgarit và cơ hội giải với t> 0 và t ≠ 1 nên f(t) đồng trở thành với t> 0 và t ≠ 1 

Do đó: f(x2 - 2x + 1) = f(x) ⇔ x2 - 2x + 1 = x ⇔ x2 - 3x + 1 = 0 ⇔ Các dạng bài xích tập dượt phương trình lôgarit và cơ hội giải

Khi cơ tổng những nghiệm của phương trình vì chưng 3

III. BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Câu 1Tìm nghiệm của phương trình log2(x - 1) = 3 

A. x = 9 .                               B. x = 7.                C. x = 8.                D. x = 10.

Câu 2Phương trình Các dạng bài xích tập dượt phương trình lôgarit và cơ hội giải có toàn bộ từng nào nghiệm thực?

A. 2                         B. 3                       C. 4                       D. 

Câu 3Số nghiệm của phương trình log2x.log3(2x - 1) = 2log2x là:

A. 2.                        B. 0.                       C. 1.                       D. 3.

Câu 4Tìm tập dượt nghiệm S của phương trình log2(x2 - 4x + 3) = log2(4x - 4) 

A. S =  {1,7}                         B. S = {7} 

C. S = {1}                             D. S = {3,7} 

Câu 5Số nghiệm của phương trình log5(5x) - log25(5x) - 3 = 0 là:

A. 3.                         B. 4.                       C. 1.                       D. 2.

Câu 6Gọi x1,x2 là 2 nghiệm của phương trình log3(x2 - x - 5) = log3(2x + 5). Khi cơ |x1-x2| bằng:

A. 5.                         B. 3.                       C. -2 .                    D. 7.

Câu 7Số nghiệm của phương trình log4 (x + 12).logx2 = 1 là:

A. 0.                         B. 2.                       C. 3.                       D. 1.

Câu 8Giải phương trình log4(x + 1) + log4(x - 3) = 3 

A. x = 1 ± 2√17                 B.  x = 1 + 2√17              C. x = 33                 D. x = 5

Câu 9Phương trình Các dạng bài xích tập dượt phương trình lôgarit và cơ hội giải sở hữu 2 nghiệm x1,xtrong cơ x< x2 .Giá trị của Phường = 2x1 + 3x2

A. 5.                          B. 14.                     C. 3.                       D. 13.

Vậy 2x1 + 3x= 2.1 + 3.4 = 14 .

Câu 10Số nghiệm của phương trình là: log2(x3 + 1) - log2(x2 - x + 1) - 2log2x = 0

A. 0.                           B. 2.                       C. 3.                       D. 1.

Câu 11: Với độ quý hiếm m vì chưng từng nào thì phương trình log2+√3(mx + 3) + log2+√3(m2+ 1) = 0 sở hữu nghiệm vì chưng -1 ?

A. Các dạng bài xích tập dượt phương trình lôgarit và cơ hội giải               B. Các dạng bài xích tập dượt phương trình lôgarit và cơ hội giải              C. m < 3                 D. m > 3 

Câu 12: Phương trình Các dạng bài xích tập dượt phương trình lôgarit và cơ hội giải có từng nào nghiệm bên trên R ?

A. 0                            B. 1                         C. 2                       D. 3

Câu 13: Tìm toàn bộ những độ quý hiếm của m để phương trình Các dạng bài xích tập dượt phương trình lôgarit và cơ hội giải có phụ thân nghiệm phân biệt.

A.  m > 3.                  B. m < 2.               C. m > 0               D. m = 2

Câu 14Nếu bịa t = log2x thì phương trình log2(4x) - logx2 = 3 phát triển thành phương trình nào?

A. t2 - t - 1 = 0 .      B. 4t2 - 3t - 1 = 0.             C. Các dạng bài xích tập dượt phương trình lôgarit và cơ hội giảiD.  Các dạng bài xích tập dượt phương trình lôgarit và cơ hội giải

Câu 15Phương trình Các dạng bài xích tập dượt phương trình lôgarit và cơ hội giải có tích những nghiệm là:

A. e3 .                     B. Các dạng bài xích tập dượt phương trình lôgarit và cơ hội giải                 C. e .                      D. 2 .

Câu 16Nghiệm lớn số 1 của phương trình -log3x + log2x = 2 - logx là :

A. 100.                                  B. 2.                       C. 10.                     D. 1000.

Câu 17Nếu bịa t = log2(5x - 1) thì phương trình log2(5x - 1).log4(2.5x - 2) = 1 phát triển thành phương trình nào?

A. t2 + t - 2 = 0.               B. 2t2 = 1 .               C. t2 - t - 2 = 0.         D. t2 = 1 .

Câu 18Nghiệm vẹn toàn của phương trình Các dạng bài xích tập dượt phương trình lôgarit và cơ hội giải là:

A. x = 1 .                         B. x = -1.              C. x = 2.                D. x = 3.

Câu19Điều khiếu nại cần thiết và đầy đủ của thông số m nhằm phương trình log22x - (m - 1)log2x + 4 - m = 0 sở hữu nhị nghiệm phân biệt nằm trong [1;4]  là

Các dạng bài xích tập dượt phương trình lôgarit và cơ hội giải

Câu 20: Cho phương trình Các dạng bài xích tập dượt phương trình lôgarit và cơ hội giải. Gọi  lần lượt là 2 nghiệm của phương trình. Khi cơ tích  bằng:

Các dạng bài xích tập dượt phương trình lôgarit và cơ hội giải

Câu 21: Với độ quý hiếm này của m thì phương trình log2(4x + 2m3) = x sở hữu 2 nghiệm phân biệt?

Các dạng bài xích tập dượt phương trình lôgarit và cơ hội giải

Câu 22: Phương trình log3(x2 + x + 1) = x(2 - x) + log3x có từng nào nghiệm

A. 1 nghiệm                B. 2 nghiệm               C. 3 nghiệm             D.Vô nghiệm

Câu 23Số nghiệm của phương trình log3|x2 - √2x| = log5(x2 - √2x + 2)  là

A. 3                            B. 2                            C. 1                       D. 4

Câu 24Tập ăn ý những độ quý hiếm của m nhằm phương trình m.ln(1 - 2x) - x = m sở hữu nghiệm nằm trong (-∞;0) là

A. (ln2;+∞) .               B. (0;+∞) .                  C. (1;e) .                 D. (-∞;0) 

Câu 25: Biết phương trình  có nghiệm duy nhất Các dạng bài xích tập dượt phương trình lôgarit và cơ hội giải trong cơ x = a + b√2 là những số vẹn toàn. Tính  ?

A. 5                           B. -1                            C. 1                         D. 2

Đáp án

1A

2B

3A

4B

5C

6D

7D

8B

9B

10A

11B

12B

13B

14A

15A

16A

17A

18A

19D

20B

21C

22A

23B

24B

25A

Xem thêm: thuy ngan trong nhiet ke co hai khong

Xem tăng những dạng bài xích tập dượt Toán lớp 12 sở hữu vô đề thi đua trung học phổ thông Quốc gia khác:

 • Bất phương trình mũ
 • Bất phương trình lôgarit
 • Bài toán về lãi suất vay ngân hàng
 • Các dạng bài xích tập dượt về công thức lũy quá – logarit
 • Hàm số lũy quá, hàm số nón, hàm số logarit

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ sử dụng học hành giá cực rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi đua, bài xích giảng powerpoint, khóa huấn luyện dành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết trí thức, chân mây tạo nên bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


khoi-da-dien.jsp