baoh2 nh4hco3

Phản ứng Ba(OH)2 (dư) + NH4HCO3 tạo nên BaCO3 kết tủa và khí NH3 cất cánh lên nằm trong loại phản xạ trao thay đổi đang được thăng bằng đúng đắn và cụ thể nhất. Bên cạnh này là một trong những bài bác tập luyện sở hữu tương quan về Ba(OH)2 sở hữu điều giải, mời mọc chúng ta đón xem:

Ba(OH)2 (dư) + NH4HCO3 → BaCO3 ↓ + NH3 + 2H2O

Quảng cáo

Bạn đang xem: baoh2 nh4hco3

Điều khiếu nại phản ứng

- Không có

Cách triển khai phản ứng

- Cho hỗn hợp Ba(OH)2 thuộc tính với muối bột (NH4)2CO3

Hiện tượng phân biệt phản ứng

- Khi mang đến (NH4)2CO3 vô bari hidroxit sinh rời khỏi kết tủa Trắng bari cacbonat và khí amoiac bay ra

Bạn sở hữu biết

Tương tự động như Ba(OH)2, Ca(OH)2 cũng phản xạ với những muối bột hidrocacbonat tạo ra kết tủa trắng

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Cho những cặp chất: (a) Na2CO3 và BaCl2; (b) NaCl và Ba(NO3)2; (c) NaOH và H2SO4. Số cặp hóa học xẩy ra phản xạ vô hỗn hợp chiếm được kết tủa là:

A. 0.      B. 3.

C. 2.      D. 1.

Đáp án: D

Hướng dẫn giải

Xem thêm: ktpl lớp 10 chân trời sáng tạo

(a) Na2CO3 + BaCl2 → NaCl + BaCO3

(b) Không phản ứng

(c) NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + H2O

Quảng cáo

Ví dụ 2: Chọn nội dung ko đúng đắn Lúc nói đến những thành phần group IIA:

A. Đều phản xạ với hỗn hợp axit

B. Đều phản xạ với oxy

C. Đều sở hữu tính khử mạnh

D. Đều phản xạ với nước

Đáp án: D

Hướng dẫn giải

Be ko thuộc tính với nước

Xem thêm: hình dạng nào của vật cho lực cản nhỏ nhất

Xem thêm thắt những phương trình chất hóa học hoặc khác:

 • Ba(OH)2 + CO2 → H2O + BaCO3
 • Ba(OH)2 + 2CO2 → Ba(HCO3)2
 • Ba(OH)2 + SO2 → H2O + BaSO3
 • Ba(OH)2 + 2SO3 → Ba(HSO4)2
 • Ba(OH)2 + N2O5 → Ba(NO3)2 + H2O
 • 2Ba(OH)2 + 4NO2 → Ba(NO3)2 + 2H2O + Ba(NO2)2
 • Ba(OH)2 + H2SO4 → 2H2O + BaSO4
 • Ba(OH)2 + 2HCl → BaCl2 + 2H2O
 • Ba(OH)2 + 2HNO3 → Ba(NO3)2 + 2H2O
 • 3Ba(OH)2 + 2H3PO4 → 6H2O + Ba3(PO4)2
 • 3Ba(OH)2 + 2H3PO4 → 6H2O + BaHPO4
 • Ba(OH)2 + 2H3PO4 → Ba(H2PO4)2 + 2H2O
 • Ba(OH)2 + H2S → 2H2O + BaS
 • Ba(OH)2 + 2H2S → 2H2O + Ba(HS)2
 • Ba(OH)2 + Na2CO3 → 2NaOH + BaCO3
 • Ba(OH)2 + K2CO3 → 2KOH + BaCO3
 • Ba(OH)2 + (NH4)2CO3 → 2H2O + 2NH3 + BaCO3
 • Ba(OH)2 + 2NaHCO3 → 2H2O + Na2CO3 + BaCO3
 • Ba(OH)2 + NaHCO3 → H2O + NaOH + BaCO3
 • Ba(OH)2 + KHCO3 → H2O + KOH + BaCO3
 • Ba(OH)2 + 2KHCO3 → H2O + K2CO3 + BaCO3
 • Ba(OH)2 + 2NH4HCO3 → 2H2O + 2NH3 + Ba(HCO3)2
 • Ba(OH)2 + Ca(HCO3)2 → CaCO3 ↓ + 2H2O + BaCO3
 • Ba(OH)2 + Ba(HCO3)2 → H2O + 2BaCO3
 • 3Ba(OH)2 + 2FeCl3 → 3BaCl2 + 2Fe(OH)3
 • Ba(OH)2 + FeCl2 → BaCl2 + Fe(OH)2
 • 3Ba(OH)2 + 2Fe(NO3)3 → 3Ba(NO3)2 + 2Fe(OH)3
 • Ba(OH)2 + Fe(NO3)2 → Ba(NO3)2 + Fe(OH)2
 • 3Ba(OH)2 + Fe2(SO4)3 → 2Fe(OH)3 ↓ + 3BaSO4
 • Ba(OH)2 + FeSO4 → Fe(OH)2 ↓ + BaSO4
 • Ba(OH)2 + CuSO4 → Cu(OH)2 ↓ + BaSO4
 • Ba(OH)2 + CuCl2 → BaCl2 + Cu(OH)2
 • Ba(OH)2 + Cu(NO3)2 → Ba(NO3)2 + Cu(OH)2
 • Ba(OH)2 + MgSO4 → Mg(OH)2 ↓ + BaSO4
 • Ba(OH)2 + MgCl2 → BaCl2 + Mg(OH)2
 • Ba(OH)2 + Mg(NO3)2 → Ba(NO3)2 + Mg(OH)2
 • Ba(OH)2 + Zn(NO3)2 → Ba(NO3)2 + Zn(OH)2
 • Ba(OH)2 + ZnCl2 → BaCl2 + Zn(OH)2
 • Ba(OH)2 + ZnSO4 → Zn(OH)2 + BaSO4
 • 3Ba(OH)2 + Al2(SO4)3 → 2Al(OH)3 + 3BaSO4
 • 3Ba(OH)2 + 2AlCl3 → 2Al(OH)3 ↓ + 3BaCl2
 • 4Ba(OH)2 + 2AlCl3 → 3BaCl2 + 4H2O + Ba(AlO2)2
 • 3Ba(OH)2 + 2Al(NO3)3 → 2Al(OH)3 ↓ + 3Ba(NO3)2
 • 4Ba(OH)2 + 2Al(NO3)3 → 3Ba(NO3)2 + 4H2O + Ba(AlO2)2
 • Ba(OH)2 + 2Al(OH)3 → 4H2O + Ba(AlO2)2
 • Ba(OH)2 + 2Al + 2H2O → 3H2 + Ba(AlO2)2
 • Ba(OH)2 + Al2O3 → H2O + Ba(AlO2)2
 • Ba(OH)2 + CrSO4 → Cr(OH)2 ↓ + BaSO4
 • 4Ba(OH)2 + 3Cr(NO3)3 → 3Ba(NO3)2 + 4H2O + Ba(CrO2)2
 • Ba(OH)2 + Na2SO4 → 2NaOH + BaSO4
 • Ba(OH)2 + K2SO4 → 2KOH + BaSO4
 • Ba(OH)2 + Cs2SO4 → 2CsOH + BaSO4
 • Ba(OH)2 + 2NaHSO4 → 2H2O + Na2SO4 + BaSO4
 • Ba(OH)2 + 2KHSO4 → 2H2O + K2SO4 ↓ + BaSO4
 • Ba(OH)2 + Ba(HSO4)2 → 2H2O + 2BaSO4
 • Ba(OH)2 + Ca(HSO4)2 → 2H2O + CaSO4 ↓ + BaSO4
 • Ba(OH)2 + Na2SO3 → 2NaOH + BaSO3
 • Ba(OH)2 + K2SO3 → 2KOH + BaSO3
 • Ba(OH)2 + 2NaHSO3 → 2H2O + Na2SO3 + BaSO3
 • Ba(OH)2 + 2KHSO3 → 2H2O + K2SO3 + BaSO3
 • Ba(OH)2 + (NH4)2SO4 → H2O + 2NH3 ↑ + BaSO4
 • Ba(OH)2 + 2NH4Cl → BaCl2 + 2H2O + 2NH3
 • Ba(OH)2 + 2NH4NO3 → Ba(NO3)2 + 2H2O + 2NH3
 • Ba(OH)2 + (NH2)2CO → 2NH3 ↑ + BaCO3
 • Ba(OH)2 + 2NH4ClO3 → 2H2O + 2NH3 ↑ + Ba(ClO3)2
 • Ba(OH)2 + 2NH4Cl → BaCl2 + 2NH3 ↑ + 2H2O
 • Ba(OH)2 + NH4HSO4 → 2H2O + NH3 ↑ + BaSO4
 • 3Ba(OH)2 + 2Na3PO4 → 6NaOH + Ba3(PO4)2
 • 3Ba(OH)2 + 2K3PO4 → 6KOH + Ba3(PO4)2
 • 3Ba(OH)2 + 2NaH2PO4 → 2NaOH + Ba3(PO4)2
 • 3Ba(OH)2 + 2KH2PO4 → 2KOH + Ba3(PO4)2
 • 3Ba(OH)2 + Ca(H2PO4)2 → Ca(OH)2 + 4H2O + Ba3(PO4)2
 • 6Ba(OH)2 + 3Ca(H2PO4)2 → Ca3(PO4)2 ↓ + 12H2O + 2Ba3(PO4)2
 • Ba(OH)2 + 2AgNO3 → Ag2O ↓ + Ba(NO3)2 + H2O
 • 2Ba(OH)2 + K2Cr2O7 → H2O + 2KOH + 2BaCrO4
 • Ba(OH)2 + K2CrO4 → 2KOH + BaCrO4
 • 3Ba(OH)2 + XeO3 → 3H2O + Ba3XeO6
 • Ba(OH)2 + 2CH3CH(NH3Cl)COOH → (CH3CH(NH3Cl)COO)2Ba + 2H2O
 • Ba(OH)2 + 2CH3COOH → 2H2O + (CH3COO)2Ba
 • Ba(OH)2 + 2CH3COOC2H5 → 2C2H5OH + (CH3COO)2Ba
 • Ba(OH)2 + H2O2 → 2H2O + BaO2
 • Ba(OH)2 + Ba(HS)2 → 2H2O + BaS
 • Ba(OH)2 + Fe(CO)5 → BaCO3 ↓ + H2Fe(CO)4
 • 6Ba(OH)2 + 6I2 → 6H2O + Ba(IO3)2 + 5BaI2
 • 2Ba(OH)2 + KAl(SO4)2 → Al(OH)3 + KOH + 2BaSO4
 • Phản ứng sức nóng phân: Ba(OH)2 → BaO + H2O

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ sử dụng học hành giá cả tương đối rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề đua, bài bác giảng powerpoint, khóa huấn luyện và đào tạo giành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết học thức, chân mây tạo nên bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

phuong-trinh-hoa-hoc-cua-bari-ba.jsp