axetilen tác dụng với brom

Phản ứng Axetilen + Br2 dư hoặc C2H2 + Br2 dẫn đến C2H2Br4 nằm trong loại phản xạ nằm trong đã và đang được cân đối đúng chuẩn và cụ thể nhất. Bên cạnh này là một trong những bài xích luyện đem tương quan về C2H2 đem điều giải, chào chúng ta đón xem:

C2H2 + 2Br2 (dư) → C2H2Br4

Quảng cáo

Bạn đang xem: axetilen tác dụng với brom

1. Phương trình phản xạ axetilen tính năng với Br2

HC ≡ CH + 2Br2 → Br2HC – CHBr2

Hay viết lách gọn: C2H2 + 2Br2 → C2H2Br4

2. Điều khiếu nại phản xạ axetilen tính năng với Br2

- Phản ứng ra mắt ở ngay lập tức ĐK thông thường.

3. Hiện tượng của phản xạ axetilen tính năng với Br2

- Axetilen làm mất đi color hỗn hợp brom.

4. Cách tổ chức phản xạ axetilen tính năng với Br2

- Dẫn khí axetilen vô ống thử chứa chấp hỗn hợp brom.

5. Mở rộng lớn về đặc điểm hoá học tập của ankin

5.1. Phản ứng cộng

a) Cộng hiđro

- Khi đem niken (hoặc platin hoặc palađi) thực hiện xúc tác, ankin nằm trong hiđro tạo nên trở nên anken, tiếp sau đó tạo nên trở nên ankan.

Thí dụ:

CH ≡ CH + H2 Ni, toCH2 = CH2

Quảng cáo

CH2 = CH2 + H2 Ni, to CH3 – CH3

- Lưu ý: Khi sử dụng xúc tác là lếu láo thích hợp Pd/PbCO3 hoặc Pd/BaSO4, ankin chỉ và một phân tử hiđro tạo nên trở nên anken.

CH ≡ CH + H2 Pd/PbCO3, to CH2 = CH2

⇒ Đặc tính này được dùng làm pha chế anken kể từ ankin.
b) Cộng brom, clo

- Brom và clo cũng tính năng với ankin bám theo nhị quy trình tiếp tục.
Thí dụ:

CH ≡ CH + Br2 → CHBr = CHBr

CHBr = CHBr + Br2 → CHBr2 – CHBr2
c) Cộng HX (X là OH, Cl, Br, CH3COO...)

- Ankin tính năng với HX bám theo nhị quy trình tiếp tục.

Thí dụ:

CH ≡ CH + HCl to, xt CH2 = CHCl

CH2 = CHCl + HCl to, xt CH3 – CHCl2

- Khi đem xúc tác phù hợp, ankin tính năng với HCl sinh rời khỏi dẫn xuất monoclo của anken.

Thí dụ:

CH ≡ CH + HCl 150200CoHgCl2 CH2 = CHCl

- Phản ứng nằm trong HX của những ankin cũng tuân bám theo quy tắc Mac-côp-nhi-côp.

Quảng cáo

- Phản ứng nằm trong H2O của những ankin chỉ xẩy ra bám theo tỉ trọng số mol 1:1.

Thí dụ:

CH ≡ CH + H2O HgSO4, H2SO4 CH3 – CH = O (anehit axetic)

d) Phản ứng đime và trime hoá

2CH ≡ CH to, xt CH ≡ C – CH = CH2 (vinylaxetilen)

3CH ≡ CH bôt C600Co C6H6 (benzen)

5.2. Phản ứng thế vày ion kim loại

- Sục khí axetilen vô hỗn hợp bạc nitrat vô amoniac, thấy đem kết tủa vàng nhạt nhẽo.

CH ≡ CH + 2AgNO3 + 2NH3 → Ag – C ≡ C – Ag↓ + 2NH4NO3

Phản ứng thế nguyên vẹn tử hidro của C2H2 vày ion bạc

a) Trước khi sục khí C2H2.

b) Sau khi sục khí C2H2.

Quảng cáo

Kết luận:

- Nguyên tử hiđro links thẳng với nguyên vẹn tử cacbon links tía đầu mạch đem tính sinh động cao hơn nữa những nguyên vẹn tử hiđro không giống nên rất có thể bị thay cho thế vày ion sắt kẽm kim loại.

- Các ank-1-in khác ví như propin, but-1-in, ... cũng có thể có phản xạ tương tự động axetilen.

⇒ Tính hóa học này được dùng làm phân biệt ank-1-in với anken và những ankin không giống.

5.3. Phản ứng oxi hoá

a) Phản ứng oxi hoá trọn vẹn (cháy)

Các ankin cháy toả nhiều nhiệt:

2CnH2n – 2 + (3n – 1)O2 to 2nCO2 + 2(n – 1)H2O
b) Phản ứng oxi hoá ko trả toàn
- Tương tự động anken và ankađien, ankin cũng có thể có kỹ năng làm mất đi color hỗn hợp dung dịch tím.

Axetilen + Br2 dư | C2H2 + Br2 → C2H2Br4 | C2H2 rời khỏi C2H2Br4

6. Bài luyện áp dụng liên quan

Câu 1: Cho 2,24 lít (đktc) một hiđrocacbon mạch hở A tính năng vừa phải đầy đủ với 200 ml hỗn hợp brom 1M được thành phầm chứa chấp 85,56%Br về lượng. Công thức phân tử của A là

A. C2H6

B. C3H8

C. C4H6

D. C4H8

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

Ta có: nA=0,1 mol;nBr2=0,2 mol

Xét tỉ lệ: T=nBr2nA=0,20,1=2

→ A đem công thức phân tử là CnH2n-2

Theo phương trình hóa học:

CnH2n-2 + 2Br2 → CnH2n-2Br4

Theo đề bài: %mBr=80.414n2+80.4.100%=85,56%

→ n = 4

Vậy công thức phân tử của A là C4H6

Câu 2: Cho 4,48 lít lếu láo thích hợp khí bao gồm CH4 và C2H2 qua loa hỗn hợp Br2 dư thấy hỗn hợp nhạt nhẽo color và đem 2,24 lít khí bay rời khỏi (đktc). Thành phần tỷ lệ bám theo thể tích của C2H2 vô lếu láo thích hợp là

A. 25,0%

B. 50,0%

C. 60,0%

D. 37,5%

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

Ta có: nhh = 0,2 mol

Nhận thấy: chỉ mất C2H2 phản xạ với Br2, khí bay rời khỏi là CH4

nCH4=0,1 mol

Ta có: nC2H2=0,20,2=0,1 mol

%VC2H2=0,10,2.100%=50%

Câu 3:Đốt cháy trọn vẹn 0,1 mol ankin được 3,6 gam H2O. Nếu hidro hóa trọn vẹn 0,1 mol ankin cơ rồi thắp cháy thì lượng nước nhận được là

A. 4,2 gam

B. 5,2 gam

C. 6,2 gam

D. 7,2 gam

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

Ta có: nH2O bd=0,2 mol

Gọi công thức phân tử của ankin là CnH2n-2 (n ≥ 2)

CnH2n2+3n12O2t0nCO2+(n1)H2O

Ta có: nCO2nH2O=nCnH2n2

nCO2=0,1+0,2=0,3 mol

Lại có: n=nCO2nCnH2n2=0,30,1=3

→ Công thức phân tử của ankin là C3H4

Phương trình hóa học:

C3H4+2H2Ni,t0C3H8 0,1 0,1

Xem thêm: thuốc tránh thai 120h có hại không

Khi thắp cháy 0,1 mol C3H8: nH = 0,8 mol

Bảo toàn thành phần H: nH2O=12nH=0,4 mol

nH2O=0,4.18=7,2 gam

Câu 4: Cho 10,8 gam ankin X tính năng với 6,72 lít H2 (đktc) đem xúc tác phù hợp, nhận được lếu láo thích hợp Y (không chứa chấp H2). lõi Y phản xạ tối nhiều với hỗn hợp chứa chấp 0,1 mol Br2. Công thức phân tử của X là

A. C2H2

B.C3H4

C. C4H6

D. C5H8

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

Gọi công thức phân tử của ankin là CnH2n2(n2)

Bảo toàn links π:nπ(X)=nH2+nBr2=0,4 mol

Lại có: nX=12nπ(X)=0,2 molMX=10,80,2=54 X là C4H6

Câu 5:Hỗn thích hợp X bao gồm axetilen, etilen và hidrocacbon A cháy trọn vẹn nhận được CO2 và H2O bám theo tỉ trọng mol 1:1. Dẫn X trải qua bình đựng hỗn hợp brom dư thấy lượng bình gia tăng 0,82 gam, khí bay thoát khỏi bình đem thắp cháy trọn vẹn thu được một,32 gam CO2 và 0,72 gam H2O. Phần trăm thể tích của A vô lếu láo thích hợp X là (biết những khí đo ở nằm trong ĐK sức nóng phỏng, áp suất)

A. 25,00%

B. 66,66%

C. 33,33%

D. 75,00%

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

Đốt X nhận được CO2 và H2O tỉ trọng 1:1

→ A là ankan và nC2H2=nA

Khí bay thoát khỏi brom là khí A

Đốt A có: nCO2=0,03 mol;nH2O=0,04 mol

Ta có: nA=nH2OnCO2=0,01 molnC2H2=0,01 mol

Lại có: nC2H2+nC2H4=0,82 gamnC2H4=0,02 mol

%VA=0,010,01+0,01+0,02.100%=25%

Câu 6:4,48 lít (đktc) một hidrocacbon A tính năng vừa phải đầy đủ với 400 ml hỗn hợp brom 1M được thành phầm chứa chấp 85,56% Br về lượng. Công thức phân tử của A là

A. C2H6

B. C3H6

C. C4H6

D. C4H8

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

Theo fake thiết tớ có:

nA=2mol;nBr2=0,4molnBr2nA=2

→ A đem công thức phân tử là CnH2n-2

Phương trình phản ứng:

CnH2n-2 + 2Br2 → CnH2n-2Br4

Từ fake thiết suy ra: 80.414n2=85,5610085,56n=4X là C4H6

Câu 7:Một hidrocacbon A phản xạ cùng theo với hỗn hợp brom tạo nên dẫn xuất B chứa chấp 92,48% brom về lượng. Công thức kết cấu của B là

A. CH3CHBr2

B. CHBr2-CHBr2

C. CH2Br-CH2Br

D. CH3CHBr-CH2Br

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

Gọi số nguyên vẹn tử brom vô B là n, bám theo fake thiết tớ có:

MB=80n.10092,48=86,5n

Nếu n = 2 thì M = 173 (loại, vì thế lượng mol của CxHyBr2 cần là số chẵn)

Nếu n = 4 thì M = 346 → MA = MB – 80.4 = 346 – 320 = 26

Vậy A là C2H2 và B là C2H2Br4

Câu 8: Cho 4,48 lít lếu láo thích hợp X (ở đktc) bao gồm 2 hidrocacbon mạch hở lội kể từ từ qua loa bình chứa chấp 1,4 lít hỗn hợp Br2 0,5M. Sau khi phản xạ trọn vẹn, số mol Br2 giảm xuống 50% và lượng bình tăng 6,7 gam. Công thức phân tử của nhị hidrocacbon là
A. C2H2 và C4H6

B. C2H2 và C4H8

C. C3H4 và C4H8

D. C2H2 và C3H8

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

Nếu có duy nhất một hidrocacbon phản xạ với hỗn hợp brom thì tớ có:

nC2H2=12nBr2=0,175 molnC3H8=0,20,175 mol

mhon hop=0,175.26+0,025.44=5,65(loại)

Vậy cả nhị hidrocacbon nằm trong phản xạ với hỗn hợp nước brom

nX=0,2 mol;nBr2(ban dau)=0,7 molnBr2(phan ung)=0,72=0,35 mol

Khối lượng bình Br2 tăng 6,7 gam là số gam của lếu láo thích hợp X. Đặt công thức tầm của nhị hidrocacbon mạch hở là Cn¯H2n¯+22a¯

Phương trình hóa học:

Cn¯H2n¯+22a¯+a¯Br2Cn¯H2n¯+22a¯Br2a¯ 0,2 0,2a¯=0,35

a¯=1,75Trong lếu láo thích hợp mang 1 hóa học chứa chấp 2 links π hóa học còn sót lại chứa chấp 1 links π

14n¯+22a¯=6,70,2n¯=2,5 vô lếu láo thích hợp cần mang 1 hóa học là C2H2 (có nhị links π) hóa học còn sót lại cần mang 1 links π và đem số C kể từ 3 bên trên lên này là C4H8

Câu 9: Hỗn thích hợp X bao gồm hidro và một hidrocacbon. Nung rét 14,56 lít lếu láo thích hợp X (đktc), đem Ni xúc tác cho tới khi phản xạ trọn vẹn nhận được lếu láo thích hợp Y đem lượng 10,8 gam. lõi tỉ khối của Y đối với metan là 2,7 và Y đem kỹ năng làm mất đi color hỗn hợp brom. Công thức phân tử của hidrocacbon là

A. C3H6

B. C4H6

C. C3H4

D. C4H8

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

nX=0,65 mol,MY¯=43,2

Áp dụng toan luật bảo toàn lượng tớ có:

mX=mY=10,8nX.MX¯=nY.MY¯nY=0,25 mol

Vì lếu láo thích hợp Y đem kỹ năng làm mất đi color hỗn hợp brom nên hidro phản xạ không còn, hidrocacbon còn dư. Như vậy vô lếu láo thích hợp X

nH2=0,650,25=0,4 mol;nCxHy=0,25 mol

→ (12x + y).0,25 + 0,4.2 = 10,8 → 12x + hắn = 40 → x = 3 và hắn = 4

Vậy hidrocacbon là C3H4

Câu 10: Cho 2,24 lít (đktc) lếu láo thích hợp X bao gồm C2H4 và C2H2 lội chậm trễ qua loa bình đựng hỗn hợp Br2 dư thấy lượng bình gia tăng 2,7 gam. Thành phần tỷ lệ thể tích của C2H2 đem vô lếu láo thích hợp X là

A. 40%

B. 50%

C. 60%

D. 75%

Hướng dẫn giải

Đáp án B

nX=2,2422,4=0,1mol

Gọi số mol của C2H4 và C2H2 theo thứ tự là x và hắn mol

x + hắn = 0,1 (1)

C2H4+Br2C2H4Br2xxxmolC2H2+2Br2C2H2Br4y2yy(mol)

Ta đem lượng bình tăng vày lượng lếu láo thích hợp khí X →28x + 26y = 2,7 (2)

Từ (1) và (2) →x = hắn = 0,05

Phần trăm thể tích vày tỷ lệ số mol khí.

%VC2H4=0,050,1.100%=50%%VC2H2=100%50%=50%

Xem thêm: chu kỳ kinh 30 ngày thì rụng trứng ngày nào

Xem tăng những phương trình chất hóa học hoặc khác:

 • C2H2 + H2 → C2H4
 • C2H2 + 2H2 → C2H6
 • C2H2 + Br2 → C2H2Br2
 • C2H2 + HCl → C2H3Cl
 • C2H2 + H2O → CH3CHO
 • 2CH≡CH → CH≡CH-CH=CH2 ( vinyl axetilen )
 • 3CH≡CH → C6H6 ( benzen )
 • nCH≡CH → (-CH=CH-)n (nhựa cupren)
 • CH≡CH + 2AgNO3 + 2NH3 → Ag–C≡C-Ag ↓ + 2NH4NO3
 • 2C2H2 + 5O2 → 4CO2 + 2H2O
 • 3C2H2 + 8KMnO4 → 3(COOK)2 + 8MnO2 ↓ + 2KOH + 2H2O
 • C2H2 + Cl2 → C2H2Cl2
 • C2H2 + Cl2 → 2C + 2HCl
 • C2H2 + HBr → C2H3Br

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá khá mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề ganh đua, bài xích giảng powerpoint, khóa đào tạo giành cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết học thức, chân mây phát minh bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

phuong-trinh-hoa-hoc-cua-ankin.jsp