bài 61 làm tròn số đến hàng nghìn hàng chục nghìn

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải nhanh chóng hơn

Câu 1

Bạn đang xem: bài 61 làm tròn số đến hàng nghìn hàng chục nghìn

Viết số tương thích vô điểm chấm.

a) Làm tròn trĩnh những số 80 304, 61 500, 6 811 cho tới sản phẩm ngàn được những số ứng là: ......., ......., .......

b) Làm tròn trĩnh những số 90 000, 54 215, 78 302 cho tới hàng trăm ngàn được những số ứng là: ......., ......., .......

Phương pháp giải:

- Khi thực hiện tròn trĩnh số cho tới sản phẩm ngàn, tao đối chiếu chữ số hàng trăm ngàn với 5. Nếu chữ số hàng trăm ngàn nhỏ thêm hơn 5 thì thực hiện tròn trĩnh xuống, sót lại thì thực hiện tròn trĩnh lên.

- Khi thực hiện tròn trĩnh số cho tới hàng trăm ngàn, tao đối chiếu chữ số sản phẩm ngàn với 5. Nếu chữ số sản phẩm ngàn nhỏ thêm hơn 5 thì thực hiện tròn trĩnh xuống, sót lại thì thực hiện tròn trĩnh lên.

Lời giải chi tiết:

a) Làm tròn trĩnh những số 80 304, 61 500, 6 811 cho tới sản phẩm ngàn được những số ứng là: 80 000, 62 000, 7 000.

b) Làm tròn trĩnh những số 90 000, 54 215, 78 302 cho tới hàng trăm ngàn được những số ứng là: 90 000, 50 000, 80 000.

Câu 2

Viết số tương thích vô điểm chấm.

Sau 5 năm, một mái ấm gia đình thu hoạch được 97 418 kilogam mộc keo dán. Nếu thực hiện tròn trĩnh số cho tới sản phẩm ngàn thì tao phát biểu mái ấm gia đình cơ thu hoạch được khoảng chừng ...... kilogam mộc keo dán.

Phương pháp giải:

Khi thực hiện tròn trĩnh số cho tới sản phẩm ngàn, tao đối chiếu chữ số hàng trăm ngàn với 5. Nếu chữ số hàng trăm ngàn nhỏ thêm hơn 5 thì thực hiện tròn trĩnh xuống, sót lại thì thực hiện tròn trĩnh lên.

Lời giải chi tiết:

Sau 5 năm, một mái ấm gia đình thu hoạch được 97 418 kilogam mộc keo dán. Nếu thực hiện tròn trĩnh số cho tới sản phẩm ngàn thì tao phát biểu mái ấm gia đình cơ thu hoạch được khoảng chừng 97 000 kilogam mộc keo dán.

Xem thêm: ngữ văn 6 bài mây và sóng

Câu 3

Sau 15 năm, một công ty lớn đang được sản xuất được 97 602 rô-bốt.

a) Nếu thực hiện tròn trĩnh số rô-bốt cho tới sản phẩm ngàn thì được số ................

b) Nếu thực hiện tròn trĩnh số rô-bốt cho tới hàng trăm ngàn thì được số ................

Phương pháp giải:

- Khi thực hiện tròn trĩnh số cho tới sản phẩm ngàn, tao đối chiếu chữ số hàng trăm ngàn với 5. Nếu chữ số hàng trăm ngàn nhỏ thêm hơn 5 thì thực hiện tròn trĩnh xuống, sót lại thì thực hiện tròn trĩnh lên.

- Khi thực hiện tròn trĩnh số cho tới hàng trăm ngàn, tao đối chiếu chữ số sản phẩm ngàn với 5. Nếu chữ số sản phẩm ngàn nhỏ thêm hơn 5 thì thực hiện tròn trĩnh xuống, sót lại thì thực hiện tròn trĩnh lên.

Lời giải chi tiết:

a) Nếu thực hiện tròn trĩnh số rô-bốt cho tới sản phẩm ngàn thì được số 98 000. (Vì chữ số hàng trăm ngàn là 6 > 5, thực hiện tròn trĩnh lên)

b) Nếu thực hiện tròn trĩnh số rô-bốt cho tới hàng trăm ngàn thì được số 100 000. (Vì chữ số sản phẩm ngàn là 7 > 5, thực hiện tròn trĩnh lên).

Câu 4

Người tao đo được một ngọn núi bên trên Sao Hỏa cao 21 229 m. Nối từng thủ tục tròn trĩnh số cơ với thành quả (theo mẫu).

Phương pháp giải:

- Khi thực hiện tròn trĩnh số cho tới sản phẩm ngàn, tao đối chiếu chữ số hàng trăm ngàn với 5. Nếu chữ số hàng trăm ngàn nhỏ thêm hơn 5 thì thực hiện tròn trĩnh xuống, sót lại thì thực hiện tròn trĩnh lên.

Xem thêm: trong dao động điều hòa x = a cos omega t + phi vận tốc biến đổi điều hòa theo phương trình

- Khi thực hiện tròn trĩnh số cho tới hàng trăm ngàn, tao đối chiếu chữ số sản phẩm ngàn với 5. Nếu chữ số sản phẩm ngàn nhỏ thêm hơn 5 thì thực hiện tròn trĩnh xuống, sót lại thì thực hiện tròn trĩnh lên.

Lời giải chi tiết: